Деловодна информация
00267Община Пловдив
 
да
да
31/12/2019 (дд/мм/гггг)
00267-2019-0101 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов№ 1
Пловдив BG421 4000 България
Тодор Тодоров - директор дирекция ОП +359 32656760
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

https://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191228lohi9116108
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане на нова сграда за 6 градински групи на ДГ „Каменица“ – в изпълнение на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образоват. инфраструктура в 2 детски градини в гр. Пловдив...“
45210000      
Строителство

Пълното наименование на поръчката по т. II.1.1.) е „Изграждане на нова сграда за 6 (шест) градински групи на ДГ „Каменица“ – в изпълнение на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 (две) детски градини в град Пловдив“, по Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ – ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.
Очакваният резултат от изпълнението на поръчката е Изграждане на нова сграда за 6 градински групи на ДГ "Каменица". Капацитетът на образователната инфраструктура в град Пловдив ще бъде оптимизиран чрез изграждането на нова детска градина, като ще се изпълнят целите на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини в град Пловдив“, а именно - да се подобрят условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и да се подобри наличната база за предоставяне на образователни услуги в град Пловдив.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3472271.89      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45210000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

УПИ II-523.1164, детска градина, в ПИ с идент. 56784.523.1164, кв. 378 по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, гр.Пловдив, ул. "Аспарух" №57.

В предмета на поръчката са включени следните основни дейности:
1. Извършване на демонтажни работи, включително натоварване, транспорт до лицензирано сметище и такса депониране на генерираните строителни отпадъци в съответствие с предоставената КС;
2. Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект във фаза работен проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР;
3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти;
4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа;
5. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
6. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа;
7. Участие в процедурата по издаване на разрешение за ползване на строежа;
8. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и издаването на разрешение за ползване на строежа;
9. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата и изпълнение на други дейности според приложените към настоящите технически спецификации документи.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
3472271.89      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
330

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини в град Пловдив“ , финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е: 3 472 271,89 лв. без ДДС, в това число 3 156 610,81 лв. разходи за СМР, както и 10 % (315 661,08 лв.) непредвидени разходи. Разходите за СМР са допустими разходи и ще се финансират от Безвъзмездната финансова помощ, в т.ч. са включени и точно 10 % непредвидени разходи.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група, четвърта категория, съгласно Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, и чл. 137 от ЗУТ, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
В случай че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
Доказване на посоченото изискване: При сключване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва да представи Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката: строежи от първа група, четвърта категория, валидно към датата на сключване на договора.
Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците в обществената поръчка следва да имат реализиран общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните три приключили финансови години.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от обединението като цяло, а не от всеки от членовете в него.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Обстоятелствата се удостоверяват в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние.
Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно:заверено копие на годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и/или справка за общия оборот, или съответен валиден аналогичен документ.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


Участниците в обществената поръчка следва да имат реализиран общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните три приключили финансови години в размер, равен или надвишаващ 3 000 000 лв. (три милиона лева).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
При подаване на офертата участникът следва да предостави изискуемата информация в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставените изисквания, и документите се представят от тези членове.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.
Доказване на посоченото изискване
Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.
Под строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, се разбира:
- ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или еквивалентна дейност за обект/строеж: сграда за обществено обслужване с РЗП не по-малко от 2000 кв.м.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Обществената поръчка се обявява при условията на чл.114 от ЗОП, като към момента на обявяването й не е осигурено финансиране.
2. Гаранцията, която ще обезпечи изпълнението на договора, е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС.
Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:
а). депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б). банкова гаранция в полза на Възложителя.
в). застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
3. С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане, когато такова е поискано от Изпълнителя под формата на парична гаранция/банкова гаранция/застраховка (свободна форма) относно авансовото плащане, което е 20 % от стойността на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/02/2020 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов №1, зала № 36, ет. 3

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява участник:
1. За когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 и 3-5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като не се прилага възможността по чл. 55, ал. 4 ЗОП;
2.За когото е налице влязла в сила присъда за престъпление по по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 от НК.
3. Който е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП.
4. За когото е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
5. За когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
6. Който не отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
7. Който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
8. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а). предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б). правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към ЗОП;
9. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято обосновка не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП.
10.участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са съгласно чл. 40 от ППЗОП. Основанията за отстраняване са прилагат за подизпълнителите и за третите лица, както и когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лева.
Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и 3-5 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва