Деловодна информация
00360
З-39#2 06/02/2020 (дд/мм/гггг)
не
00360-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УМБАЛ Александровска ЕАД 831605795
ул. Св. Г.Софийски № 1
София BG411 1431 България
Гергана Дерменджиева +359 29230628
umbal.alexandrovska@gmail.com +359 29230646

Интернет адрес/и

www.alexandrovska.com

http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200206TbGm4656734
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

СМР по сградния фонд на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“ по 3 обособени позиции
45200000      
Строителство

„СМР по сградния фонд на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“ по 3 обособени позици:
Обособена поциция №1 - „Основен ремонт и преустройство на клиниката по диализно лечение в сградата на Първи хирургичен блок към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, с цел разкриване на нови 10 (десет) поста за диализно лечение“.
Обособена позиция №2 - СМР в Клиника по психиатрия
Обособена позиция №3 – СМР в сграда „Клиника по пропедевтика на вътрешните болести“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2791666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
3

II.2) Описание 1

„Основен ремонт и преустройство на клиниката по диализно лечение в сградата на Първи хирургичен блок към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, с цел разкриване на нови 10 (десет) поста за диализно лечение“. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

УМБАЛ “Александровска” ЕАД, Клиника по диализно лечение

Съгласно техническата спецификация, посочена в документацията за участие
Критериите по-долу
 
ДА Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството    70
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
208333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

СМР в Клиника по психиатрия 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

УМБАЛ Александровска ЕАД, Клиника по психиатрия

Съгласно техническата спецификация, посочена в документацията за участие
Критериите по-долу
 
ДА Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството    70
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
66666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

СМР в сграда „Клиника по пропедевтика на вътрешните болести“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

УМБАЛ "Александровска" ЕАД, сграда „Клиника по пропедевтика на вътрешните болести“

Съгласно техническата спецификация, посочена в документацията за участие
Критериите по-долу
 
ДА „Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството“    70
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
2516666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

При подаване на офертата участниците декларират наличието на посочените по-долу обстоятелства, като попълват необходимата информация в съответните полета в ЕЕДОП част IV „Критерии за подбор".
Документите за доказване на съответствие с посочените изисквания се представят при условията на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.
Критерий за годност:
1.Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи Първа група, Втора категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентна информация, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
Доказателства: Нотариално заверено копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - ПЪРВА група, ВТОРА категория, ведно със заверка от оферента „Вярно с оригинала“ и подпис.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

При подаване на офертата участниците декларират наличието на посочените по-долу обстоятелства, като попълват необходимата информация в съответните полета в ЕЕДОП част IV „Критерии за подбор".
Документите за доказване на съответствие с посочените изисквания се представят при условията на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.
1. Участникът следва да е реализирал оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката* в размер не по-малък от прогнозната стойност на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на съответната обособена позиция, изчислен на база годишните му обороти, в размер на:
За Обособена позиция №1 - 208 333, 33 лв. без ДДС
За Обособена позиция №2 - 58 333, 33 лв. без ДДС
За Обособена позиция №3 – 2 500 016,67 лв. без ДДС
? При участие по всички обособени позиции оборота се комулира
* Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно § 2, т. 67 от ЗОП следва да се разбира сума, равна на частта от нетните приходи от строително-монтажни работи.
Участниците следва да предоставят съответната информация в част IV, Раздел Б, т.1а, от ЕЕДОП. В случай че липсва информация относно общия оборот за целия изискуем 3-годишен период, участниците попълват част IV, Раздел Б, т.3, като посочват датата на която са създадени или са започнали дейността си.
2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна, сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д“ от ЗУТ е 400 000 (четиристотин хиляди) лева.
Участниците следва да предоставят съответната информация в Част IV, Раздел „Б“ от ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.
Документите за съответствие с минималните изисквания посочени по-горе са посочени в чл.62, ал.1 ЗОП. Когато документите са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията до нея се предоставя от компетентен държавен орган на възложителя по служебен път, участникът посочва необходимата информация за интернет адреса или органа, издаващ документа в част IV, Раздел Б, т.1а от ЕЕДОП.


Участникът следва да е реализирал оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката* в размер не по-малък от прогнозната стойност на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на съответната обособена позиция, изчислен на база годишните му обороти, в размер на:
За Обособена позиция №1 - 208 333, 33 лв. без ДДС
За Обособена позиция №2 - 58 333, 33 лв. без ДДС.
За Обособена позиция №3 – 2 500 016,67 лв. без ДДС.
При участие по всички обособени позиции оборота се комулира .
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

При подаване на офертата участниците декларират наличието на посочените по-долу обстоятелства, като попълват необходимата информация в съответните полета в ЕЕДОП част IV „Критерии за подбор". Документите за доказване на съответствие с посочените изисквания се представят при условията на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.
За обос. поз. №1 и №2: Изпълнена мин.1 /една/ дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. * Дейността се счита за изпълнена, когато има съставен и подписан някой от следните документи: Констативен акт обр. 15; Протокол обр. 16; удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване. Доказателства: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
За обос. поз. №3: Изпълнена мин.1 /една/ дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Следва да се разбира изпълнение на поне на едно конструктивно укрепване, сходно с предмета на поръчката, като за сходни се смятат укрепвания на зидани конструкции.
*Дейността се счита за изпълнена, когато има съставен и подписан някой от следните документи: Констативен акт обр. 15; Протокол обр. 16; удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване!Доказателства: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. И за 3-те обос. поз.: Ръководен екип от следните лица за изпълнение на поръчката:
1) Ръководител на строеж (1 бр.) – притежаващ образователно- квалификационна степен „магистър” или еквивалентна, със специалност „Промишлено и гражданско строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина)
2) Технически ръководител (2 бр.) – притежаващ квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно изискването по чл. 163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалентна (когато квалификацията е придобита в чужбина)
3) Координатор по безопасност и здраве (1бр.) – има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл.163а, ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна (важимо и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);
4) Контрол по качеството (1бр.) - Образование: Експертът, притежаващ образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” или еквивалентна, придобита в професионално направление „Строителен инженер” или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина). Доказателства: Списък на техническите лица, които ще изпълняват поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Система за управление на качеството (ISO 9001:2015, БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент) на участника с обхват в предмета на поръчката.
Доказателства: Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството - (ISO 9001:2015, БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент) на участника за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език.


За обос. поз. №1 и №2: Изпълнена мин.1 /една/ дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. За обос. поз. №3: Изпълнена мин.1 /една/ дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Следва да се разбира изпълнение на поне на едно конструктивно укрепване, сходно с предмета на поръчката, като за сходни се смятат укрепвания на зидани конструкции. И за 3-те обособени позиции:
Участникът трябва разполага с ръководен екип от следните лица за изпълнение на поръчката:
1) Ръководител на строеж (1 бр.) – притежаващ образователно- квалификационна степен „магистър” или еквивалентна, със специалност „Промишлено и гражданско строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина) - придобил е минимум 5 г. професионален опит ; има опит като ръководител на екип, или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното строителство.
2) Технически ръководител (2 бр.) – притежаващ квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно изискването по чл. 163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалентна (когато квалификацията е придобита в чужбина) - да притежава професионален опит от минимум 5 години и участие като „Технически ръководител“ . Има опит като технически ръководител на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното строителство.
3) Координатор по безопасност и здраве (1бр.)– има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл.163а, ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна (важимо и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност); да има опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на обекти на техническата и/или пътната инфраструктура в населени места и съоръженията към тях; да притежава валиден към датата на подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.)
4) Контрол по качеството(1бр.) - Образование: Експертът, притежаващ образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” или еквивалентна, придобита в професионално направление „Строителен инженер” или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина) – да има опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното строителство.
Въведена Система за управление на качеството (ISO 9001:2015, БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент) на участника с обхват в предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/03/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/03/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Заседателната зала в административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Съгласно чл.54, ал.1 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие участници: за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, чл.107 от ЗОП; нямат право да участват в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; които след покана на възложителя не удължат срока на валидност на офертата. Посочените по-горе обстоятелства са подробно описани в документацията за участие. При наличие на основание за отстраняване от процедурата, съответният участник може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съобразно чл.56, ал.1 от ЗОП. Декларирането на наличието или липсата на основания за отстраняване става чрез съответното отбелязване в част III на приложения към документацията образец на ЕЕДОП. Преди сключването на договора за обществена поръчка избраният за изпълнител участник представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП за доказване липсата на основанията за отстраняване, освен когато съответни обстоятелства са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
При сключване на договор участникът, определен за изпълнител, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
1.парична сума;
2.банкова гаранция;
3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
В случай, че избраният изпълнител избере да представи гаранция за изпълнение чрез парична сума, същата се превежда по следната сметка на възложителя:
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
BIC: TTBBBG22
IBAN BG 54 TTBB 9400 1526 8730 19

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/02/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва