Деловодна информация
02709Витиня
137 27/01/2020 (дд/мм/гггг)
не
02709-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца 2016174760088
местност Витиня, п.к. № 7
Ботевград BG412 2140 България
Соня Митинска +359 884176847
ddsvitinia@abv.bg +359 884858496

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200127alTb12127248


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200127alTb12127248
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Дейности по чл. 165, ал. 1 от Закона за горите - дърводобив, лов, опазване на горски територии и други.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Текущ ремонт на съществуващи горски пътища,строителство на нови горски пътища,осигуряващи достъп до обектите и в обектите включени за ползване през 2020/2021г.,както и пътища обслужващи ловностопанска
45233142      
Строителство

Текущ ремонт на съществуващи горски пътища,строителство на нови горски пътища,осигуряващи достъп до обектите и в обектите включени за ползване през 2020/2021г.,както и пътища обслужващи ловностопанската дейност на територията на ТП ДЛС ВИТИНЯ в две обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:,,ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ГОРСКИ ПЪТИЩА: ГСУ „ВИТИНЯ“, ГСУ,,ВРАЧЕШ“ И ГСУ,,ТЪРСАВА“.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:,,СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ ГОРСКИ ПЪТИЩА: ГСУ„ВИТИНЯ“, ГСУ,,ВРАЧЕШ“ И ГСУ,,ТЪРСАВА“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
99990      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:,,ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ГОРСКИ ПЪТИЩА:ГСУ„ВИТИНЯ“,ГСУ,,ВРАЧЕШ“ И ГСУ,,ТЪРСАВА“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Териториалния обхват на ТП ДЛС ,,Витиня”

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ГОРСКИ ПЪТИЩА - ГСУ „ВИТИНЯ“, ГСУ,,ВРАЧЕШ“ И ГСУ,,ТЪРСАВА“ - ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1-№, Наименование на дейността, Мярка, Прогнозно, Ед., Прогнозна, л.м., количество, цена, стойност/лв.-Текущ ремонт (почистване) на съществуващи горски пътища;1.ГСУ “Витиня“ л.м 25000 0,50 12500,00;2.ГСУ “Врачеш“ л.м 5000 0,50 2500,00;3.ГСУ “Търсава“ л.м 10000 0,50 5000,00;4.Превоз на булдозер км 300 3,80 1140,00; ВСИЧКО 21140,00лв; 2.2.С цел подобряване на експлоатационното състояние на пътищата – изкопи за ситуационни корекции на пътя представляващи увеличаване на малки радиуси на хоризонтални криви и серпентини и подобряване на видимостта в тях, укрепване на насипни и изкопни откоси по механичен начин чрез засипване или обрушване и оформяне на допълнителни уширения за разминаване.Ремонт по цялата дължина на пътя с цел възстановяване носимоспособността на пътната настилка чрез промяна геометричните елементи на пътя-ситуация,радиуси,нивелета,габарит,видимост и други съгласно изискванията за нови горски пътища 1 клас,описани в приложената таблица;№ Наименование на дейността Мярка Прогнозно Ед. Прогнозна л.м. количество цена стойност/лв.; I.Среден ремонт на съществуваши горски пътища;1.ГСУ ,,Витиня“ л.м 12000 1,00 12000,00;2.ГСУ “Врачеш“ л.м 3000 1,00 3000,00;3.ГСУ “Търсава“ л.м 12720 1,00 12720,00;4.Превоз на булдозер км 300 3,80 1140,00-ВСИЧКО 28860,00лв.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ ГОРСКИ ПЪТИЩА:ГСУ„ВИТИНЯ“, ГСУ,,ВРАЧЕШ“ И ГСУ,,ТЪРСАВА“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Териториалния обхват на ТП ДЛС “Витиня”

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ ГОРСКИ ПЪТИЩА: ГСУ„ВИТИНЯ“, ГСУ,,ВРАЧЕШ“ И ГСУ,,ТЪРСАВА“ - № Наименование на дейността Марка Прогнозно Ед. Прогнозна л.м. количество цена стойност/лв.лв. Строителство на нови горски пътища:1.ГСУ “Витиня“ л.м 8000 3,00 24000,00;2.ГСУ “Врачеш“ л.м 1000 3,00 3000,00;3.ГСУ “Търсава“ л.м 7410 3,00 2230,00;
4.Превоз на булдозер км 200 3,80 760,00-ВСИЧКО-49990,00лв.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
49990      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълнява строителство, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не изисква.

Възложителят не изисква.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Кандидатът следва да представи доказателства, че разполага с необходима техника за изпълнение на поръчката:
- верижен трактор /булдозер/ с обръщателна дъска с минимална мощност над 160 к.с. - 4 /четири/ бр.;
- машина /багер или фадрома/ за товарене на инертни материали -1 бр.;
- товарен автомобил за превоз на инертни материали с висока проходимост - 1 бр.;
– собствена техника, договори за покупко-продажба или друг документ, доказващ, че техниката е собствена;
– копие от договор за наем, ако техниката е наета;
–копия от свидетелствата за регистрация на техниката.


Кандидатът следва да представи доказателства, че разполага с необходима техника за изпълнение на поръчката
- верижен трактор /булдозер/ с обръщателна дъска с минимална мощност над 160 к.с. - 4 /четири/ бр.;
- машина /багер или фадрома/ за товарене на инертни материали -1 бр.;
- товарен автомобил за превоз на инертни материали с висока проходимост - 1 бр.;
– собствена техника, договори за покупко-продажба или друг документ, доказващ, че техниката е собствена;
– копие от договор за наем, ако техниката е наета;
–копия от свидетелствата за регистрация на техниката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/02/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/02/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДЛС “Витиня”, местност Витиня

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10 /десет/ дневен, съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва