Деловодна информация
01037
34 13/01/2020 (дд/мм/гггг)
не
01037-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Копривщица 000776331
ул. Любен Каравелов 16
Копривщица BG412 2077 България
Милена Паралеева; Теодора Главчева +359 888118288/+359 884909762
info@koprivshtitsa-bg.com +359 000000000

Интернет адрес/и

http://koprivshtitsa-bg.com/bg/

https://koprivshtitsa-bg.com/bg/municipality/zop-2020-001-publichno-sastezanie.html%20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://koprivshtitsa-bg.com/bg/municipality/zop-2020-001-publichno-sastezanie.html%20
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Евлампия Векилова”, Общинско звено „Домашен социален патронаж” и „Топъл обяд“, по обособени позиции“
15000000      
Доставки

Предметът на поръчката включва доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, за нуждите на ДГ „Евлампия Векилова”, Общинско звено „Домашен социален патронаж” и „Топъл обяд” - Договор, рег. №BG05FMOP001-3.002-0178-С04 за изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица – с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение“, операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“, процедура за директно предоставяне на БФП по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, по обособени позиции, както следва:
-Обособена позиция №1: Доставка на хляб и хлебни изделия;
-Обособена позиция №2: Доставка на месо, месни продукти и риба; мляко и млечни продукти; замразени зеленчуци и консерви; други хранителни продукти;
- Обособена позиция №3 Доставка на пресни плодове и зеленчуци.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
196848      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на хляб и хлебни изделия 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Копривщица, бул. „х. Ненчо Д. Палавеев” № 108 – склад на ДГ „Евлампия Векилова”; бул. „х. Ненчо Д. Палавеев” № 77 – склад на Общинско звено „Домашен социален патронаж и „Топъл обяд"

Доставка на хляб и хлебни изделия. Групите хранителни продукти и техните количества по Обособената позиция са посочени в количествената сметка към Техническите спецификации.
Хранителните продукти трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14210      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица – с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение“, Договор №BG05FMOP001-3.002-0178-С04 - за доставките за „Топъл обяд“.

II.2) Описание 1

Доставка на месо, месни продукти и риба; мляко и млечни продукти; замразени зеленчуци и консерви; други хранителни продукти 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
15200000      
15331400      
15332000      
15400000      
15500000      
15600000      
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Копривщица, бул. „х. Ненчо Д. Палавеев” № 108 – склад на ДГ „Евлампия Векилова”; бул. „х. Ненчо Д. Палавеев” № 77 – склад на Общинско звено „Домашен социален патронаж и „Топъл обяд"

Доставка на месо, месни продукти и риба; мляко и млечни продукти; замразени зеленчуци и консерви; други хранителни продукти. Групите хранителни продукти и техните количества по Обособената позиция са посочени в количествената сметка към Техническите спецификации.
Хранителните продукти трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
147819      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица – с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение“, Договор №BG05FMOP001-3.002-0178-С04 - за доставките за „Топъл обяд“.

II.2) Описание 1

Доставка на пресни плодове и зеленчуци 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03221000      
03222000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Копривщица, бул. „х. Ненчо Д. Палавеев” № 108 – склад на ДГ „Евлампия Векилова”; бул. „х. Ненчо Д. Палавеев” № 77 – склад на Общинско звено „Домашен социален патронаж и „Топъл обяд"

Доставка на пресни плодове и зеленчуци. Групите хранителни продукти и техните количества по Обособената позиция са посочени в количествената сметка към Техническите спецификации.
Хранителните продукти трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
34819      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица – с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение“, Договор №BG05FMOP001-3.002-0178-С04 - за доставките за „Топъл обяд“.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата процедура.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците в настоящата процедура.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да разполага минимум с едно специализирано транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти от групата, включена в обхвата на обособената позиция, за която представя оферта. Транспортното средство трябва да притежава валидно удостоверение за регистрация на транспортно средство/ становище от БАБХ за превоз на хранителни продукти от съответната група.
Изискването е еднакво за трите обособени позиции и се прилага по отношение на всяка от тях!
2. Участникът следва да разполага минимум с един обект, регистриран по чл. 12 от Закона за храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни, включени в обхвата на обособената позиция, а за чуждестранните участници – с обект, регистриран съгласно аналогични регистри/списъци, в съответствие с националното законодателство на държавата, в която са установени.
Изискването е еднакво за трите обособени позиции и се прилага по отношение на всяка от тях!


Съответствието с минималното изискване по т.1 се посочва/декларира, съгласно Част IV, Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП.
Доказване: при подписване на договора за изпълнение, минималното изискване се доказва с представянето на Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, придружена със заверени копия на:
- Удостоверение за регистрация на транспортното средство/становище от БАБХ, за превоз на хранителни продукти от съответната група;
-Регистрационен талон на превозното средство, договор за наем на транспортното средство или друг документ, доказващ, че участника разполага с изискваното транспортно средство.
Съответствието с минималното изискване по т.2 се посочва/декларира, съгласно Част IV, Раздел В, т.3 от ЕЕДОП.
Доказване: при подписване на договора за изпълнение, минималното изискване се доказва с представянето на Списък на техническите съоръжения-обектите, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката, придружен със заверено/и копие/я на валидно/и удостоверение/я за регистрация от БАБХ на обектите, които участникът ще използва за извършване на доставките, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставката на хранителните продукти до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя с транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за доставка на съответния вид продукти, предмет на доставка.Изпълнителят е длъжен да доставя заявените от Възложителя всички видове и количества хранителни продукти в срок, както следва:
-по Обособена позиция №1: Доставка на хляб и хлебни изделия- ежедневно, всеки работен ден;
-по Обособена позиция №2: Доставка на месо, месни продукти и риба; мляко и млечни продукти; замразени зеленчуци и консерви; други хранителни продукти – минимум веднъж седмично, а в летния период- минимум два пъти седмично, в срок до два дни, след направена от оторизираните лица на Възложителя заявка;
-по Обособена позиция №3 Доставка на пресни плодове и зеленчуци – минимум два пъти седмично, в срок до два дни, след направена от оторизираните лица на Възложителя заявка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

10/05/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/02/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Административната сграда на общинска администрация-Копривщица: гр. Копривщица, ул. "Любен Каравелов" №16.

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Месец декември 2021 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Възложителят отстранява и участник в процедурата, който е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горепосочените основанията за отстраняване. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:
1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
4. участници, които са свързани лица;
5. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.
6. участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона;
7. участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си;
8. участник, който е предложил цена за изпълнение на обособената позиция по поръчката, за която подава оферта, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на обособената позиция;
9. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.Гаранцията може да бъде под формата на:
- парична сума, преведена по банкова сметка на Община Копривщица:IBAN BG87CECB979033A9128200, BIC: CECBBGSF, Обслужваща банка: „Централна Кооперативна банка” АД, клон Карлово.
- безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя със срок на валидност срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни.
Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Съдържание на офертите: посочено в раздел VI. Указания за подготовка и подаване на офертата от Документацията за участие.
Поради технически причини, за връзка с Възложителя факс не може да бъде използван .

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва