Деловодна информация
01958
И2-66 10/02/2020 (дд/мм/гггг)
не
01958-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА АНТОН 000777255
ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 1
АНТОН BG412 2089 България
АНДРЕЙ СИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН +86 2300
obanton@abv.bg +86 2500

Интернет адрес/и

https://www.antonbg.com/

https://www.antonbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=93


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.antonbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=93
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малк 1
45000000      
Строителство

Предмет на обществената поръчка е „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г..
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
601046      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

село Антон, Двора на ОУ "СВ. СВ. Кирил и Методий"

„Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г..Представеният проект предвижда изграждане на физкултурен салон в северозапад - ния край на имота на три метра отстояние от границите на имота и с капацитет до 100души. В ситуационно отношение обемът на салона се предвижда да бъде в ортогоналната система на вече съществуващото училище. Между двете сгради се предвижда да се изгради топла връзка, като се отвори достъп през коридора на първия етаж при късата северозападна фасада на лявото тяло. Топлата връзка служи за предверие към салона и дава възможност за преминаване от едната част на двора към другата, а във вертикално отношение дава връзка посредством стълбище към долното ниво на топлата връзка и салона, като на долното ниво са развити четири съблекални с душове и тоалетни, фитнес зала за не повече от 15 души, малка канцелария, тоалетни с умивалници и технически помещения. Новопроектираните врати ще бъдат с антипаник брави и система за гласово оповестяване.
Фундаментите на салона и топлата връзка са стоманобетонови, а основната конструкция е метална, покрита с метални панели с топлоизолация в тях от минерална вата. По фасадата на залата се предвиждат големи прозорци за естествено осветление по късите фасади на изток и запад на салона и по-малки прозорци за дифузно естествено осветление -по северната дълга фасада. Функционалното решение на залата с топлата връзка и местоположението й в имота дават възможност салонът да функционира самостоятелно извън времето на ползване от училището.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател (ТП)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
601046      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програм

Изпълнението на обществената поръчка се финансира частично с предоставена безвъзмездна финансова помощ по Административен Договор №BG06RDNP001-7.005-0007-C01 от 03.05.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г., а дофинансирането - заем от фонд ФЛАГ
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът, респективно член на Обединение, който ще изпълнява СМР, в процедурата трябва да притежава валидна регистрация в Централен професионален регистър на строителя към Камара на стротиелите в България за Четвърта категория – (Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 „б“ от ЗУТ и чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредбата за номенклатурата на видовете строежи) сгради и съоръжения за обслужване или с капацитет до 100 места за посетители;/, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съглсно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава- страна по Споразумение за Европейско икономическо пространство, като в този случайучастникът посочва еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, и има сила на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за който е издаден.За чуждестранно лице в ЕЕДОП се посочва еквивалентен документ , допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността сиизвършване на строителни работи – обект на настоящата обществена поръчка.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването за годност, като попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва, информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, я която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.
В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП се доказва с представяне на заверено копие от удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.
При участие на Обединения, които не са юридически лица следва да се спазват и изискванията на чл.59, ал.6 от ЗОП. При деклариране на подизпълнители следва да се спазват изискванията на чл.66, ал.2 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, както следва:
Участникът следва да е реализирал минимален оборот, попадащ в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните 3 /три/ приключени финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, не по-малък от 500 000 лв.
Под оборот в сферата, попадащ в обхвата на поръчката следва да се включва сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирани от изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на сгради, физкултурен салон, спортни зали отчетени за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т.1а и т.2а от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на оборота в сферата, попадава в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години / 2016 г., 2017 г, и 2018 г./ , в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
В случаите на чл.67, ал. 5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на ГФО или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и/или справка за реализирания оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателни причини участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, които възложителят приема за подходящ.


За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават застраховка Професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер, съгласно чл.5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка, а именно Четвърта категория – (Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 „б“ от ЗУТ и чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредбата за номенклатурата на видовете строежи)
Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват, като попълват полето 5 в част IV, буква „Б“ в ЕЕДОП
За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участниците представят заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“.
При участие на Обединения, които не са юридически лица следва да се спазват и изискванията на чл.59, ал.6 от ЗОП. При деклариране на подизпълнители следва да се спазват изискванията на чл.66, ал.2 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът, през последните 5 / пет/ години , считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство) на минимум 1 /един/ обект, идентичен или сходен с предмета и обема напоръчката , за която се подава оферта.
Под дейност (строителство), идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка, следва да се разбира извършване на ново строителство и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или Физкултурен салон и/или спортни зали.Под дейност сходна с обема на поръчката следва да се разбира – изискуемият обем може да бъде изпълнен от един обект или да е кумулиран от няколко обекта количество изпълнени СМР дейности извършване на ново строителство и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или Физкултурен салон и/или спортни зали
Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва:
1. Ръководител на проекта - висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация строителен инженер ; специалност „ССС“, „ПГС“ или еквивалентнa специалност, със стаж по специалността мин. 3 год.; да има опит като ръководител на обект на минимум 2 /два/ обекта, сходни с предмета на поръчката.
2. Технически ръководител - да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл.163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалентна; със стаж по специалността мин. 3 год. ; Да има опит като технически ръководител при изпълнението на минимум 2 /два/ обекта, сходни с предмета на поръчката.
3. Координатор по контрол на качеството – да има придобита професионална квалификация, "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника", да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството или еквивалентно. Да има опит като Координатор по контрол на качеството при изпълнението на минимум 2 /два/ обекта, сходни с предмета на поръчката.
4. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд – да има придобита професионална квалификация, "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника", притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентно, Да има опит като Координатор по здравословни и безопасно условия на труд при изпълнението на минимум 2 /два/ обекта, сходни с предмета на поръчката.
5.Специалист по електротехника: минимум средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Електротехник" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
6.Специалист по водоснабдяване и канализация: минимум средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
7.Специалист по отопление и вентилация: минимум средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Топлотехника" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
Едно лице не може да съвместява две длъжности.


Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 2 на ЕЕДОП. Трябва да се посочат изчерпателни данни и информация с точно позоваване на документите свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява с представяне на Списък на технически лица, които ще отговарят за изпълнението на поръчката.
Участникът трябва да има внедрени системи за управление на качеството, както следва:
- EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент,
- EN ISO 14001:2004 / EN ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда ” или еквивалент.
Обхватът на внедрените системи трябва да е за строителни дейности в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
Забележка:
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При разглеждане на офертите, когато е необходимо, ще се извърши проверка по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата в петдневен срок. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците. Възложителят отстранява от участие в процедура за на обществена поръчка кандидат или участник, когато е установено, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
!!! Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
* Участник може да се позова на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Участник, който се позовава на капацитета на трети лица трябва да представи в офертата си попълнен ЕЕДОП от всяко лице, с който да докаже, че ще разполага с неговите ресурси. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Договорът за обществена поръчка се сключва при условие, че при подписването му определеният изпълнител представи определената гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от общата цена на договора без ДДС.
2.1. Гаранцията за изпълнение на договора - в размер на 3 % от общата цена на договора, се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след извършване на окончателното плащане.
2.2. Гаранцията за изпълнение в размер на 2 % от общата цена на договора, служи за обезпечаване на задължението за гаранционно обслужване на извършените СМР. Възложителят освобождава тази част от гаранцията, при липса на основания за усвояването й, в 30-дневен срок след изтичане на последния гаранционен срок, посочен от участника в техническото предложение, при представяне на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол без забележки – за Община Антон – от Възложителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/03/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

02/09/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/03/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Място: Община Антон, Заседателна зала на Община Антон, намираща се в сградата на Общината, пл. Съединение 1, етаж 2

Място: Община Антон, Заседателна зала на Община Антон, намираща се в сградата на Общината, пл. Съединение 1, етаж 2
На публичното заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Изпълнението на обществената поръчка се финансира частично с предоставена безвъзмездна финансова помощ по Административен Договор №BG06RDNP001-7.005-0007-C01 от 03.05.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по проект: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към училище „Св. Св. Кирил и Методий“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Антон. По силата на цитирания административен договор осигурените към датата на откриване на настоящата обществена поръчка осигурените средства за финансиране на договора за възлагане на обществената поръчка възлиза в размера на 441 751,13 лева без ДДС. Остатъкът от сумата – до пълния размер на предложената от избрания изпълнител цена по договора за обществена поръчка без ДДС, следва да бъде осигурен (при наличие на възможност за това) чрез собствени средства на Възложителя и/или чрез предоставени му в заем средства от Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД или друга финансираща институция.
С оглед на изложеното, настоящата обществена поръчка се открива при условията на чл. 114 от ЗОП, а именно: под условие, че Възложителят ще осигури в пълен размер необходимите средства за финансиране изпълнението на договора /заплащане на предложената от избрания изпълнител, цена за изпълнение на поръчката без ДДС/. Договорът за обществена поръчка ще включва клауза за отложеното му изпълнение поради липса на осигурено в пълен размер финансиране. Отложеното изпълнение се състои в обуславяне на действието на договора, стартирането на изпълнението на строителството и възможността за получаване на авансово плащане по договора от осигуряване от възложителя на пълния размер на средствата, необходими за заплащане на цената по договора без ДДС, а не само и единствено на база сключването на договора, както и предвиждане на правна възможност при липса на осигурено финансиране всяка от страните да прекрати договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му, като в този случай страните не си дължат обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на Договора и неустойки.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подаде мв 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179-срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/02/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва