Деловодна информация
02709ТП ДГС Говежда
102 20/02/2020 (дд/мм/гггг)
не
02709-2020-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТП ДГС/ - Говежда към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца 2016174760176
с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана
с. Говежда BG312 3474 България
инж. Милко Еделов Благоев +359 882598240
dgs_dovejda@abv.bg +359 882598240

Интернет адрес/и

http://www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200220uFAW12292145
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горските територии съгласно чл.165, ал.1 от Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Услуга свързана с абонаментното сервизно обслужване на офис техниката, включително доставка на резервни части и консумативи, собственост на ТП ДГС Говежда към СЗДП Враца"
50320000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка е абонаментно сервизно обслужване на офис техника в извън гаранционен срок, включително доставка на резервни части и консумативи, собственост на ТП ДГС Говежда за срок от 36 месеца, включващо: 16 бр. компютърни конфигурации, 16 бр. монитори, 11 бр. мултифункционални устройства, 4 бр. принтери и 3 бр. UPS-и.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
9900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Административната сграда на ТП ДГС Говежда, находяща се в с. Говежда, ул. Четвърта №4, общ. Г. Дамяново, обл. Монтана, всеки работен ден от 8.00 часа до 16.30 часа.

Възлагането на обществената поръчка има за цел да осигури изправност и годност за експлоатация на офис техниката на ТП ДГС Говежда. Абонаментното обслужване включва следните неизчерпателно изброени дейности: профилактика на компютрите /хардуердна и софтуерна/ на всеки шест месеца, диагностика и тестване; профилактика и диагностика на принтери и мултифункционални устройства; при необходимост ремонт на компютри, мултифункционални устройства и принтери и UPS-и; осигуряване на резервни части; зареждане/рециклиране на тонер касети за принтери и мултифункционални устройства и при необходимост доставка на нови/оригинални или съвместими/ тонер касети.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква

Не се изисква
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат опит и да са изпълнили дейности/услуги с предмет идентичeн или сходeн с този на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (чл.63, ал.1, т.1,б.б от ЗОП).Под "услуга със сходен предмет ” следва да се разбира услуга по поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника, в това число марки и модели различни от тези посочени в Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка. Под "изпълнена услуга" се разбира такава ,която независимо от датата на сключването й е приключила в рамките на заложения от Възложителя срок.
2. Участникът да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчкат. "Професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.


1. Участникът да е изпълнил, през последните 3 (Три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една дейност/услуга, с предмет идентичен или сходен с този на поръчката.Документ, с който се доказва съответствието с критерия за подбор: при подаване на офертата с информация в ЕЕДОП/ попълнена част IV, буква "В" /, при условията на чл.67, ал.5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП -с документите по чл.64, ал.1,т.2 от ЗОП / списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга/.
2. Участникът следва да разполага с минимум един специалист, притежаващ необходимата квалификация за извършване на сервизно обслужване на компютърните и периферни устройства.Документ, с който се доказва съответствието с критерия за подбор: при подаване на офертата с информация в ЕЕДОП/ попълнена част IV, буква "В" /, при условията на чл.67, ал.5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП -с документите по чл.64, ал.1,т.6 от ЗОП / списък на персонал , които ще изпълняват поръчката , с посочване на имената, опита и професионалната компетентност на лицата, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник: за когото са налице основания по чл. 54, ал.1 от ЗОП и/или условията по чл.107 от ЗОП; за когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изключение по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС ; за който е налице несъответствие с чл.101, ал.9-11 от ЗОП; който не представи техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката;който не представи ценово предложение, или то не отговаря на обявените условия на поръчката; за когото е налице забраната по чл.69 от ЗПКОНПИ. Липсата на обстоятелства за отстраняване при подаване на оферта се декларират в ЕЕДОП.Участниците могат да се възползват от възможността по чл.56 от ЗОП, като представят мерки за надежност.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/03/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/03/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Говежда, с. Говежда, ул. Четвърта №4, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана

Офертите се отварят на публично заседание на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.Присъстващите се легитимират чрез представяне на документ за самоличност, пълномощно или служебна карта в приложимите случаи.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Източник на финансиране на обществената поръчка - средства от стопанската дейност на стопанството .2. Плащането по договора ще се извърши в десет дневен срок от депозирането на фактура от Изпълнителя. 3. Възложителят изисква от определения Изпълнител да предостави гаранция в размер на 5 на сто от стойността на договора без ДДС в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 ЗОП, които да обезпечат изпълнението му. 4.Участниците могат да получат информация: за задълженията свързани с данъци и осигуровки от Националната агенция по приходите /www.nap.bg/, за задълженията свързани с опазване на околната среда от Министерството на околната среда и водите /http://www3.moew.government.bg/, за задълженията свързани със закрила на заетостта и условията на труд от Министерство на труда и социалната политика /http://www.mlsp.government.bg/5. На основание възможността дадена от чл. 181, ал.2 от ЗОП, при провеждане на процедурата назначената от Възложителя комисия по чл.103, ал.1 от ЗОП ще приложи т. нар. "обърнат ред" за разглеждане на офертите т.е. оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор.В този случай проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от оценката на техническите и ценовите предложения. Действията на комисията по разглеждане, оценка и класиране се извършва в последователност, съгласно разпоредбата на чл.61 от ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да бъде подадена от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/02/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва