Деловодна информация
00510
Изх.1500-10 29/01/2020 (дд/мм/гггг)
не
00510-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девня 000093645
гр. Девня 9162, бул. Съединение 78
Девня BG331 9162 България
арх. Симеон Георгиев +359 51947011
kmet@devnia.bg +359 51947012

Интернет адрес/и

http://www.devnya.bg

http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/ramkovo-nadzor-2020


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/ramkovo-nadzor-2020
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на строително-монтажни работи на обекти, собственост на Община Девня
71520000      
Услуги

С провеждане на настоящата процедура Възложителят цели сключване на рамково споразумение с до трима изпълнители за възлагане на дейностите по оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор при строително-монтажни работи, възлагани от Община Девня. Предвижда се сключване на рамково споразумение по всяка от обособените позиции.
Услугите предмет на Обособена позиция №1 включват:Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, възлагани от Община Девня – изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието по чл. 169, ал. 1, т. 1-6 от ЗУТ.
Услугите предмет на Обособена позиция № 2 включват: Извършване на строителен надзор при строително-монтажни работи, възлагани от Община Девня, по време на строителството, съгласно чл. 168 от ЗУТ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
160000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, възлагани от Община Девня 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

Територията на община Девня

За дейностите по оценка на съответствието на инвестиционните проекти, възлагани от Община Девня изпълнителят следва да съобразява следните изисквания:
1.Оценката за съответствие на инвестиционните проекти се извършва като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-6 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ.
2. При извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. В тази връзка всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им с основните изисквания за строежите.
3.Оценката обхваща проверка за съответствие със:
1/ Предвижданията на подробния устройствен план;
2/ правилата и нормативите за устройство на територията;
3/ изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;
4/ взаимната съгласуваност между частите на проекта;
5/ пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
6/ изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
7/ други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
8/ изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
9/ изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
4. Оценката за съответствие на част "Конструктивна" на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се извършва от физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", включени в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от КИИП, който се обнародва в "Държавен вестник" или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава-членка на ЕС или друга държава - страна по Споразумението за ЕИО.
5. Оценката за съотвествие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на инвестиционните проекти се извършва като част от комплексния доклад по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ от юридически лица, които отговарят на изискванията на ЗЕЕ и са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия закон за извършване на дейностите по чл. 43, ал. 1 от ЗЕЕ.
6. Всички документи - графични и текстови - на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата изпълнител, извършила оценката за съответствие.
7. Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи - графични и текстови - по част "Конструктивна" на инвестиционния проект.
8. Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата изпълнител и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката.
9. Докладът за оценка на съответствието се предава на Възложителя в 4 (четири) оригинални екземпляра на хартиен носител, всеки от които е придружен с електронен носител във формат .pdf, съответстващ на хартиения. Електронното копие се представя на CD/DVD носител.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
80000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансирането на обществената поръчка е със средства от бюджета на Община Девня.

II.2) Описание 1

Извършване на строителен надзор при строително-монтажни работи, възлагани от Община Девня 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

Територията на община Девня

За дейностите на надзор по време на строителството, изпълнителят следва изискванията на чл. 168 и сл. от ЗУТ, чийто обхват е както следва:
1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване),в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ.
2. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
3. Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежа, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
4. Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда.
5.Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал.3 от Наредба № 2/2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.
6. Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчетии окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им.
7.Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването му, включително технически паспорт за строежа, съгласно Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Окончателните Доклади и техническите паспорти за всички строежи се представят в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител.
8. Внасяне на окончателнитe доклади в Общинската администрация.
9. Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
80000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансирането на обществената поръчка е със средства от бюджета на Община Девня.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1/ Участникът следва да притежава валиден лиценз за упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № 9 от 22.05.2001г. за лицензиране на лицата, упражянващи строителен надзор, или да притежава издадено от Началника на Дирекцията за национален строителен контрол и вписано в нарочен регистър удостоверение за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държавастрана по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Изискването се отнася и за двете обособени позиции. Участникът, избран за изпълнител, представя заверено за вярно с оригинала копие на съответния документ.
2/ Участникът следва да отговаря на изискванията на Закона за енергийната ефективност, а именно да бъде вписан в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ или еквивалентетн регистър за чуждестранните лица - участници.
Изискването се отнася само за Обособена позиция № 1.Участникът, избран за изпълнител, представя заверено за вярно с оригинала копие на съответния документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да разполагат с валидна застрахователна полица за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ).

Участниците следва да разполагат с валидна застрахователна полица за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ), с лимит на отговорността, не по-нисък от предвидения в разпоредбите на чл. 5, ал. 3, т. 4 и чл. 5, ал. 4, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. Изискването се отнася до двете обособени позиции.

Участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
За дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира: услуги по оценка на съответствието на инвестиционен проект (за Обособена позиция № 1) и строителен надзор (за Обособена позиция № 2), свързан с изграждане/ реконструкция/ рехабилитация/ основен ремонт на сграда (поне едно от изброените). Възложителят не поставя изискване за обем.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  3
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/02/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/02/2020 (дд/мм/гггг)   08:30 (чч:мм)

Община Девня, гр. Девня, бул. Съединение 78, ет. 3, Заседателна зала

Получените заявления оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Изискв. по отн. на личн. съст. на участниците:
За участн. в процед. следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7, което се удост. с попълв. на съотв. поле на ЕЕДОП. Участник, за когото са налице някои от осн. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да предст. доказ., че е предприел мерки, гарантиращи неговата надеждност, което се удост. с попълване на съотв. поле на ЕЕДОП. Възлож. отстр. от процедурата участник, за когото са налице обст. по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРСТЛДТС, наличието или липсата на които се удост. с попълване на съотв. поле на ЕЕДОП, както и с предст. на декл. по образец. Други осн. за отстр. - съгласно чл. 107 ЗОП.
Гаранции за изпълнение:
Задълж. за предст. на гаранция за изпълн. възниква само за участника, опр. за изпълнител на конкр. обществ. поръчка. след извършване на вътр. конкур. избор. Разм. на гаранцията е 3 % от ст-стта на дог. Гаранцията за изпълн. се предст. в една от сл. форми: парична сума, банк.гаранция, застраховка. Услов. и срок. за задърж. или освоб. на гаранцията за изпълн. се урежд. в договора.
Финанс. на обществ. поръчка ще се извършва със средства от бюдж. на Общ. Девня.
Недопуст. е представ. на оферти, чието ценово предл. надхв. разм. на прогноз. стойност на поръчката.
Органите, от които участн. могат да получ. необх. инф. за прилож. правила и изисквания св. с данъци и осигуровки, опазв. на ок. среда, закр. на зает. и усл. на труд, които са в сила в Република България са: Министъра на финансите (http://www.minfin.bg/), Директорът на Национална агенция за приходите (http://www.nap.bg/), Директорът на Национален осигурителен институт (http://www.noi.bg/), министъра на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/), министъра на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp), Директорът на Агенция по заетостта (http://www.az.government.bg/), Директорът на Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/).
Възлож. не поставя изискв. за създ. на юрид. лице, когато опр. изпълнител е неперсониф. обед. на физ. и/или юрид. лица.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 ал. 1 - срещу решението за откриване на процедурата и или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва