Деловодна информация
00601община Долна Митрополия
160 08/01/2020 (дд/мм/гггг)
не
00601-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Долна Митрополия 000413725
ул. Св. Св. Кирил и Методий №39
Долна Митрополия BG314 5855 България
Михаил Христов - Ст. юрисконсулт +359 64680704
dolnamitropolia@el-soft.com +359 64680704

Интернет адрес/и

http://www.dolnamitropolia.bg/%20%20

http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200108AYtL1743584


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200108AYtL1743584
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Консултантски услуги за управление на проекти финансирани по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по две обособени позиции“, както следва:
79400000      
Услуги

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12, от ЗОП с предмет: „Консултантски услуги за управление на проекти финансирани по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по две обособени позиции“, както следва:
? Обособена позиция №1: „Консултантски услуги свързани с управление на проект: „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ по ПРСР 2014-2020 год.“
? Обособена позиция №2: „Консултантски услуги по управление на проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ-Х, кв. 33, гр. Долна Митрополия" по ПРСР 2014-2020 г.“
Обект на поръчката е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка за всяка една от обособените позиции следва да подпомогне администрацията на Община Долна Митрополия в проц
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
7616.79      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Консултантски услуги свързани с управление на проект: „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митропо 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Изпълнението на дейностите ще се извърши на територията на община Долна Митрополия, област Плевен

Консултантски услуги свързани с управление на проект: „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ по ПРСР 2014-2020 г.
Критериите по-долу
 
ДА Ниво на изпълнение като измерител на качеството    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
6716.79      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ПРСР 2014-2020, по подмярка 7.2: Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфр.", мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”

Общ. поръчка ще се финансира проект „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG6RDNP001-7.006-0106-C01 от 28.05.20019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни

II.2) Описание 1

„Консултантски услуги по управление на проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ-Х, кв. 33, гр. Долна Митрополия" по ПРСР 2014-2020 г.“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Изпълнението на дейностите ще се извърши на територията на община Долна Митрополия, област Плевен, Република

Консултантски услуги по управление на проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ-Х, кв. 33, гр. Долна Митрополия" по ПРСР 2014-2020 г.
Критериите по-долу
 
ДА Ниво на изпълнение като измерител на качеството    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
900.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ПРСР 2014-2020, по подмярка 7.2: Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфр.", мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”

Поръчката се финансира по проект „Изграждане на спортна площадка в УПИ-Х, кв. 33, гр. Долна Митрополия" съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG6RDNP001-7.007-0088-C01 от 09.05.20019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програм
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

няма
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Възложителят определя критерий за подбор по чл. 63, ал. 1 по т. 1 б. "б" от ЗОП, а именно: Участникът през последните три години, следва да е извършил минимум една услуга, която да е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата. Забележка: Обемът на изпълнените услуги е без значение.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора, на основание чл. 67, ал. 6 ЗОП, горното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2.Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от квалифицирани ключови експерти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката.
Доказване: Преди сключване на договора участникът следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата (съгласно чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП), за да установи съответствие с поставения критерии за подбор.


Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил услуги, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка.Под „услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка" следва да се разбира изпълнение на консултантска услуга за управление и/или отчитане и/или осъществяване на организация и/или на контрол във връзка с изпълнението на минимум 1 (един) проект без оглед на финансирането му. Деклариране: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи списък на услугите, съгласно изискванията на Възложителя, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 1б) от ЕЕДОП.
2.Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от квалифицирани ключови експерти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката.
Минимални изисквания към ключовия персонал:
1) Експерт - Ръководител проект:
- Завършено висше образование - придобита минимално образователно-квалификационна степен „бакалавър”, или "Магистър", или еквивалент, в професионално направление от област „Администрация и управление", „Бизнес администрация" или друга в областта на икономиката, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления или еквивалент
- Професионален опит - да притежава опит в подготовката и/или управлението и/или мониторинг на поне един проект, без оглед на източника на финансирането му;
2) Експерт – Счетоводител
- Завършено висше образование - следва да има придобита минимално образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, или "Магистър", или еквивалент, в професионално направление от област „Счетоводство и контрол", „Финанси" или друга в областта, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления или еквивалент
- Професионален опит – участие като счетоводител или еквивалент в минимум един проект, без оглед на източника на финансирането му;
Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт – важи и за двете Обособени позиции.
Деклариране: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като представи списък на специалистите, които ще изпълняват общ. поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в това число: Специалист/експерт (имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на общ. поръчка);Образование (образователно-квалиф. степен, специалност, проф.квалификация и/или направление);Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на документ, издател); • Проф. квалификация; Проф. опит. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, б. В: тех. и проф. способности,т. 6) от ЕЕДОП
Изискванията за техн. в-сти важат и за двете обособени позиции.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Обществената поръчка следва да бъде изпълнена в пълно съответствие с Техническите спецификации и приложими нормативни актове, съгласно българското законодателство.
2.Гаранции за изпълнение - Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС за съответната обособена позиция. Същата може да се предостави в една от следните форми:
1. Парична сума;
2. Банкова гаранция;
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранциите по т.1 и т.2 може да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният за изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцията или титуляр на застраховката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

28/03/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/01/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала находяща се в община Долна Митрополия, ул. Св. Св. Кирил и Методий №39

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 ЗОП. В процедурата се прилагат специфичните национални основания за отстраняване, а именно: чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; осъждания за престъпления по: чл. 194 — 208,чл. 21За -217,чл. 219-252 и чл. 254а - 260 НК; Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР ЗОП; извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 КТ; чл. 69 от ЗПКОНПИ; Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение за изпълнение не съответстват на изискванията на техническите спецификации и условията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбата може да се подава от всяко заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на 14-дневния срок от публикуване в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, съгласно чл. 197 ал. 1 т. 1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва