Деловодна информация
01546
376 20/12/2019 (дд/мм/гггг)
не
01546-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Еко Антрацит ЕАД 122017149
ул. Тинтява № 86
София BG411 1113 България
д-р инж. Акрам Саид Ясин +359 24442566
ekoantra@abv.bg +359 24239331

Интернет адрес/и

http://www.ekoantratsit.eu/

http://www.ekoantratsit.eu/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.ekoantratsit.eu/?q=page&idd=index&porachkaid=20191219BCfN485721
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изготвяне на работен проект “Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Медет“
90710000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка е свързан с изготвяне на проектно-сметна документация за извършване на наблюдения, измервания, опробвания и възстановителни дейности на хвостохранилище „Медет“ в продължение на три години. Проектирането е необходимо да се извърши във фаза „Работен проект“, който да съдържа частите: „Обща обяснителна записка“; „Геодезическа“; „Техническа и технологична“; „План за безопасност и здраве“; „Сметна документация“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
30000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90710000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Местонахождението на обект хвостохранилище „Медет“ се намира в землищaта на Пирдоп и Златица, Софийска област

Предмет на обществената поръчка е изготвяне на проектно-сметна документация за извършване на наблюдения, измервания, опробвания и възстановителни дейности на хвостохранилище „Медет“ в продължение на три години.
Проектирането е необходимо да се извърши във фаза „Работен проект“ на избрано проектно решение за мониторинг, съобразно с обосновано предложение за запазване, частична или пълна промяна на съществуващото положение в зависимост от изискванията на действащата нормативна уредба, направено след оценка на състоянието на обекта, системата, мрежите и станциите/пунктовете за наблюдение, въздействащи фактори, схеми за измервания, пробонабиране и анализ, наблюдавани параметри, честота и време, (месеци) на наблюдения, измервания и пробонабиране, ниво за достатъчност и достоверност на резултатите, дейностите по стопанисване, експлоатация (обслужване) и информационно осигуряване (събиране, визуализиране, поддържане и съхраняване на специализираната база данни).
Основаната цел на проекта е получаване на актуална информация за оценка на обекта, чрез създаване на ефективна представителна система за мониторинг.
Системата, програмата и мрежите за мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Медет“ включват:
- оглед и оценка на състоянието на обекта два пъти годишно (един път през сухия и един път през влажния период), и извънредно при нужда (след проливни дъждове, земетръс и др.);
- опробвания и изследване на химичния състав на дренажни и повърхностни води – четири пъти в годината за всеки сезон;
- измервания за установяване на вертикални деформации (слягания) и хоризонтални деформации (премествания) по стените на съоръжението. Измерванията за определяне на деформациите се извършват четири пъти в годината за стена „Жеков вир“ и два пъти в годината за стена „Златишко кале“;
- наблюдение на нивото на пиезометричната повърхност в отпадъчното тяло. Измерванията на пиезометричните повърхности се извършват четири пъти в годината за стена „Жеков вир“ и два пъти в годината за стена „Златишко кале“;
- наблюдение на водното огледало на хвостохранилището. Имерванено включва отчитане на показанията на мерни лати около огледалото и при скатовия преливник, както и наблюдение на прелелите водни количества през преливника. Измерванията на водното огледало се извършват четири пъти в годината;
- наблюдения и измервания на водното ниво във водоем „Жеков вир“. Измерванията се извършват четири пъти в годината;
- доизграждане на контролно-измервателна система (КИС) на хвостохранилище „Медет“. Включва проектирането на допълнителни съоръжения за мониторинг;
- почистване на ревизионната шахта към отливния тръбопровод от преливника и мерки за предотвратяване на запушването;
- осигуряване на достъп до съоръженията за мониторинг на хвостохранилището;
- възстановяване на участък със слягане в североизтоната зона на стена „Жеков вир“, при кота 673 м.;
- почистване на отводнителни канавки от външната отводнителна система на двете стени – един път годишно.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката (О2)    10
Организация на персонала (О3)    50
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
30000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не приложимо
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не приложимо

не приложимо
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Опит в изпълнението на дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката.
Под „дейност с предмет сходен с този на поръчката“ следва да се разбира изготвянето на работен проект (проектиране в работна фаза) за мониторинг на хидротехнически обект, или за мониторинг на обект за депониране на рудодобивни, минни, металургични или други индустриални отпадъци. Възложителят не поставя изискване за обем. За доказване изпълнението на дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, избраният за изпълнител участник, съответно участник, от когото това е изискано в хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, представя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Минималния състав и изисквания към персонала /екипа/ за изпълнение на поръчката.
За доказване на изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности, избраният за изпълнител участник, съответно участник, от когото това е изискано в хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, предоставя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.


1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът в процедурата следва да има опит в изпълнение на поне 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.
2. Участникът трябва да разполага с персонал, който да включва най-малко лица с образование и професионална квалификация, както следва:
а) Ръководител на екипа, който има:
- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен „магистър” в област „Технически науки”, с професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми” по специалност „Хидрогеология и инженерна геология“ или еквивалентна образователна степен с еквивалентна професионална квалификация в област, еквивалентна на посочената;
- Валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност (ППП) за съответната година, както и да се актуализира при необходимост за целия период на договора;
- Опит като ръководител на екип при изготвянето на поне един работен проект с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката ( в т. 5.3.1.1. е обяснено какво възложителят счита за сходен предмет с предмета на поръчката)
б) Специалист „ХТС“ или „ХМС“, който има:
- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен „магистър”, в област „Технически науки”, с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, с квалификация строителен инженер „ХТС” или „ХМС”, или еквивалентна образователна степен с еквивалентна професионална квалификация в област, еквивалентна на посочената;
- Валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност (ППП) за съответната година, както и да се актуализира при необходимост за целия период на договора;
- Опит като ръководител или ключов специалист при изготвянето на поне един работен проект с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката ( в т. 5.3.1.1. е обяснено какво възложителят счита за сходен предмет с предмета на поръчката).
в) Специалист, „Геодезия”, който има:
- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен „магистър“ в област „Технически науки”, с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия" или „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”, специалност „геодезия“ или „маркшайдер“, или еквивалентна образователна степен с еквивалентна професионална квалификация в област и специалност, еквивалентни на посочените;
- Валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност (ППП) за съответната година, както и да се актуализира при необходимост за целия период на договора;
- Опит в извършването на маркшайдерско/геодезическо измерване на поне един обект за депониране на минни, металургични или други индустриални отпадъци или поне една кариера, минни изработки или еквивалентно.
Едно лице може да изпълнява функциите само на един експерт!
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

20/07/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/01/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

офиса на "Еко антрацит" ЕАД - гр. София, ул. "Тинтява" № 86, ет. 2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В настоящата процедура може да участва като подава оферта всяко българско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и отговаря на изискванията на ЗОП, настоящото обявление и документацията за участие. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник: за когото са налице основанията за задължително отстраняване по чл.54, ал.1 ЗОП, наличие на обстоятелствата по чл.55, ал.1 (без т. 2) ЗОП, както и при наличие на обстоятелство по чл.3, т.8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; при наличие на обстоятелства по чл.69 ЗПКОНПИ; който не отговарят на изискванията на чл.101, ал.9, ал.10 и ал.11 ЗОП и съгласно чл.107 ЗОП; който е представил ценово предложение, което превишава макс. допустимия финансов ресурс на поръчката, посочен като прогнозна стойност.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В раздел Г на ЕЕДОП „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка” се попълва информация, относно специфични национални основания за отстраняване. Съгласно ЗОП такива са:•Осъждания за престъпления по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-260 НК (или аналогични в друга държава); •Нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от КТ (чл.54, ал.1, т.6 ЗОП); •Наличие на свързаност по смисъла на §2, т.45 ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура; •Обстоятелства по чл.69 ЗПКОНПИ; •Забраната за участие в процедури за обществени поръчки на лица, за които са налице обстоятелствата съгласно чл.3, т.8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
На основание чл.10, ал.2 ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на ЮЛ, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на ФЛ и/или ЮЛ. При сключване на договора за доставка определеният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция и застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Изискванията към участниците и към предмета на поръчката са подробно описани в документацията към нея.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва