Деловодна информация
00147
03 00-10 10/01/2020 (дд/мм/гггг)
не
00147-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Трън 000386790
пл. „Владо Тричков” № 1
Трън BG414 2460 България
инж. Евгения Такова +359 77319616
obshtina_tran@mail.bg +359 77787315

Интернет адрес/и

http://tran.bg/

http://tran.bg/site/page.php?27%20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://tran.bg/site/page.php?27
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг проектиране и строителство на обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път IV клас 63062-PER2155, от км 2+850 до км 2+970, гр. Трън - с. Банкя, общ. Трън
45000000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка е: Инженеринг проектиране и строителство на обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път IV клас 63062-PER2155, от км 2+850 до км 2+970, гр. Трън - с. Банкя, общ. Трън”. Включва дейности по проектиране, упражняване на авторски надзор и строително-монтажни дейности.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
393000.06      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233120      
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

общински път IV клас 63062-PER2155, от км 2+850 до км 2+970, гр. Трън - с. Банкя, общ. Трън.

Предметът на обществената поръчка е: Инженеринг проектиране и строителство на обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път IV клас 63062-PER2155, от км 2+850 до км 2+970, гр. Трън - с. Банкя, общ. Трън”.
Дейност 1. Проектиране
Изготвяне на инвестиционен проекти във фаза Технически проект за обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път IV клас 63062-PER2155, от км 2+850 до км 2+970, гр. Трън - с. Банкя, общ. Трън“
Дейност 2. Изпълнение на строително - монтажни работи.
- Изпълнение предвидените СМР за обекта в съответствие с предвижданията на одобрения инвестиционен проект.
Дейност 3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството, технически решения, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация.
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Предложение за изпълнение на поръчката”    50 %
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
393000.06      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджетните средства отпуснати на община Трън съгласно Постановление № 284 от 15 ноември 2019г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи втора група, трета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в ЦПРС, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на процедурата - копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката. Горното се прилага само в случай, че няма до него достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени до тогава). Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на процедурата: копие на документи доказващи наличие на застраховки „Професионална отговорност”. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава).
Забележка: Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Участникът трябва да има валидни застраховки „Професионална отговорност в проектирането“ и застраховка „Професионална отговорност в строителството“ по чл. 171 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума в съответствие с чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.1.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по , т.1.1, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида на строителството.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време, след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на процедурата, а именно: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
1.2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по , т.1.2, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от еЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите, датите на документите за предаване и приемане на проектите, получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката; информация за изпълнените дейности (вида на изпълнените услуги - изготвяне на инвестиционен проекти и/или упражняване на авторски надзор; обектите, във връзка с които или по време на които са предоставени услугите – строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на подпорна/ни стена/и и/или укрепително/ни съоръжения).
Забележка 1: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на процедурата - Списък на услугите (проектиране и авторски надзор), което е идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 2, чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи лицата от ръководния екип, които ще изпълняват поръчката, в това число: Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка). Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение). Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател).Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти/обекти, сходни с предмета на поръчката).Информацията за лицата се попълва в Част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП.
При условията на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на процедурата, а именно: - Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава).


1.1 През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строително-монтажни работи, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под „СМР идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на подпорна/ни стена/и и/или укрепително/ни съоръжения.
Възложителят не поставя изискване за обем.
1.2 През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под „услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира (б. А и Б се прилагат кумулативно):
А) изготвяне на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба № 4/ 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за изпълнение на строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на подпорна/ни стена/и и/или укрепително/ни съоръжения.
Б) упражняване на авторски надзор по време на строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на подпорна/ни стена/и и/или укрепително/ни съоръжения.
2. Участникът трябва да разполага с ръководен екип от следните лица за изпълнение на поръчката: 1.Екип за проектирането:
Ръководител на проектантския екип - Да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници, минимум 5 години професионален опит. Проектант по част „Геодезическа” - да притежава ППП по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници. Проектант по част „Пътна” – да притежава ППП по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници. Проектнат по част „Геология“ - да притежава ППП по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници. Проектнат по част „Конструктивна“ - да притежава ППП по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници.Проектант по част „План за безопасност и здраве” - да притежава ППП, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници.Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци” - да притежава ППП, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници. Всяко едно лице от екипа за проектиране трябва да е участвало в изготвяне на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба № 4/ 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за изпълнение на строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на подпорна/ни стена/и и/или укрепително/ни съоръжения. Едно лице може да съвместява максимум две длъжности от изискуемия експертен екип за проектиране. В тези случаи лицето трябва да покрива изискванията за всяка една от длъжностите, за които е предложено.
2.Екип за изпълнение на СМР:2.1. Технически ръководител (1 бр.) Образование и квалиф.: технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ за чуждестранните лица;Специф. проф. опит: опит като „Технически ръководител на обект“ при изпълнението на минимум 1 обект свързан с изпълнение на стр. и/или рек. и/или рех. и/или основен р-нт на подпорна/ни стена/и и/или укрепително/ни съоръжения. Продължава в VI.3) Допълнителна информация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора избраният изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Предвижда се авансово плащане в размер на 30 %, обезпечено с гаранция за авансово предоставените средства.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/02/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Трън, площад "Владо Тричков" № 1, сградата на общинската администрация на Общна Трън.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от поле III.1.3)2.2. Експерт „Контрол на качеството“ (1 бр.) Образование и квалиф: наличие на валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение в областта на контрола върху качеството на изпълнение в строителството и контрола на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно;Специф.проф. опит: опит като „Експерт „Контрол на качеството“ при изпълнението на минимум 1 обект свързан с изпълнение на стр. и/или рек. и/или рех. и/или основен р-нт на подпорна/ни стена/и и/или укрепително/ни съоръжения.2.3. Експерт „Безопасност и здраве“ (1 бр.) Образование и квалиф: наличие на валидно удостоверение/сертификат за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно;Специф. проф. опит: опит като „Експерт „Безопасност и здраве“ при изпълнението на минимум 1 обект свързан с изпълнение на стр. и/или рек. и/или рех. и/или основен р-нт на подпорна/ни стена/и и/или укрепително/ни съоръжения.Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от Екипа за изпълнение на СМР.
1. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1, . 2 и т. 5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, както и за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за отстраняване чрез представяне на цифрово подписан ЕЕДОП. Информацията се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за изключване” от ЕЕДОП.
2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за: 1) лицата, които представляват участника и членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица на участника, съгласно регистъра, в който е вписан участника, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му, . 2) Физическите лица по пълномощие, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие.
3. При подаване на офертата участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва