Деловодна информация
00267Община Пловдив
19РОП-89/1 31/12/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
31/12/2019 (дд/мм/гггг)
00267-2019-0096 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
инж. Борислав Кръстев - Ръководител на проект, Недялка Барганова - Координатор ОПИД - юрисконсулт +359 882393456
b_krustev@plovdiv.bg +359 32656703

Интернет адрес/и

https://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191220vtFg9085139
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив - инженеринг"
71500000      
Услуги

Предметът на общаствената поръчка е: "Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив - инженеринг".
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1640000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71500000      
71520000      
71521000      
71530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предметът на обществената поръчка е: "Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив - инженеринг". Предмет на общ. поръчка е избор на лице, извършващо консулт. дейност, оценка за съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г.; изготвяне на окончателен доклад до възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изготвяне на технически паспорт на обекта, съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от МРРБ (обн., ДВ, бр. 7/2007 г.) и изготвяне на необходимата документация за въвеждане в експлоатация за строеж „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив – инженеринг”.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1640000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
730

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020, № BG16M1OP002-1.006 "Изпълнение на ранни ВиК проекти", Проект:"Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1" при условията на чл. 114 от ЗОП

Най-ниска цена се устан. чрез методика за опр. на компл. оценка на офертите на база 2 ценови показателя. Максим. брой т., който може да бъде присъден на участник при определ. на компл. му оценка е 100 т.: КО= Ц1+Ц2; За показател 1 формулата е Ц1=(Ц1min/Ц1n)*5, за показател 2 формулата е Ц2=(Ц2min/Ц2n)*95;
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да има право да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията. За целта е необходимо вписване в регистъра на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл. 166, ал. 2 ЗУТ или еквивалентна регистрация, удостоверяваща правото за упражняване на тази дейност, съгласно съответното национално законодателството на държавата, в която е установен.
Участникът трябва да е вписан и в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност за извършване на дейностите по чл. 43, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност или в аналогичен регистър съгласно съответното национално законодателството на държавата, в която е установен.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел А).
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представят копия на съответните документи – удостоверения/лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, придружен от списък на екипа от правоспособни физически лица, чрез които се упражнява дейността, както и удостоверение по чл.44 от ЗЕЕ. Документи за доказване се предоставят от избрания изпълнител преди сключване на договор за възлагане на поръчката или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, т.е. при изискване от страна на възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Попълва се съответната информация в част IV, раздел „Б“ от ЕЕДОП. За доказване на изискването се представя доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП и преди сключване на договор за възлагане на поръчката.
2. Попълва се информация в част IV, раздел „Б“ от ЕЕДОП. За доказване на изискването се представят доказателства съгласно чл.62, ал.1 т.3 и ал.2 и 3 от ЗОП, при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП и преди сключване на договор за обществена поръчка. В случай, че е осигурен пряк и безплатен достъп до публичен регистър, в който е публикувана тази информация, Възложителят няма да изисква представянето на документите.


1. За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ като това изискване произтича от нормативен акт- минимална застрахователна сума в размер на 200 000 лв. за консултант, изв. оценка на съответствието на инвестиционните проекти съгласно чл. 5, ал.3, т.2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и минимална застрахователна сума в размер на 200 000 лв. за консултант, изв. строителен надзор съгласно чл. 5 ал.4, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектиране и строителство или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
2. Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум 1 500 000 лв. (един милион и петстотин хиляди лева).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаване на офертата съответствието с поставения критерий, а именно: списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата и придружителни документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от които да е видна информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя се декларират чрез ЕЕДОП (в Част ІV, Раздел В се попълва информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя). Горните доказателствата за извършените услуги се представят при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП и преди сключване на договор.
2. При подаване на офертата съответствието с поставения критерий - списък на персонала, предвиден за изпълнение на предмета на обществената поръчка, който списък трябва да бъде подробен (имена; образование - специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение, професионална квалификация, опит - месторабота, период, длъжност, основни функции; позиция, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка), както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата се декларират чрез ЕЕДОП (в Част ІV, Раздел В се попълва информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя). Документите за доказване по чл.64, ал.1 т. 6 от ЗОП ще се представят при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП и преди сключване на договор за обществена услуга.


1. Участникът за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил услуги(дейности), с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Забележка: Под „Услуги (дейности) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката”, следва да се разбира:
-Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти за ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или модернизация и/или разширение и/или рехабилитация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с пълно биологично пречистване с отстраняване на биогенни елементи азот и фосфор и анаеробно изгниване на утайката с оползотворяване на биогаза чрез ко-генерация. За изпълнени се приемат услуги за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, които са приети без забележки от Възложителя.
И
-Упражняване на строителен надзор на обекти за ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или модернизация и/или разширение и/или рехабилитация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с пълно биологично пречистване с отстраняване на биогенни елементи азот и фосфор и анаеробно изгниване на утайката с оползотворяване на биогаза чрез ко-генерация. За изпълнени се приемат услуги за упражняване на строителен надзор на обекти, за които има подписан Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (Акт обр.15), или еквивалент за обекти, изпълнени извън страната, без забележки.
2. Участникът да разполага с персонал, предвиден за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, който да е съобразен със спецификата на предмета на поръчката, минимум: едно лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”, включено в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник”, или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Настоящата обществена поръчка ще се финансира чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“, Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“ при условията на чл. 114 от ЗОП. След изтичане на три месеца, считано от датата на подписване на договора, ако Възложителят не е уведомил Изпълнителя за осигуреното финансиране и влизане в сила на договора, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие.Плащанията ще се извършват в съответствие с условията в проекта на договор.Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на дог. без ДДС.Съгласно чл. 111 ал. 5 -8 от ЗОП гаранциятасе предоставя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезп. изп. чрез покр. на отговорността на изпълнителя. В документац. за обществената поръчка се съдържа по подробна информация за гаранцията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/02/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, зала в сградата на Община Пловдив

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Документац. е публикувана в Профил на купувача, като е предоставен достъп до нея:
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191220vtFg9085139.От процед. ще бъде отстр. вс. участник, за когото са налице осн. за отстран., свърз. с личното съст. на участниците по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП, възн. преди или по време на проц.
Основ. за отстр. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се прилагат съобр. чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 57 от ЗОП.
Основ. за отстр. по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП се прилагат съобр. чл. 57 от ЗОП, като възлож. няма да прилага възм. по чл. 55, ал. 4 от ЗОП.
Основ. по чл. 55 ал. 1 т. 5 се прилага съобр. чл. 55 ал. 3 от ЗОП. Основ. за отстран., свърз. с личн. съст. се прилагат за вс. иконом. оператор – участник, член на обединение, трето лице и/или подизпълнител. Основ. за отстран. по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които предст. съотв. иконом. оператор, както и за членовете на неговите управит. и надзорни органи съгл. регистъра, в който е вписан, ако има такъв, или съгл. документите, удостов. правосуб. му. Когато в състава на тези органи участва юр. лице, основ. се отнасят за физич. лица, които го предст. съгл. рег., в който е вписано юр. лице, ако има такъв, или съгл. докум., удостов. правосуб. му.
Когато икон. оператор или юр. лице в състава на негов контролен или управ. орган се представлява от физ. лице по пълномощие, основан. по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят и за това физ. лице.
Основан. за отстран. по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от ЗОП се отнасят за съотв. стоп. субект. Съгл. чл. 46 от ППЗОП уч. са длъжни да уведомяват писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на някое от обст. по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП и чл. 101, ал. 11 от ЗОП. От проц. ще бъде отстр. вс. уч., за когото се установи наличие на едно или повече от обст. по чл. 107 от ЗОП. Съгл. чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП от проц. ще бъде отстр. вс. участник, който при поискване от страна на възл., не потвърди и/или не удължи срокът на валидност на офертата си. Участн. следва да има предвид, че долуизбр. обст., вкл. по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 и чл. 107, т.4 от ЗОП са специф. национ. осн. за изключване и трябва да декл. в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП, обст. свързани с неговия статут по повод и при прил. на тези основ., предвидени в бълг. закон. Спец. нац. осн. за изкл. са следните:
-Влезли в сила присъди за:Прест. по чл. 194 – 208 от НК;Прест. по чл. 213а – 217 от НК;Прест. по чл. 219 – 252 от НК;Прест. по чл. 254а – 255а от НК; Прест. по чл. 256 – 260 от НК.
-Устан. с влязло в сила наказат. постан. или съдебно нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от КТ или нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или анал. задължения, установ. с акт на компет. орган, съгл. закон. на държ., в която кандидатът или участникът е установен;
-Нал. на обстоят. по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);
-Нямат пр. да участват в процедурата друж., регистрирани в юрисд. с преференциален данъчен режим, както и лицата, контрол. от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисд. с префер. данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици ( ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).Основан. за отстраняване се прилага и съобразно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
-Нал. на свързаност по см. на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10 -дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва