Деловодна информация
0074
57 20/02/2020 (дд/мм/гггг)
не
0074-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Белфери ЕООД 103600001
Цар Симеон Велики 23
Белослав BG33 9178 България
Иван Томов - управител Юлияна Рачева-юрисконсулт +359 885851932
belferi@abv.bg +359 51124070

Интернет адрес/и

http://www.belferi.com/archives/category/news#

https://sop.bg/belferi-504/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/belferi-504/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на Белфери ЕООД
98000000      
Услуги

1.Предвид седалището на възложителя и особеностите на персонала му (място на работа, работно място и настоящ адрес) ваучерите трябва да се използват в максимален брой търговски обекти на територията на град Варна и поне 1 търговски обект в град Белослав . Тези търговски обекти следва да отговарят на понятието, дефинирано в § 1, т.4 от ДР на посочената Наредба № 7 от 09.07.2003г. (ДВ бр. 66/25.07.2003г., изм. и доп.) и трябва да са изпълнени изискванията от чл.15 на същата. Ако някой от търговските обекти, в който се използват ваучерите прекрати дейността си или престане да признава ваучерите за платежно средство, изпълнителят го заменя в 30 дневен срок с друг търговски обект.
Изпълнителят на ОП отпечатва, персонализира в индивидуални пликове, пакетира и доставя ваучери за храна по заявка на възложителя с номинална стойност 1.00 /един/, 5.00 /пет/, 10.00 /десет/ и 20 /двадесет/ лева. Същото се осъществява ежемесечно, като средномесечната потребност на ваучери е в размер на около 7500
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
105000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

гр.Белослав, ул."Гебедже" №8, обл.Варна

Номинална стойност
Ваучери с номинална стойност от 1.00 (един)лев
Ваучери с номинална стойност от 5.00 (пет)лева
Ваучери с номинална стойност от 10.00 (десет)лева
Ваучери с номинална стойност от 20.00 (двадесет)лева
3.2. Реквизитите на ваучерите за храна, следва да съответстват на реквизитите подробно описани в чл.22, ал.2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСГ и МФ.
Същото се осъществява ежемесечно, като средномесечната потребност на ваучери е в размер на около 7500 лв. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 105 000 (сто и пет хиляди ) лева.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
105000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За да изпълнят дейностите по настоящата обществена поръчка (изработване, отпечатване и доставяне на ваучери за храна), участниците установени в България, следва да разполагат със специално разрешение съгласно националното законодателство: Валидно Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като ОПЕРАТОР на ваучери за храна, издадено по реда и условията на чл.5 от Наредба №7 от 09.07.2003г. на МТСП и МФ.
Участникът следва да посочи информацията в Част IV: "Критерии за подбор", Раздел "А": "ГОДНОСТ" от ЕЕДОП.
В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП се представя: копие на валидно Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като ОПЕРАТОР на ваучери за храна, издадено по реда и условията на чл.5 от Наредба №7 от 09.07.2003г. на МТСП и МФ.Участниците чуждестранни лица следва да разполагат с еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Участник – чуждестранно лице, който бъде избран за изпълнител по настоящата обществена поръчка, следва да притежава правоспособност за осъществяване на дейност като ОПЕРАТОР на ваучери за храна, съгласно българското законодателство.
Участниците чуждестранни лица следва да разполагат с еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени.Участник – чуждестранно лице, който бъде избран за изпълнител по настоящата обществена поръчка, следва да притежава правоспособност за осъществяване на дейност като ОПЕРАТОР на ваучери за храна, съгласно българското законодателство.
Участник, чието Разрешение е отнето от МФ или се намира в съдебна процедура по чл.11, ал.2 от Наредба №7 от 09.07.2003г., се отстранява от участие в процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Обемът не е от значение.
Под „услуга, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира: изработване, отпечатване и доставка на ваучери за храна.
Участникът следва да предостави (декларира) в част ІV., буква „В“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.
В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП се представя:списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.


Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка.
Под „услуга, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира: изработване, отпечатване и доставка на ваучери за храна.
В случай, че участникът е обединение или друго образувание, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на административен или нормативен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнението на поръчката, предвиден в документа за създаване на обединението.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/03/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

08/09/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/03/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ул."Гебедже" №8, град Белослав обл.Варна , офис на Белфери ЕООД

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата, както и техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.Когато участникът е обединение,което не е ЮЛ,съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник,а не от всяко от лицата,включени в него,с изключение на съответна регистрация,представяне на сертификат или друго условие,необходимо за изп.на поръчката,съгл.изискванията на норм.или адм.акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изп.на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението. Възложителят отстранява от участие в общ.поръчка участник,за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1-7 и чл.55, ал.1, т. 1 от ЗОП,както и основание по чл.107 от ЗОП.С подаването на офертите се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на Възложителя, в това число с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.
В запечатаната непрозрачна опаковка участникът трябва да представи следните документи:
1.Опис на документите,съдържащи се в офертата-свободен текст;2.Заявление за участие - по образец; 3.ЕЕДОП в ел.вид и подписан с ел.подпис, съгл.изискв.в документацията за участие;4.Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност-когато е приложимо;5.Документ за създаване на обединението за участие в общ.поръчка (когато участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице)-когато е приложимо;6.Техническо предложение-по образец;4.Ценово предложение- Образец №5

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.4 ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменениет или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/02/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва