Деловодна информация
00373
366 23/01/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
23/01/2020 (дд/мм/гггг)
00373-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Ректора, ст. 335 - Деловодство
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200117ivdl2575607
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на реактиви, китове и лабораторни консумативи и стъклария в изпълнение на проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора
33140000      
Доставки

Доставка на реактиви, китове и лабораторни консумативи и стъклария в изпълнение на проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора. Поръчката е обособена в позиции: - обособена позиция № 1 „Реактиви в изпълнение на проект „Комплексен подход за оценка на промените в биологично-активни вещества и антиоксидантния потенциал на облъчени растителни храни и билки. Нови протектори срещу гама-облъчване“ в Медицински факултет“; - обособена позиция № 2 „Elisa китове в изпълнение на проект „Комплексен подход за оценка на промените в биологично-активни вещества и антиоксидантния потенциал на облъчени растителни храни и билки. Нови протектори срещу гама-облъчване“ в Медицински факултет“; - обособена позиция № 3 „Лабораторни консумативи и стъклария в изпълнение на проект „Комплексен подход за оценка на промените в биологично-активни вещества и антиоксидантния потенциал на облъчени растителни храни и билки. Нови протектори срещу гама-облъчване“ в Медицински факултет“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
7878.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Реактиви в изпълнение на проект „Комплексен подход за оценка на промените в биологично-активни вещества и антиоксидантния потенциал на облъчени растителни храни и билки. Нови протектори срещу гама-обл 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

Наименование: Реактиви в изпълнение на проект „Комплексен подход за оценка на промените в биологично-активни вещества и антиоксидантния потенциал на облъчени растителни храни и билки. Нови протектори срещу гама-облъчване“ в Медицински факултет. 1. Carboxy-PTIO potassium salt, 10мг - бр. – 1, 2. Ethyl acetoacetate puriss. p.a., >=99.0% (GC), 100ml – бр – 3; 3. IRON(III) CHLORIDE reagent grade, 97%, 1кг – бр – 2; 4. Potassium sodium tartrate -4-hydrate extra pure, B. P. C., U. S. P., FCC,E 337 puriss., 99.0-101.0% (calc. on H2O free substance), meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FC, E 337, 500g – бр – 1; 5. ACETALDEHYDE, REAGENTPLUS®, >=99.0% (GC) purum, >=99.0% (GC), 500 мл – бр – 2; 6. GLYCINE R. G., REAG. PH. EUR., BUFFER SU BSTANCE puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance), 250гр. – бр – 1; 7. ANILINE HYDROCHLORIDE, FOR SUGAR ANALYSIS purum p.a., for sugar analysis, >=99.0% (AT), 50гр – бр – 2; 8. D(-)FRUCTOSE >=99%, 100гр – бр – 4; 9. D-(+)-GLUCOSE ANHYDROUS CELL CULTURE*TES TED powder, insect cell culture tested, 1кг – бр – 1; 10. Phosphoric acid, 85%, Density 1.685 g/cm3, 2.5l – бр – 1; 11. Sodium Tungstone, 99%, Density 4.18 g/cm3, 100 g – бр - 2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1652.77      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Elisa китове в изпълнение на проект „Комплексен подход за оценка на промените в биологично-активни вещества и антиоксидантния потенциал на облъчени растителни храни и билки. Нови протектори срещу гама 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

Наименование: Elisa китове в изпълнение на проект „Комплексен подход за оценка на промените в биологично-активни вещества и антиоксидантния потенциал на облъчени растителни храни и билки. Нови протектори срещу гама-облъчване“ в Медицински факултет. 1. "Human IL-­6R alpha PicoKine ELISA Kit, 96 Wells или Human Interleukin 6 (IL6) ELISA Kit-96, или
Human IL-6 ELISA Kit" – бр – 1; 2. Total Thiol Assay Kit (Colorimetric), 192 assays – бр – 1; 3. High Sensitivity C-­Reactive Protein ELISAр 96 – бр – 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2573.29      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторни консумативи и стъклария в изпълнение на проект „Комплексен подход за оценка на промените в биологично-активни вещества и антиоксидантния потенциал на облъчени растителни храни и билки. Нов 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

Наименование: Лабораторни консумативи и стъклария в изпълнение на проект „Комплексен подход за оценка на промените в биологично-активни вещества и антиоксидантния потенциал на облъчени растителни храни и билки. Нови протектори срещу гама-облъчване“ в Медицински факултет. 1. Автоматична пипета с променлив обем, едноканална, 0.5-10 мкл. - бр. – 1; 2. Щипка дървена за епруветки 16 мм - бр. – 10; 3. Диспенсер за парафилм - бр. – 1; 4. Прозрачен статив епендорф и крио епруветки епруветки - бр. – 6; 5. Шпатула с микро лъжичка 150 мм - бр. – 5; 6. Шпатула stainless stell - бр. – 6; 7. Шпатула round grooved 180 мм - бр. – 6; 8. Шпатула двоен край 155 мм - бр. – 6; 9. Дръжки за епруветки 16 мм - бр. – 6; 10. Плътен статив за 20 епендорф епруветки - бр. – 2; 11. Тегловни шишенца, 48х50 мм - бр. – 3; 12 . Ванички-резервоари, нестерилни, 55 мл, 100 бр. в опак. - опак. – 3; 13. Епруветки, капачка 2 позиции, стерилни 500бр, 50 мл - опак. – 1; 14. Епруветки, капачка 2 позиции, стерилни 500бр, 15 мл - опак. – 2; 15. Foil dispenser (Разпределител за фолио) 300 мм – бр- 2; 16. Стативи за епруветки 18 мм неръждаема стомана – бр – 10; 17. Епруветки, боросиликатно стъкло, 18 мм (100 бр.) – бр – 2; 18. Четки за епруветки 16 мм – бр – 12; 19. Спиртна лампа 100 мл с фитил и капачка – бр – 10; 20. Статив за микропипети-carrousel – бр – 1; 21. bulb for glass pasteurs pipttes, (гутатор за пастьотки) 100 бр - бр – 1; 22. Пръскалка пластмасова 1л; - бр – 22; 23. wire gauzes (метална мрежа) – бр – 2; 24. laboratory brush Hinger & swevel head, лаборторна четка с извита глава за колби – бр – 2; 25. гумени ръкавици за предпазване от киселини многократни – бр – 2; 26. гумени ръкавици за предпазване от киселини еднократни – бр – 2; 27. Litmus blue paper (Индикатор син) – бр – 3; 28. Litmus red paper (Индикатор червен) – бр – 3; 29. Pehanon strips (рН ленти) – бр – 2; 30. pH indicator strips 0-14 (рН ленти) – бр – 3; 31. pH indicator strips 0-15 (рН ленти) – бр – 3; 32. Stand -for pippets "carrousel" Статив за пипети кръгъл тип въртележка – бр – 1; 33. bottles "dropping" amber (стъклени шишета с капачка капкомер тъмни) – бр – 8; 34. bottles "dropping" - lear(стъклени шишета с капачка капкомер прозрачни) – бр – 6; 35. реактивни шишета с шлифт прозрачни 100ml – бр – 20; 36 . Реактивни шишета с шлифт кафеви 250 ml – бр – 20; 37. реактивни шишета с шлифт кафеви 100 ml – бр – 18; 38. типчета за автоматична пипета 0.5-10 микролита опаковка - опак. – 2; 39. Пясък лабораторен, 1кг – бр - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3652.42      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни реактиви/ консумативи, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, ведно с доказателства за извършената/ните доставка/и. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни реактиви/ консумативи, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/02/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

22/08/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/02/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността без вкл. ДДС на обособената позиция,за която се сключва договор.Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице–гарант.
4.Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви, китове и лабораторни консумативи и стъклария в изпълнение на проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“, обособена в:
-ОП№ 1 „Реактиви в изпълнение на проект „Комплексен подход за оценка на промените в биологично-активни вещества и антиоксидантния потенциал на облъчени растителни храни и билки. Нови протектори срещу гама-облъчване“ в Медицински факултет“; - ОП№ 2 „Elisa китове в изпълнение на проект „Комплексен подход за оценка на промените в биологично-активни вещества и антиоксидантния потенциал на облъчени растителни храни и билки. Нови протектори срещу гама-облъчване“ в Медицински факултет“; - ОП№ 3 „Лабораторни консумативи и стъклария в изпълнение на проект „Комплексен подход за оценка на промените в биологично-активни вещества и антиоксидантния потенциал на облъчени растителни храни и билки. Нови протектори срещу гама-облъчване“ в Медицински факултет“; - ОП№ 4 „РРеактиви в изпълнение на ННП „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“ в Ректорат“. Общата прогнозна стойност на поръчката по 4-те об. позиции е в размер от 8578,48 лв. без ДДС (осем хиляди петстотин седемдесет и осем лева и 48 ст. без вкл.ДДС), от които:- ОП № 1 - максимална стойност до 1652,77 лв. без ДДС (хиляда шестстотин петдесет и два лева и 77 ст.), която представлява 19,266% от общата стойност;- ОП № 2 - максимална стойност до 2573,29 лв. без ДДС (две хиляди петстотин седемдесет и три лева и 29 ст.), която представлява 29,997% от общата стойност;- ОП № 3 - максимална стойност до 3652,42 лв. без ДДС (три хиляди шестстотин петдесет и два лева и 42 ст.), която представлява 42,577% от общата стойност;- ОП № 4 – максимална стойност до 700,00 лв. (седемстотин лева) без ДДС, която представлява 8,160% от общата стойност.Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 154 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозната стойност на ОП № 4 е под 154 464 лв. и не надвишава 20 % от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като прогнознита стойност на ОП № 4 е под прага от 30 000 лв., попада в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП и предвид общата стойност на цялата поръчка, остатъчната стойност от 7878.48 лв. без ДДС (явяваща се прогнозна стойност за обособени позиции № 1, № 2 и № 3) се възлага с настоящата обществена поръчка – чрез „Открита процедура ” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва