Деловодна информация
5588
1 06/01/2020 (дд/мм/гггг)
не
5588-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Народно читалище Христо Ботев -1934 000760689
бул. Европа
Божурище BG411 2227 България
Ваня Кутова Аризанова +359 29932050
nchbozhurishte@abv.bg +359 29932050

Интернет адрес/и

http://www.hristobotev1934.com/

http://www.hristobotev1934.com/index.php/2018/01/23/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.hristobotev1934.com/index.php/2018/01/23/profil-na-kupuvacha/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Отдих, култура и вероизповедание

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и инсталация на компютърно и аудиовизуално оборудване
30000000      
Доставки

В предмета на поръчката са включени доставка и инсталация на компютърно и аудиовизуално оборудване, по отделни обособени позиции - доставки на мултимедийно оборудване, оборудване за автоматизиране на работа на библиотека, оборудване за безжичен достъп до интернет в сградата и система за видеонаблюдение. Избраният изпълнител на доставките по съответната обособена позиция ще извърши транспортиране и доставка на оборудването, включено в съответната обособена позиция, до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на персонал за работа с оборудването, доставка на цялата техническа и сервизна документация, както и извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията, отстраняване на всички технически неизправности, възникнали не по вина на възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
144696.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  2

II.2) Описание 1

Доставка и инсталация на презентационно оборудване 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32322000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е сградата на НЧ „Христо Ботев - 1934“, която се намира на адрес гр. Божурище, бул. „Европа“

В предмета на поръчката по обособената позиция са включени доставка и инсталация на мултимедийно оборудване съгласно спецификациите, в т. ч.: транспортиране и доставка на оборудването, включено в съответната обособена позиция, до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на персонал за работа с оборудването, доставка на цялата техническа и сервизна документация, както и извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията, отстраняване на всички технически неизправности, възникнали не по вина на възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност, съгласно условията на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19444.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект 23/07/2/0/00716 „Модернизация и доставка на оборудване за нуждите на Народно читалище "Христо Ботев – 1934“,финансиран по подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020

II.2) Описание 1

Доставка и инсталация на система за инвентаризация и управление на библиотечния фонд 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30238000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е сградата на НЧ „Христо Ботев - 1934“, която се намира на адрес гр. Божурище, бул. „Европа“

В предмета на поръчката по обособената позиция са включени доставка и инсталация на оборудване за автоматизиране на работа на библиотека съгласно спецификациите, в т. ч.: транспортиране и доставка на оборудването, включено в съответната обособена позиция, до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на персонал за работа с оборудването, доставка на цялата техническа и сервизна документация, както и извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията, отстраняване на всички технически неизправности, възникнали не по вина на възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност, съгласно условията на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
64354.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект 23/07/2/0/00716 „Модернизация и доставка на оборудване за нуждите на Народно читалище "Христо Ботев – 1934“,финансиран по подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на оборудване за безжичен достъп до интернет в сградата 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32412110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е сградата на НЧ „Христо Ботев - 1934“, която се намира на адрес гр. Божурище, бул. „Европа“

В предмета на поръчката по обособената позиция са включени доставка и инсталация на оборудване за безжичен достъп до интернет в сградата съгласно спецификациите, в т. ч.: транспортиране и доставка на оборудването, включено в съответната обособена позиция, до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на персонал за работа с оборудването, доставка на цялата техническа и сервизна документация, както и извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията, отстраняване на всички технически неизправности, възникнали не по вина на възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност, съгласно условията на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
21041.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект 23/07/2/0/00716 „Модернизация и доставка на оборудване за нуждите на Народно читалище "Христо Ботев – 1934“,финансиран по подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32323500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е сградата на НЧ „Христо Ботев - 1934“, която се намира на адрес гр. Божурище, бул. „Европа“

В предмета на поръчката по обособената позиция са включени доставка и инсталация на система за видеонаблюдение съгласно спецификациите, в т. ч.: транспортиране и доставка на оборудването, включено в съответната обособена позиция, до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на персонал за работа с оборудването, доставка на цялата техническа и сервизна документация, както и извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията, отстраняване на всички технически неизправности, възникнали не по вина на възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност, съгласно условията на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13340.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект 23/07/2/0/00716 „Модернизация и доставка на оборудване за нуждите на Народно читалище "Христо Ботев – 1934“,финансиран по подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020

II.2) Описание 1

Доставка и инсталация на компютърно оборудване 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30211400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е сградата на НЧ „Христо Ботев - 1934“, която се намира на адрес гр. Божурище, бул. „Европа“.

В предмета на обособената позиция са включени доставка и инсталиране на компютърни конфигурации, съгласно спецификациите, в. т. ч. транспортиране и доставка на оборудването, включено в съответната обособена позиция, до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на персонал за работа с оборудването, доставка на цялата техническа и сервизна документация, както и извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията, отстраняване на всички технически неизправности, възникнали не по вина на възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
26517.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект 23/07/2/0/00716 и с наименование „Модернизация и доставка на оборудване за нуждите на Народно читалище "Христо Ботев – 1934“, финансиран по подмярка 7.2. от ПРСР 2-14-2020

Възложителят ще възложи обособена позиция № 1. „Доставка и инсталация на компютърно оборудване“ по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, като директно сключи договор след свободен избор на изпълнител. Участниците не могат да подават оферти за нея.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не определя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност към участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не определя изисквания за финансови и икономически възможности към участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

• Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил доставка с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката.
• Участникът да прилага система за управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008 (ЕN ISO 9001:2015) или еквивалентен или да докаже прилагането на еквивалентни мерки за управление на качеството.


• Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 1 (една) доставка с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката. Предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката е производство и/или търговия на/с компютърна и/или офис техника.
• Участникът да има въведена сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация, в съответствие с посочения идентичен или сходен предмет на поръчката. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

25/07/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/01/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Сградата на Народно читалище „Христо Ботев – 1934“, ритуална зала, която се намира на адрес гр. Божурище, бул. „Европа“

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация (т. 4), съответно получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата (т. 7). Съгласно чл. 197, ал. 2 от ЗОП жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
Жалбата се подава едновременно до КЗК и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва