Деловодна информация
00267община Пловдив
 
да
да
31/12/2019 (дд/мм/гггг)
00267-2019-0098 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Наталия Видолова +359 32656751
zop@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191217VcBS9031569
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни мерки по проект: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление
90700000      
Услуги

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни мерки по проект: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“ по две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 – Проучване на нагласите на населението и организиране и провеждане на разяснително-обучителна кампания сред населението използващо дърва и въглища за отопление;
Обособена позиция №2 – Изготвяне на проучвания, анализи и механизми за подготовка на инвестиционни мерки.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
542000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Проучване на нагласите на населението и организиране и провеждане на разяснително-обучителна кампания сред населението използващо дърва и въглища за отопление 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90700000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

В изпълнение на планираните инвестиционни мерки, следва да се извършат посочените по-долу дейности:
Дейност 1: Проучване на нагласите на населението, използващо дърва и въглища за отопление, във връзка с планирани мерки за подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво;
Дейност 2: Организиране и провеждане на разяснително-обучителна кампания.
Критериите по-долу
 
ДА Професионална компетентност на персонала    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
115000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект ИСУН №BG16M1OP002-5.003-0006 „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“

II.2) Описание 1

Изготвяне на проучвания, анализи и механизми за подготовка на инвестиционни мерки 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90700000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Обхватът на работа включва изпълнение на следните дейности:
Дейност 1: Изработване на цялостна визия за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво;
Дейност 2: Изготвяне на Механизъм, чрез който ще се осигури приоритетност на инвестициите в санирани сгради;
Дейност 3: Изготвяне на Механизъм, отчитащ приходи, генерирани от предаването на заменените отоплителни устройства от общината на специализирани структури, регистрирани за третиране на отпадъци от черни и цветни метали съгласно ЗУО;
Дейност 4: Обследване на място, изготвяне на анализи, оценки, обосновки, изследвания за целите на подготовка на проектното предложение;
Дейност 5: Разработване на средни/пределни цени за единица продукт;
Дейност 6. Изготвяне на проектното предложение за втория етап на проекта.
Критериите по-долу
 
ДА Професионална компетентност на персонала    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
427000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект ИСУН №BG16M1OP002-5.003-0006 „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

Неприложимо.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Изисквано минимално ниво:
По обособена позиция №1 изпълнена минимум 1 (една) услуга по изготвяне на проучване нагласите на населението и/или провеждане на разяснително-обучителна кампания.
По обособена позиция №2 изпълнена минимум 1 (една) услуга по изготвяне на проучване и/или анализ и/или стратегия и/или план и/или програма в областта на околната среда.
Под „изпълнена“ следва да се разбира услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на определения от Възложителя тригодишен период. Възложителят ще приеме за идентични или сходни с предмета на поръчката, услуги независимо от обема, в който са реализирани.
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (в Част ІV, Раздел В се попълва информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя).
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя списък на услугите и придружителни документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от които да е видна информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на Възложителя.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участник в настоящата процедура по обособена позиция №1, трябва да разполага с минимум 6 (шест) ключови експерти, както следва: 1.Ръководител екип; 2.Качество на атмосферния въздух; 3.Маркетинг; 4.Проучване на нагласите на населението; 5.Отоплителни инсталации; 6.Социолог.
Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №2, трябва да разполага с минимум 6 (шест) ключови експерти, както следва: 1.Ръководител екип; 2.Качество на атмосферния въздух; 3.Финанси; 4.Отоплителни инсталации; 5.Отоплителни инсталации; 6.Отоплителни инсталации.
Предвиждат се следните гаранции за съответната обособена позиция: гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността му без ДДС и гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на 20% от стойността на договора с ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/07/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/02/2020 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. "Ст. Стамболов" №1

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изисквания към личното състояние на участниците и основания за отстраняване:
-От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
-Други основания за отстраняване: От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП. Съгласно чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП от процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и/или не удължи срокът на валидност на офертата си.
-Специфични национални основания за отстраняване: Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ; Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Основанието за отстраняване се прилага съобразно чл. 4, чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; Специфични национални основания за отстраняване представляват и: Част от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП: присъди по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а, чл. 256 - 260 от Наказателния кодекс; нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, или аналогични нарушения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; Обстоятелството по чл. 107, т. 4 от ЗОП;
2. Документи за доказване липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор: Документи за доказване се предоставят преди сключване на договор за възлагане на поръчката или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП т.е. при изискване от страна на възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Няма да бъдат изисквани документи, до които възложителят има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп да националните бази данни на държавите членки.
3. Допълнителен електронен адрес за кореспонденция към Раздел І.1): todor_todorov@plovdiv.bg
4. На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, се допуска представяне на един набор от документите посочени в чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и опис на представените документи.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва