Деловодна информация
00373
871 14/02/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
14/02/2020 (дд/мм/гггг)
00373-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Ректорат, ст. 335 - Деловодство
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200213RnyU2591623
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет
33140000      
Доставки

Поръчката е обособена в позиции:- обособена позиция № 1 „Лабораторни химикали, реактиви и консумативи“; - обособена позиция № 2 „Медицински консумативи“; - обособена позиция № 3 „ELISA китове за определяне в серум на цитокини и растежни фактори“; - обособена позиция № 4 „Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси)“; - обособена позиция № 5 „Антитела срещу клетъчни регулаторни молекули“; - обособена позиция № 6 „Китове за определяне на епигенетични модификации“; - обособена позиция № 7 „Консумативи за газов хроматограф“; - обособена позиция № 8 „Реактиви за Western Blotting“; - обособена позиция № 9 „Реактиви за стандартна PCR“; - обособена позиция № 10 „Китове и реактиви за количествена полимеразна реакция в реално време“; - обособена позиция № 11 „Рестриктази“; - обособена позиция № 12 „Китове и реактиви за определяне на miRNA“; - обособена позиция № 13 „Китове и реактиви за генотипиране с PCR в реално време“.
-
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
88670.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Лабораторни химикали, реактиви и консумативи 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Абсолютен етанол ?99.5% ACS absolute Etanol - 2,5l – 2; 2. Лабораторен филм "Парафилм", ролка с размери 5 см/ 8 м. – бр – 1; 3. "N-T-BUTYL-A-PHENYLNITRONE >=98% (GC), powder ..-20C, 5g" - 5g – 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1050.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Медицински консумативи 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Памук – хидгроскопичен - пакети - 1 kg – 4; 2. Лигнин - пакети - 1 kg – 6; 3. Латексови ръкавици- М - кутия от 100бр – 3; 4. Латексови ръкавици без талк; размер S - 100бр/кут – 3; 5. Латексови ръкавици без талк; размер M - 100бр/кут - 3
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ELISA китове за определяне в серум на цитокини и растежни фактори 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. ELISA кит с висока чувствителност за човешки IL-10 подходящ за серум, плазма; Detection ange 1- 150pg/mL ; sensetivity: 1 pg/mL - 96 wells/ plate – 2; 2. ELISA кит за човешки IL-23 подходящ за серум, плазма; Sensitivity: 4.0 pg/mL. - 96 wells/ plate – 2; 3. Кит за определяне концетрацията на IL-22 в серум чрез ELISA метод с чувствителност 5.8 pg/mL, за 96 проби – опаковка – 1; 4 . LISA кит за определянч на човешки Brain Derived Neurotrophic Factor (чувствителност < 80 pg/ml) - 96 rxns plate – 2; 5. ELISA кит за определянч на човешки Nerve Growth Factor (чувствителност < 8 pg/ml) - 96 rxns plate – 2; 6. ELISA кит за човешки IL-12/23p40 подходящ за серум, плазма; Assay Range 31.2 - 2,000 pg/mL ; sensetivity: 15 pg/mL - 96 wells/ plate – 1; 7. Human IL-17A Platinum ELISA - 96 tests – 2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11300.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси) 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Наконечници за автоматични пипети бели, градуирани 10 мкл, DNAse/RNAse free - 1000 tips/bag – 10; 2. Наконечници за автоматични пипети жълти, градуирани 20-200мкл, DNAse/RNAse free - 1000 tips/back – 12; 3. Микроцентрофужни епруветки, 1.5ml, градуирани - 500 бр – 10; 4. PCR tubes 0.2 ml Индивидуални, безцветни, с изпъкнало капаче, DNAse/RNAse free - 1000бр/ опаковка – 6; 5. Накрайници за автоматични пипети сини 100-1000 µл - 1000 бр/оп - 5
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1320.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Антитела срещу клетъчни регулаторни молекули 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. nti-PD1 antibody [NAT105] - 100µg – 2; 2. Anti-IL-4 antibody [C1] - 100µg – 1; 3. Recombinant Anti-GATA3 antibody [EPR16651] - 100 µl – 1; 4. Anti-FOXP3 antibody [mAbcam 450] - 100 µl – 1; 5. Anti-IL-17 antibody - 100µg – 1; 6. NKp46 Antibody (9E2) - 200 µg/ml – 1; 7. Anti-CD1c antibody [OTI2F4] - 100 µl – 1; 8. Recombinant Anti-Langerin antibody [EPR15863] - 100 µl - 1; 9. Anti-iNOS antibody - 200 µl – 1; 10. Anti-TNF alpha antibody [2C8] - 250 µg – 1; 11. Recombinant Anti-CD163 antibody [EPR19518] - 100 µl – 1; 12. Anti-Fc epsilon RI/FCER1A antibody [9E1] - 100µg – 1; 13. Recombinant Anti-SOX9 antibody [EPR14335] - 100 µl – 1; 14. Recombinant Anti-SOX17 antibody [EPR20684] - 100 µl – 1; 15. Anti-Neurogenin3/NGN-3 antibody - 100 µl – 1; 16. Anti-F4/80 antibody - 100 µl – 1; 17. Anti-CD8 alpha antibody [144B] - 500 µl – 1; 18. Recombinant Anti-CD103 antibody [EPR22590-27] - 100 µl – 1; 19. BST-2 Antibody (E-4) - 200 µg/ml - 1; 20. Recombinant Anti-Integrin alpha 2 antibody [EPR17338] - C-terminal - 100 µl – 1; 21. Recombinant Anti-CD11b antibody [EPR1344] - 100 µl – 1; 22. Recombinant Anti-CLEC9A antibody [EPR22324] - 100 µl – 1; 23. Mouse and Rabbit Specific HRP/DAB IHC Detection Kit - Micro-polymer - 60mL – 1; 24. Recombinant Anti-T-bet / Tbx21 antibody [EPR9301] - 100 µl – 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове за определяне на епигенетични модификации 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Methylated DNA Quantification Kit (Colorimetric) (5-mC DNA ELISA Kit) (1 x 96) - 96 rxns – 2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи за газов хроматограф 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Микроспринцовки за аутосемплер на газов хроматограф, 10F-AOC5-5/0.47C 10UL SYRINGE - 10 ul – 3; 2 . 100 бр. шишенца с капачки и септи за газова хроматография - 1.5 ul – 2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
438.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за Western Blotting 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. хемилуминесцентен субстрат за Western Blotting (HRP-Substrate) - 150 ml - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
587.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за стандартна PCR 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Рекомбинанта Taq ДНК полимераза (5U/µl) с 10x PCR buffer, отделно доставен MgCl2 - 500U – 4; 2. dNTP mix, 10mM each - 1ml – 4; 3. праймери, небелязани за конвенционален PCR, HPLC пречистен; до 30 бази; 50nmol - 1 бр., до 30 бази, 50 нмол – 20; 4. Агароза за ДНК електрофореза (TopVision Agarose) - 100 g – 3; 5. Water for molecular biology RNAse, DNAase free - 100 ml – 5; 6. Кит за изолиране на геномна ДНК от 2 мл цяла кръв на колонен принцип, за 50 проби – брой – 9; 7. Комплект 100мМ dNTPs, 4х250мкл – 1; 8. Рекомбинантна Taq ДНК-полимераза, 5 ед/мкл, 500ед/опаковка, съдържаща 10Х буфер с KCl и 10Х буфер с (NH4)2SO4 и 25мМ разтвор на MgCl2. - 500 U – 4; 9 . Ruler 100 bp DNA Ladder, ready-to-use - 50 µg – 2; 10. Кит за екстракция на геномна ДНК от 200 мкл кръв на колонен принцип, 50 теста/опаковка. – опаковка – 3
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7100.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове и реактиви за количествена полимеразна реакция в реално време 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. TRI Reagent®* solution; RNA / DNA / Protein Isolation Reagent - 100 mL – 3; 2. Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки гени - 18S rRNA; IL23R, IL12RB1, IL6, IL18 , чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандартен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB - 250 rxns; S scale – 5; 3. Maxima Probe qPCR Master Mix (2X), ROX Solution provided - 2х Мастер микс за количествен PCR в реално време с включени hot Start Taq DNA Polymerase; dNTPs (включително dUTP); оптимизиран PCR буфер. Доставен с nuclease-free вода и ROX в отделни виалки. - 200 rxn/25ul – 8; 4. Кит за изолиране на обща РНК от бактерии, кръв, клетки, тъкани, дрожди, с пречиствателни центрифужни колонки със силициев-двуоксид; Да може да изолира РНК молекули, по-дълги от 200 нуклеотиди в рамките на 15 минути след стъпката на лизис; Опаковка от 50 реакции; RNA Purification Kit - 50 preps – 5; 5. Мини кит за изолиране на геномна ДНК от разнообразни проби, включително кръв, тъкан, бактерии, клетъчни култури, базиран на пречиствателни микроколонки със силициев диоксид - 50 preps – 1; 6. Набор от праймери и сонда за анализ на генна експресия на DNMT3B от говедо (bovine) чрез хидролизираща се (Taqman) сонда - Микс сонди и праймери, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандартен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB (70 bp) - 360 rxns – 1; 7. Набор от праймери и сонда за анализ на генна експресия на ACTB (beta actin) от говедо (bovine) чрез хидролизираща се (Taqman) сонда - Микс сонди и праймери, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандартен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB (144 bp) - 360 rxns – 1; 8. Кит за синтез на кДНК с обратна транскриптаза RevertAid, с включени хексамери и олого-дТ RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit - 200 rxn x 20 ul – 3; 9. Набор от праймери и сонда за анализ на генна експресия на човешки CTLA-4 ген чрез хидролизираща се Taqman сонда (багрило FAM), чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата-производител с гарантирана ефективност и специфичност на реакцията, за 250 реакции – опаковка – 1; 10. Набор от праймери и сонда за анализ на генна експресия на човешки TGFB1 ген чрез хидролизираща се Taqman сонда (багрило FAM), чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата-производител с гарантирана ефективност и специфичност на реакцията, за 250 реакции – опаковка – 1; 11. Набор от праймери и сонда за анализ на генна експресия на човешки IFNG ген чрез хидролизираща се Taqman сонда (багрило FAM), чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата-производител с гарантирана ефективност и специфичност на реакцията, за 250 реакции – опаковка – 1; 12. Набор от праймери и сонда за анализ на генна експресия на човешки GZMB ген чрез хидролизираща се Taqman сонда (багрило FAM), чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата-производител с гарантирана ефективност и специфичност на реакцията, за 250 реакции – опаковка – 1; 13. Набор от праймери и сонда за анализ на генна експресия на човешки IL4 ген чрез хидролизираща се Taqman сонда (багрило FAM), чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата-производител с гарантирана ефективност и специфичност на реакцията, за 250 реакции – опаковка – 1; 14. Набор от праймери и сонда за анализ на генна експресия на човешки IL13 ген чрез хидролизираща се Taqman сонда (багрило FAM), чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата-производител с гарантирана ефективност и специфичност на реакцията, за 250 реакции – опаковка – 1; и др., обощо 21 артикула, подробно описани в Техническа спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16925.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Рестриктази 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Рестриктаза Taq I (10 U/µL) - 3000 Units – 3; 2. Рестриктаза XagI, 1000 ед./оп. – опаковка – 1; 3. Рестриктазен ензим MvaI (BstNI) (10 U/µL) - 2000 U – 3; 4. Рестриктазен ензим Eco72I (PmlI) (10 U/µL) - 2000 U – 2; 5. Рестриктазен ензим TaiI (MaeII) (10 U/µL) - 400 U – 2; 6. Рестриктазен ензим MnlI, 10ед./мкл, 1500 ед./опаковка – опаковка – 1; 7. Рестриктазен ензим TfiI (PfeI), 10ед./мкл, 500 ед./опаковка – опаковка – 2; 8- Рестриктазен ензим HaeIII (BsuRI), 10ед./мкл, 3000 ед./опаковка – опаковка – 1; 9. Рестриктазен ензим StyI (Eco130I), 10ед./мкл, 2500 ед./опаковка – опаковка – 1; 10. Рестриктазен ензим BfmI (SfcI) (10 U/µL) - 1000 U – 1; 11. Рестриктазен ензим BfmI (SfcI) (10 U/µL) - 200 U - 2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3650.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове и реактиви за определяне на miRNA 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Кит за събиране, стабилизиране и изолиране на миРНК и обща РНК от кръв, осигуряващ стабилност на РНК до 3 дни на стайна температура, с пречиствателни центрофужни колонки със силициев диоксид - 50 preps – 1; 2. Кит за изолиране на миРНК от тъкани и клетки, който използва метод на основата на филтър от стъклени влакна (GFF) с фенол-хлороформ, за 40 изолации на обща РНК (включително малки РНК) или 20 отделни големи и малки РНК фракции. miRNA Isolation Kit, with phenol- Bacteria, Yeast, Cells, Plant Samples, Viral Samples, Tissue . 40preps – 1; 3. Кит за ситез на кДНК от миРНК базиран на TaqMan Advanced технология, която използва 3 'поли-А опашка и 5' лигиране на адапторна последователност за удължаване на зрелите миРНК, универсалните праймери за обратна трансрипция на всички зрели миРНК в пробата с TaqMan™ Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit - 50 rxn – 1; 4. Микс сонди и праймери (20х) за количествен TaqMan Advanced qPCR на миРНК чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB (TaqMan Advanced miRNA Assays) - 250 rxns; S scale - 2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове и реактиви за генотипиране с PCR в реално време 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. астер микс за генотипиране на SNP с TagMan технология (TaqMan SNP Genotyping Assay, human) - 10 ml (400 reactions) – 5; 2. Кит за SNP (TXNRD2, rs35934224) анализ при човек с TaqMan технология съдържащ набор флуоресцентно белязани прймери и сонди и положителна контрола, за 300 реакции по 10мкл, с маркери FAM/JOE или FAM/TAMAR или FAM/ROS) - 1 кит за 300 реакции x 10mkl (S size) – 1; 3. Кит за SNP (NOS3 rs1799983) анализ при човек с TaqMan технология съдържащ набор флуоресцентно белязани прймери и сонди и положителна контрола, за 750 реакции по 10мкл, с маркери FAM/JOE или FAM/TAMAR или FAM/ROS) - 1 кит за 300 реакции x 10mkl (S size) – 1; 4. Кит за SNP (TERT,rs10069690) анализ при човек с TaqMan технология съдържащ набор флуоресцентно белязани прймери и сонди и положителна контрола, за 750 реакции по 10мкл, с маркери FAM/JOE или FAM/TAMAR или FAM/ROS) - 1 кит за 300 реакции x 10mkl (S size) – 1; 5. "Микс праймери и проби за генотипиране на избран полиморфизъм в човешкия ген IL22 чрез TaqMan базиран real-time PCR, чиито дизайн е предлаган и гарантиран от фирмата производител, за 300 реакции с багрило FAM, " - 1 кит за 300 реакции x 10mkl (S size) - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински реактиви/ консумативи (сходни с посочените в обособената позиция), в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва при сключване на договора за възлагане на поръчката със следните документи: - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.

1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински реактиви/ консумативи (сходни с посочените в обособената позиция), в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/03/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

13/09/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/03/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността без вкл. ДДС на обособената позиция,за която се сключва договор.Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице–гарант.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/02/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва