Деловодна информация
3524
 
не
3524-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Детска градина Зора гр. Пловдив 115022516
ул.Д-р Никола Ковачев №7
Пловдив BG421 4000 България
Дора Янева +359 32643087
zora@dg.plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

https://e-portal.info/zora/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200128pvHl9181670
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Зора“ – гр. Пловдив
15000000      
Доставки

Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хранителни продукти в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения за съответната обособена позиция – неразделна част от документацията, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Доставки на хляб и тестени изделия“
Обособена позиция № 2 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“
Обособена позиция № 3 „Доставки на пакетирани хранителни продукти и варива“
Обособена позиция № 4 „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти“
Обособена позиция № 5 „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“
Обособена позиция № 6 „Доставки на консервирани и преработени плодове и зеленчуци“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
199994      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставки на хляб и тестени изделия 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15811100      
15813000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Периодични доставки на хляб и хлебни изделия в съответствие с Техническата спецификация за ОП1. Прогнозните количества продукти за срока на договора, са както следва: Бял хляб, 0,650кг./бр.- 7350 бр.; Пълнозърнест хляб, 0,700кг./бр.- 7350 бр.; Земелка, 0,080кг./бр.-350бр.; Кифла с мармалад, 0,100кг./бр.-350бр.; Козунак, 0,550кг./бр.-265бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14248.98      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на пресни плодове и зеленчуци 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03221000      
03222000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Периодични доставки на пресни плодове и зеленчуци в съответствие с Техническата спецификация за ОП2. Прогнозните количества продукти ( в кг.) за срока на договора, са както следва:
Банани-2100 кг.; Портокали-1225 кг.; Мандарини-613 кг.; Грейпфрут-17 кг.; Лимони-88 кг.; Киви-262 кг.; Праскови/Нектарини-525 кг.; Кайсии-350 кг.; Череши-175 кг.; Круши-1225 кг.; Ябълки-3675 кг.; Грозде десертно-438 кг.; Диня-1400 кг.; Пъпеш-437 кг.; Тиква-17 кг.; Домати-2975 кг.; Краставици-2100 кг.; Зеле-788 кг.; Картофи-3325 кг.; Кромид лук-472 кг.; Моркови-700 кг.; Сладки пиперки-228 кг.; Тиквички-227 кг.; Кервиз-18 кг.; Магданоз-52 кг.; Салата Айсберг-87 кг.; Маруля-35 кг.; Спанак-53 кг.; Броколи-122 кг.; Праз-35 кг.; Чесън-18 кг.; Червено цвекло-175 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38682.63      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставки на пакетирани хранителни продукти и варива 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15600000      
15831000      
15851000      
15863000      
15872200      
15872400      
15872100      
03222115      
03211300      
03212211      
15411200      
15820000      
15898000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Периодични доставки на пакетирани хранителни продукти и варива в съответствие с Техническата спецификация за ОП3. Прогнозните количества продукти за срока на договора, са както следва:
Захар кристална-1125 кг; Захар пудра-30 кг.; Брашно-1350 кг.; Нишесте-150 кг.; Фасул зрял-375 кг.; Леща-300 кг.; Ориз-600 кг.; Елда-75 кг.; Нахут-225 кг.; Чия-75 кг.; Киноа-45 кг.; Жито-150 кг.; Овесени ядки-225 кг.; Грис-150 кг.; Сол-60 кг; Олио-750л.; Зехтин -21л.; Оцет-30л.; Макаронени изделия-345 кг.; Спагети-180 кг.; Орехи-45 кг.; Халва-225 кг.; Бисквити-300 кг.; Червен пипер-45 кг.; Какао на прах-15 кг.; Сода бикарбонат 0,100 кг./бр-225бр.; Амонячна сода 0,010 кг/бр-150бр.; Джоджен 0,010 кг/бр-60бр.; Целина/кервиз/ 0,010 кг/бр-90бр.; Риган 0,010 кг/бр-15бр.; Шарена сол 0,040 кг/бр-150бр.; Чубрица трапезна 0,040 кг/бр-180бр.; Мащерка 0,010 кг/бр-15 бр.; Босилек 0,010 кг/бр-15 бр.; Дафинов лист 0,010 кг/бр-30 бр.; Кимион-млян 0,010 кг/бр-75бр.; Канела 0,010 кг/бр-90бр.; Ванилия 0,2 гр/бр-450бр.; Мая (суха) 0,010 кг/бр-30бр.; Мая 0,042 кг/бр-45бр.; Бакпулвер 0,010 кг/бр-450бр.; Чай кутия-270бр.; Мед-270 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19892.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на мляко и млечни хранителни продукти 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
15511000      
15551310      
15540000      
15545000      
15530000      
15542100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Периодични доставки на мляко и млечни хранителни продукти в съответствие с Техническата спецификация за ОП4. Прогнозните количества продукти за срока на договора, са както следва:
Краве кисело мляко с 2% масленост кофичка 0,400 кг.-8925 бр.; Краве кисело мляко с 3,6% масленост, кофичка 0,400 кг.-8925 бр.; Прясно краве мляко с 2% масленост -175 л.; Прясно краве мляко с 3% масленост -4375 л.; Сирене-2275 кг.; Кашкавал-962 кг.; Масло-717 кг.; Сирене тип Крема-100 кг.; Извара-88 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
71961.62      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
15112130      
15113000      
15111200      
15131410      
15220000      
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Периодични доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца в съответствие с Техническата спецификация за ОП5. Прогнозните количества продукти за срока на договора, са както следва: Пиле-210 кг.; Пилешки бутчета-замразени-70 кг.; Пилешки бутчета-охладени-88 кг.; Пилешко филе-175 кг.; Филе от риба скумрия-875 кг.; Рибно филе-пъстърва-50 кг.; Рибно филе-сьомга-35 кг.; Свинско филе-505 кг.; Свински бут без кост-612 кг.; Кайма „Стара планина“-30 кг.; Мляно месо-700 кг.; Телешки шол -105 кг.; Заешко месо-30 кг.; Шунка – свинска-175 кг.; Варено-пушено филе-50 кг.; Кокоши яйца, тегловна категория „М"-10500 бр.; Кокоши яйца, тегловна категория „L"-10500 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
41393.28      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставки на консервирани и преработени плодове и зеленчуци 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
15331400      
15332000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Периодични доставки на консервирани и преработени плодове и зеленчуци в съответствие с Техническата спецификация за ОП6. Прогнозните количества продукти за срока на договора, са както следва: Грах буркан 720 ml – 30бр.; Домати буркан 720 ml – 2025 бр.; Зелен фасул буркан 720 ml – 300 бр.; Лютеница буркан 370 ml – 2100 бр.; Кисели краставички буркан 720 ml – 150 бр.; Капия буркан 720 ml – 75 бр.; Кисело зеле буркан 1700 ml – 75 бр.; Конфитюр ягоди буркан 370 ml – 135 бр.; Конфитюр вишна буркан 370 ml – 135 бр.; Конфитюр кайсии буркан 370 ml –135 бр.; Мармалад буркан 370 ml – 135 бр.; Нектар праскова – 135 л.; Нектар кайсия – 135 л.; Нектар ананас – 285 л.; Сок ананас – 270 л.; Сок портокал – 405 л.; Замразен зеленчуков микс-135 кг.; Замразена царевица – 45 кг.; Замразен грах – 380 кг.; Замразен зелен фасул – 30 кг.; Стафиди – 36 кг.; Кори за баница - 220 кг.; Домашна юфка - 45 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13814.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изпълнението предмета на поръчката следва да се осъществява от лице, което притежава Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните (ЗХ), за най-малко един обект за производство и/или за търговия с храните/групите храни, предмет на съответната обособена позиция, издадено от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта, съответно да е вписан в регистъра по чл. 14 от ЗХ. Чуждестранните участници следва да притежават аналогичен документ, съответно вписване в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел А).
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя копие на Удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ, издадено ОДБХ по местонахождението на обекта, а за чуждестранни участници – аналогичен документ. Документи за доказване се предоставят от избрания изпълнител преди сключване на договор за възлагане на поръчката или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, т.е. при изискване от страна на възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя критерии за подбор

неприложимо
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя критерии за подбор

неприложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на всяка обособена позиция трябва да бъде в съответствие с техническата спецификация и цялата свързана с предмета на обособената позиция законова и подзаконова нормативна уредба. Доставката на продуктите, предмет на възлагане на съответната обособена позиция ще се осъществява след предварителна писмена заявка от детското заведение. Посочените количества стоки в техническата спецификация са прогнозни и възложителят си запазва правото да не заяви в пълен обем дадено прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества, до достигане на общата прогнозна стойност на договора за съответната обособена позиция.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за съответната обособена позиция е в размер на 4% (четири процента) от стойността му без включен ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/02/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/06/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/02/2020 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, пристройка Заседателна зала №80

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
На снование чл. 181, ал. 2 от ЗОП, оценката на офертите ще се извърши преди предварителния подбор, поради което на заседанието ще бъдат обявени и ценовите предложения на участниците.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


До 4 месеца преди изтичане срока на договора, сключен след провеждане на настоящата обществена поръчка.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изисквания към личното състояние на участниците и основания за отстраняване:
-От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
-Други основания за отстраняване: От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП. Съгласно чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП от процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и/или не удължи срокът на валидност на офертата си.
-Специфични национални основания за отстраняване: Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ; Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Основанието за отстраняване се прилага съобразно чл. 4, чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; Специфични национални основания за отстраняване представляват и: Част от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП: присъди по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а, чл. 256 - 260 от Наказателния кодекс; нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, или аналогични нарушения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; Обстоятелството по чл. 107, т. 4 от ЗОП;
2. Документи за доказване липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор: Документи за доказване се предоставят преди сключване на договор за възлагане на поръчката или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП т.е. при изискване от страна на възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Няма да бъдат изисквани документи, до които възложителят има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп да националните бази данни на държавите членки.
3. На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, се допуска представяне на един набор от документите посочени в чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и опис на представените документи.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва