Деловодна информация
02709СЗДП ТП Държавно горско стопанство Мездра
41 30/01/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
30/01/2020 (дд/мм/гггг)
02709-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП Държавно горско стопанство Мездра 2016174760119
ул.Родопи №2
Мездра BG313 3100 България
Лидия Воденичарска +359 889434023
dlmezdra@abv.bg +359 91093387

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200130URfH12167508


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200130URfH12167508
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии- държавна собственост и други дейности съгласно Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА МПС, ВКЛЮЧИТЕЛНО И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Мездра”
50110000      
Услуги

Услугите, предмет на поръчката , са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Мездра, включително и резервни части , материали и консумативи, необходими за извършването им.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
21000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Сервизна база на изпълнителя

Услугите , предмет на поръчката , са за техническото обслужване и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Мездра, включително доставка на резервни части , материали и консумативи , необходими за извършването им.Към момента на откриване на процедурата Възложителят е собственик на 13 бр. МПС, които са подробно описани в техническата спецификация.Изпълнителят се задължава да обслужва и автомобили придобити от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, каот спрямо тях се прилагат същите цени , както спрямо наличните автомобили към момента на подаване на офертата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
21000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя такива изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя такива изисквания.

няма такова изискване от Възложителя
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да разполага с минимум 1 брой сервиз/сервизна база, в която ще се извършват услугите, предмет на настоящата процедура,намиращ се на територията на община Мездра или на община Роман.
Сервизът/сервизната база, в които ще се извършват услугите, следва да разполага с минимум следното оборудване: стенд за електронна компютърна диагностика, подемник за ремонт на ходова част и друго необходимо техническо оборудване.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 9) от ЕЕДОП като предостави информация за осигурената сервизна база с посочен адрес и контакти (телефон и и-мейл) и техническото оборудване, с което раполага сервизната база.
2. Участниците следва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката, с определена професионална компетентност – минимум 1 брой специалист – изпълнител с придобито образование монтьори, притежаващи съответното удостоверение, диплома за специалността.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП като предостави информация за специалистите-изпълнители, които ще изпълняват поръчката, както и данни за придобитото от тях обръзование, включително дипломи и/или сертификати или еквивалентни документи за квалификация (посочват се вид и номер на диплом/сертификат или друг документ, срок на валидност, издаващ орган, евентуално уеб-адрес, на който може да бъде намерена информация за посочения сертификат).


1. Участникът следва да разполага с минимум 1 брой сервиз/сервизна база, в която ще се извършват услугите, предмет на настоящата процедура,намиращ се на територията на община Мездра или на община Роман.
Сервизът/сервизната база, в които ще се извършват услугите, следва да разполага с минимум следното оборудване: стенд за електронна компютърна диагностика, подемник за ремонт на ходова част и друго необходимо техническо оборудване.
2. Участниците следва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката, с определена професионална компетентност – минимум 1 брой специалист – изпълнител с придобито образование монтьори, притежаващи съответното удостоверение, диплома за специалността.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора, избраният Изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума , оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/03/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/03/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Мездра,гр. Мездра, ул. "Родопи"№2

Получениет оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 и определените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 и т.5 от ЗОП.При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за отстраняване чрез представяне на цифрово подписан Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/. Участниците задължително представят ЕЕДОП в електорнен вид ,каот той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.Форматът , в който се представя документът не средва да позволява редактиране на неговото съдържание.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП , жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане срока по чл.100, ал.3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва