Деловодна информация
01270
РПД20-РД93-6-[1] 28/02/2020 (дд/мм/гггг)
не
01270-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - район Подуяне 0006963270530
Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница № 51
София BG411 1517 България
Калоян Захариев - ст. юрисконсулт +359 28146162
raion@poduiane.info +359 28471871

Интернет адрес/и

www.poduiane.info

http://www.poduiane.info/zop-profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.zop1.bg/organization/bid/1000545
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Местно самоуправление

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонтно-възстановителни работи, основен ремонт, проектиране и изграждане на публично осветление на територията на СО - Район „Подуяне” през 2020 г.
45000000      
Строителство

Изпълнителят следва да изготви инвестиционен проект при ново изграждане на публично осветление в следния обхват: част „Геодезическа“, част „Конструктивна“, част „Електро“; част „Пътна“; част „Организация и безопасност на движението“ ; част „Сметна документация“; част „ПБЗ и противопожарна безопасност“. Изпълнителят следва да извършва авторски надзор по време на изпълнение на СМР, съгласно действащата нормативна уредба.
Изпълнението на строително-монтажните работи е свързано с основен ремонт и изграждане на ново публично осветление и разширение на системата за управление на уличното осветление и изготвяне на технически проекти за основен ремонт. По смисъла на т.42 от ДР на ЗУТ тези ремонтни работи представляват „основен ремонт“ на основание ЗУТ, като е необходимо да бъдат изготвени и одобрени инвестиционни проекти, след което да бъде издадено разрешение за строеж. Изпълнението на строително-ремонтните работи може да стартира след влизане в сила на разрешението за строеж.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
416666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Столична община - район "Подуяне"

Изпълнителят следва да изготви инвестиционен проект при ново изграждане на публично осветление в следния обхват: част „Геодезическа“, част „Конструктивна“, част „Електро“; част „Пътна“; част „Организация и безопасност на движението“ ; част „Сметна документация“; част „ПБЗ и противопожарна безопасност“. Изпълнителят следва да извършва авторски надзор по време на изпълнение на СМР, съгласно действащата нормативна уредба.
Изпълнението на строително-монтажните работи е свързано с основен ремонт и изграждане на ново публично осветление и разширение на системата за управление на уличното осветление и изготвяне на технически проекти за основен ремонт. По смисъла на т.42 от ДР на ЗУТ тези ремонтни работи представляват „основен ремонт“ на основание ЗУТ, като е необходимо да бъдат изготвени и одобрени инвестиционни проекти, след което да бъде издадено разрешение за строеж. Изпълнението на строително-ремонтните работи може да стартира след влизане в сила на разрешението за строеж.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
416666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката се възлага при условията на чл. 114 от ЗОП - без осигурено финансиране. Изпълнението на дейностите, предмет на поръчката ще започне след осигуряване на финансиране, за което възложителят ще уведоми писмено изпълнителя.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за четвърта група, трета категория строежи съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени за посочения обхват на дейности. За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
Документът, с който се доказва изискването е копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната група и категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.
*Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, ще изпълняват строителство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник трябва за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.

Всеки участник трябва за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер на 500000 (петстотин хиляди) лева.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има опит в изпълнението на проектиране на дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката.
2. Участникът трябва да има опит в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката.
3. Участникът трябва да разполага с технически и ръководен персонал за изпълнение на поръчката.
4. Система за управление на качеството


Относно изискването по т.1:
За изпълнение на проектирането: Участникът трябва да има опит в изпълнение на поръчката - през последните три години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет, сходен или идентичен с този на поръчката.
*Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира проектиране на публично осветление.
Относно изискването по т.2:
За изпълнение на строителството: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката - през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентичен или сходен с този на поръчката.
*Под дейност, сходна с предмета и обема на поръчката следва да се разбира проектиране, изграждане и/или ремонт на публично осветление на минимум 500 (петстотин) междустълбия. Обемът на поръчката може да се докаже с изпълнението на един или няколко обекта.
Участникът предоставя (декларира) в ЕЕДОП информация за дейността, която е идентична или сходна с предмета и обема на поръчката, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване офертата. Доказателства за изпълнение на изискванията - Списък на дейностите, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Забележка: Доказателствата - при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Относно изискването по т. 3:
За изпълнение на проектирането: Всеки участник трябва да разполага с екип от проектанти с пълна проектанска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от ЗКАИИП, както следва: Част „Електро”- 1 проектант ; Част „Геодезическа” - 1 проектант; Част „Конструктивна” - 1 проектант; Част „Пътна”- 1 проектант ; Част „Организация и безопасност на движението“ - 1 проектант; Част „ПБЗ и ПБ“ – 1 проектант
Един от гореизброените проектанти следва да бъде определен за водещ проектант.
* Един проектант може да изпълнява една или повече части на проектирането, като това обстоятелство се декларира в ЕЕДОП.
* В случай, че лицата в екипа за изпълнение на проектирането са чуждестранни лица, то на етап подаване на офертата, участникът следва да предложи правоспособни проектанти по всички части, съгласно законодателството на съответната държава.
* Преди сключване на договор за изпълнение на поръчката, за чуждестранните лицата от екипа за проектиране на избрания изпълнител, следва да е премината процедура по реда на признаване на съответната им професионална квалификация, съгласно Закона за признаване на професионални квалификации при условията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
Продължава в т. VI 3 "Допълнителна информация"
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Преди сключване на договора участникът избран за изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 5% от прогнозната стойност на поръчката без ДДС, съгласно проекта на договора. Изпълнителят се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на договора за своя сметка застраховка «Професионална отговорност».
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/03/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/03/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Плакалница № 51, ет. 3, зала 321

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от Раздел III, т.1.3:
За изпълнение на строителството:
-Технически ръководител на обекта: Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” - електроинженер; Професионален опит като „Технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, сходен на настоящата поръчка.
-Координатор по безопасност и здраве: да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
- Отговорник по контрола на качеството: да притежава съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.
Участникът предоставя в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по относно инж.-тех. персонал за изпълнение на поръчката.
Доказателства - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на рък. перс., отговарящ за изпълнението, както и документи, които доказват проф. компетентност на лицата.
Доказателства - при усл. на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
4. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен) с обхват, включващ извършване на строително-монтажни работи, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и се посочва № на сертификата, дата на издаване, срок на валидност, сертифициращ орган и обхват на сертификация.
-------
Обществената поръчка се открива при условията на чл.114 от ЗОП, като за нея не е осигурено финансиране.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/02/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва