Деловодна информация
00360
З-41#2 11/02/2020 (дд/мм/гггг)
не
00360-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УМБАЛ Александровска ЕАД 831605795
ул. Св. Г.Софийски № 1
София BG411 1431 България
Гергана Дерменджиева +359 29230628
umbal.alexandrovska@gmail.com +359 29230646

Интернет адрес/и

www.alexandrovska.com

http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200207ImVv4662468
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на 3 (три) нови асансьорни уредби в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”
45200000      
Строителство

Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител за проектиране, доставка и монтаж на 3 броя нови асансьорни уредби за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД. Предметът на поръчката включва проектиране, изграждане, доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация, узаконяване, обучение на персонала, гаранциoнен срок и гаранционно обслужване на новите асансьорни уредби, включително всички съпътстващи строително монтажни дейности.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
208333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ул. "Св. Георги Софийски" №1

Проектиране, доставка и монтаж на 3 броя нови асансьорни уредби за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД. Предметът на поръчката включва проектиране, изграждане, доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация, узаконяване, обучение на персонала, гаранциoнен срок и гаранционно обслужване на новите асансьорни уредби, включително всички съпътстващи строително монтажни дейности.
Критериите по-долу
 
ДА Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството    70
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
208333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

При подаване на офертата участниците декларират наличието на посочените по-долу обстоятелства, като попълват необходимата информация в съответните полета в ЕЕДОП част IV „Критерии за подбор".
Документите за доказване на съответствие с посочените изисквания се представят при условията на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.
Критерий за годност:
1. Вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - а именно ПЪРВА група, ВТОРА категория.
Обстоятелството се описва в Част IV: „Критерии за подбор”, буква А: „Годност“ като се посочва и номера на разрешението.
Доказателства: Нотариално заверено копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на с ВТОРА категория, ведно със заверка от оферента „Вярно с оригинала“ и подпис.
2. Вписване в Регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите(ЗТИП), воден от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддръжка, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.
Обстоятелството се описва в Част IV: „Критерии за подбор”, буква А: „Годност“ като се посочва и номера на удостоверението.
Доказателства: Удостоверение по чл. 36 ал. 6 от ЗТИП за поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори и Удостоверение по чл. 36 ал. 6 от ЗТИП за строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари - заверени от участника копия.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

При подаване на офертата участниците декларират наличието на посочените по-долу обстоятелства, като попълват необходимата информация в съответните полета в ЕЕДОП част IV „Критерии за подбор".
Документите за доказване на съответствие с посочените изисквания се представят при условията на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.
Всеки участник да е реализирал минимален общ оборот в размер на 350 000 / триста и петдесет хиляди/ лева, изчислен на база годишните обороти за последните 3 /три/ приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Участниците следва да предоставят съответната информация в част IV, Раздел Б, т.1а, от ЕЕДОП. В случай че липсва информация относно общия оборот за целия изискуем 3-годишен период, участниците попълват част IV, Раздел Б, т.3, като посочват датата на която са създадени или са започнали дейността си.
Документите за съответствие с минималните изисквания посочени по-горе са посочени в чл.62, ал.1 ЗОП. Когато документите са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията до нея се предоставя от компетентен държавен орган на възложителя по служебен път, участникът посочва необходимата информация за интернет адреса или органа, издаващ документа в част IV, Раздел Б, т.1а от ЕЕДОП.


Реализиран минимален общ оборот в размер на 350 000 / триста и петдесет хиляди/ лева, изчислен на база годишните обороти за последните 3 /три/ приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

При подаване на офертата участниците декларират наличието на посочените по-долу обстоятелства, като попълват необходимата информация в съответните полета в ЕЕДОП част IV „Критерии за подбор". Документите за доказване на съответствие с посочените изисквания се представят при условията на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.
1.Участникът следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.
*Под сходен предмет следва да се разбира дейности по проектиране, доставка, монтаж и изграждане на нови асансьорни уредби.
Информацията (стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка), се посочва в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности”.
Доказателства: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. За изпълнението на поръчката участникът следва да разполага с технически лица, които да отговарят на следните изисквания:
?Ръководител на обекта, който следва да има образователно-квалификационна степен магистър, професионална квалификация строителен инженер или еквивалент или строителен техник със специалност «Строителство и архитектура» или еквивалентна; с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността и специфичен професионален опит – участие в минимум един проект за строителство като „Ръководител на обект”.
?Координатор по безопасност и здраве в строителството – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
?Отговорник по контрола на качеството - трябва да притежава съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.
?Технически персонал - не по- малко от 25 човека, от които минимум 10 човека с I-ва степен монтьор на асансьори.
?Да има минимум 1 човек, който да притежава правоспособност по заваряване за ъглови шевове, листов материал, тръби.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на съответното поле в Част IV, раздел В от ЕЕДОП, като посочи имена, професионална квалификация, опит във фирмата и други документи, относими към изискванията.
Доказателства: Списък на техническите лица, които ще изпълняват поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
В списъка участникът следва да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на строителството.
3. Въведена Система за управление на качеството (ISO 9001:2015, БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент) на участника с обхват в предмета на поръчката.
Информацията (вписва се вид, номер и дата на валидност на съответния сертификат и органа на издаването му), се посочва в Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление.
Доказателства: Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството - (ISO 9001:2015, БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент) на участника за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език.


Изпълнена минимум 1 /една/ дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.
Технически лица, които да отговарят на следните изисквания:
? Ръководител на обекта, който следва да има образователно-квалификационна степен магистър, професионална квалификация строителен инженер или еквивалент или строителен техник със специалност «Строителство и архитектура» или еквивалентна; с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността и специфичен професионален опит – участие в минимум един проект за строителство като „Ръководител на обект”.
? Координатор по безопасност и здраве в строителството – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
? Отговорник по контрола на качеството - трябва да притежава съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.
? Технически персонал - не по- малко от 25 човека, от които минимум 10 човека с I-ва степен монтьор на асансьори.
? Да има минимум 1 човек, който да притежава правоспособност по заваряване за ъглови шевове, листов материал, тръби.
Въведена Система за управление на качеството (ISO 9001:2015, БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент) на участника с обхват в предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/03/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/03/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Заседателната зала в административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Съгласно чл.54, ал.1 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие участници: за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, чл.107 от ЗОП; нямат право да участват в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; които след покана на възложителя не удължат срока на валидност на офертата. Посочените по-горе обстоятелства са подробно описани в документацията за участие. При наличие на основание за отстраняване от процедурата, съответният участник може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съобразно чл.56, ал.1 от ЗОП. Декларирането на наличието или липсата на основания за отстраняване става чрез съответното отбелязване в част III на приложения към документацията образец на ЕЕДОП. Преди сключването на договора за обществена поръчка избраният за изпълнител участник представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП за доказване липсата на основанията за отстраняване, освен когато съответни обстоятелства са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
При сключване на договор участникът, определен за изпълнител, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
1.парична сума;
2.банкова гаранция;
3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
В случай, че избраният изпълнител избере да представи гаранция за изпълнение чрез парична сума, същата се превежда по следната сметка на възложителя:
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
BIC: TTBBBG22
IBAN BG 54 TTBB 9400 1526 8730 19

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/02/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва