Деловодна информация
00841
П-240 03/02/2020 (дд/мм/гггг)
не
00841-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ковачевци 000386694
Община Ковачевци, Област Перник
село Ковачевци BG414 2450 България
Бойка Лозанова +359 886747178
oba_kovachevtsi@abv.bg +359 886747178

Интернет адрес/и

http://kovachevtsi.com

http://kovachevtsi.com/?page_id=11249


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kovachevtsi.com/?page_id=14092
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци”
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата поръчка е свързан с необходимостта от извършване на строителство за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
235507.11      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45112350      
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

Община Ковачевци, Област Перник, махала „Тодорина“, местност „Пузалка“, УПИ I-000434.

Депото за твърди битови отпадъци се намира в Община Ковачевци, Област Перник, имот с площ 5.00 дка, на територията на който ще бъде осъществено изпълнението на проекта. Депото се експлоатира от 1979 г. Периодично е полагано запръстяване и уплътняване на отпадъците. Експлоатацията на депото е прекратена през 2016 г. Сметището не е тех. оборудвано съгласно изискванията на нормативната уредба и не отговаря на тех., експлоатационните и санитарните изисквания за опазване на околната среда и е сериозен замърсител на повърхностни и подземни води, на почви, въздух и биоразнообразие, поради което се налага неговото закриване и рекултивация. С реализирането на дейностите, предвидени за тех. рекултивация, депото ще бъде рекултивирано и ще престане да действа като депо за ТБО. С изпълнението на проекта, финансиран по ОПОС, както и с реализацията на разработения, съгласуван и одобрен инв. проект във фаза работен проект за строежа, Община Ковачевци ще предприеме необходимите действия за отстраняване на причините, които оказват влияние върху неблагоприятните геодинамични процеси в района и ще допринесе за предотвратявене на риска от възникване на бедствени и аварийни ситуации. Изпълнението на проекта ще доведе до опазване на околната среда и здравето на хората. Следва да се извърши: строителство и останалите, предвидени в инв. проект и в действащото законодателство дейности, свързани със закриване и рекултивация на съществуващо депо за ТБО на територията на общината. Предметът на поръчката включва посочените по-долу 2 етапа и изчерпателно изброените дейности. Основните два етапа: А. Техническа рекултивация и Б. Биологична рекултивация. Следва да бъдат извършени и следните дейности: 1. Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект във фаза работен проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с КСС и с инв. проект СМР и свързаните с тях доставка и влагане в обекта на превиденото оборудване, без което няма да се изпълнят целите на строителството и дейностите през всяка една от трите години след строителството поотделно, свързани с биологичната рекултивация на депото, задължително изискуеми съобразно действащото българско и европейско законодателство. В това число и подготовка на строителната площадка - разчистване на терена и разполагане на временни съоръжения, както и Благоустрояване на терена; 2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на работния инвестиционен проект строителни продукти, оборудване и съоръжения; 3. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа; 4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания, както и извършване на контролни тествания, изисквани съгласно нормативната уредба; 5. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа; 6. Транпортиране на отпадъци; 7. Гаранционна отговорност на изпълнените СМР; 8. Участие в процедурата по издаване на разрешение за ползване на строежа; 9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и издаването на разрешение за ползване на строежа и 10. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.
Неразделна част от документацията за настоящата поръчка в електронен вид на мястото от профила на купувача, определено за поръчката: 1. Съгласуване чрез решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, издадено от РИОСВ; 2. Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите;
3. Разрешение за строеж, издадено от Главния архитект на Община Ковачевци от 12.12.2019 г.;4. Съгласуван и одобрен с цитираното инвестиционен проект във фаза работен проект и 5. Становище от Пожарна безопасност за съгласуване на инвестиционния проект. Важно! Земните маси, необходими за обекта ще бъдат осигурени от Възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА К1 – Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на възложителя    50 точки
Цена
50 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
235507.11      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ”, кандидатстващ за финансиране от ОПОС 2014 - 2020 г.

Срокът за изпълнение на предвидените дейности за техническа рекултивация е до 9 месеца, а срокът за биологичната рекултивация е 36 месеца. БР ще се изпълнява всяка една от трите години поотделно.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от четвърта група, втора категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности съгласно чл. 3, ал. 3 и ал. 4 ЗКС. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
Доказване на посоченото изискване.
Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката: строежи от четвърта група, втора категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Неприложимо.

Неприложимо.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и ч. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
2. Документи за доказване на изискването: валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството – сходно с предмета на поръчката – (заверено копие).
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


1. Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата строителство с предмет идентичен или сходен с този на поръчката. Под строителство сходно с предмета на поръчката се разбира: извършване на строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметища и/или депа за отпадъци или други подобни дейности за опазване на околната среда от натрупани отпадъци на даден терен. Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълненото строителство. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 1. се прилага за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 1. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в ЕЕДОП, отнасяща се за строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се попълва в ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставените изисквания и документите се представят от тези членове.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.
2. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството – сходно с предмета на поръчката.
Забележка: Сертификатът за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Забележка: В случай на участие на обединение, спазването на изискването по т. 2. може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването по т. 2. се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със строителство. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в ЕЕДОП, отнасяща се до сертификация за управление на качеството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Отстранява се от участие в процедурата участник, когато е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 ЗОП и в чл. 55, ал. 1, т. 1-5 ЗОП. Забележка: Може да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание в чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
Само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани със строителство, съгласно чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП са пречка относно участието в процедурата. Може да не се отстрани от процедурата участник, за когото са налице посочените основания ако представи предвидените в чл. 56, ал. 1 ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира неговата надежност. Отстранява се и на всички законови основания, изчерпателно посочени в чл. 107 ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/03/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/03/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

заседателната зала на Община Ковачевци, находяща се в сградата на общината, намираща се в село Ковачевци, Област Перник.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариално заверено пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на настоящата поръчка. Ком. оценка има макс. стойност 100 т. КО=К1+К2, където: К1 е техническия показател, а К2 е показател, свърза с ценовото предложение. Двата показателя са с равни тежести по 50 точки всеки. За да получи максималната оценка – 50 точки по показател К1 всеки следва да се съобрази с направата на предложение относно изискуемите от възложителя 6 хипотези (2 задължителни и 4 незадължителни), изчерпателно посочени в таблицата от методиката за оценка, като принципът за оценка е според предложението и е напълно обективен, свързан с определен брой хипотези, за които е направено предложение. Другите възможни оценки по този първи показател са: 10 точки за предложение относно двете задължителни хипотези; 20 точки за предложение относно двете задължителни хипотези, заедно с една от 4-те незадължителни; 30 точки за предложение относно двете задължителни хипотези, заедно с две от 4-те незадължителни и 40 точки за предложение относно двете задължителни хипотези, заедно с три от 4-те незадължителни. Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които не отговарят на поставените условия, за които следва да се поставят минималните 10 точки. Предложена цена – К2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на участника се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева):
К2 = Предложена минимална обща цена в лева/Предложена обща цена от съответния участник в лева х 50
2. Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 3 % от неговата стойност без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: а). депозит на пари по сметка на Възложителя; б). банкова гаранция или в). застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. При парична сума, същата се внасят по: IBAN - BG28IABG74783300575900 в Интернешънъл Асет Банк, клон Радомир. Срок на валидност - 30 календарни дни след срока на договора, който е до 45 месеца. С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане, което в размер на от стойността на договора, свързана с допустимите за финансиране разходи за техническа рекултивация, а именно тази стойност на договора е в размер на максимум: 228 936.80 лева без ДДС или според предложената от избрания за изпълнител, когато такова е поискано от Изпълнителя.
3. Органите, предоставящи информация за данъци, околна среда, закрила на заетостта и условията на труд са: НАП, МОСВ, АЗ и ИА "ГИТ".
4. Договорът за поръчката влиза в сила след уведомеление от страна на Възложителя до Изпълнителя за осигурено финансиране и за влизане в сила на договора, с оглед нормата на чл. 114 ЗОП.
5. СПЕЦ. НАЦ. ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ: Участникът, следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от НК; Участникът (единствено и само той), не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП; За участника не следва да е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от КТ или чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ и Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/02/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва