Деловодна информация
00210
1 20/12/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
20/12/2019 (дд/мм/гггг)
00210-2019-0025 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Централен орган за покупки 000695406
ул. Георги С. Раковски № 102
София BG411 1040 България
Росица Велкова-Желева - заместник-министър на финансите +359 298592772
cfcu@minfin.bg +359 298592773

Интернет адрес/и

www.minfin.bg

http://www.minfin.bg/bg/procurement


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
ДА

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.minfin.bg/bg/procurement/235
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Министерство на финансите, дирекция Централизирано възлагане и обществени поръчки 000695406
ул. Г.С.Раковски № 102
София BG411 1040 България
Кристина Съева, главен експерт в дирекция ЦВОП +359 98592778
k.saeva@minfin.bg +359 98592773

Интернет адрес/и

www.minfin.bg

http://www.minfin.bg/bg/procurement

ДА https://sevop.minfin.bg/
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“
30190000      
Доставки

„Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, Обособена позиция № 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации “ и Обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др.”. Видовете артикули са подробно описани в образците на Техническо предложение в СЕВОП към всяка обособена позиция. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е с цел сключване на рамково споразумение с 3-ма изпълнители за всяка обособена позиция със срок от 24 месеца.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
10900000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30190000      
30192000      
30193000      
30194000      
30195000      
30197000      
30199500      
22850000      
30140000      
30237460      
30234300      
30237410      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Обособената позиция обхваща доставка на канцеларски материали и различни офис принадлежности за органи на изпълнителната власт. Всички артикули са описани в образец № 2.1. към Техническото предложение по обособена позиция № 1. Към документацията са представени образци на някои от артикулите според изискванията на индивидуалните възложители.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7700000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на рамковото споразумение може да бъде удължен с не повече от 12 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в срока му на действие и няма сключено рамково споразумение за следващия период.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.

II.2) Описание 1

„Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199230      
22800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Обособената позиция обхваща доставка на бланки и пощенски пликове за органи на изпълнителната власт. Всички бланки и пощенски пликове са описани в образец № 2.2. към Техническото предложение по обособена позиция № 2. Към документацията са представени образци на някои от бланките и формулярите според изискванията на индивидуалните възложители.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на рамковото споразумение може да бъде удължен с не повече от 12 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в срока му на действие и няма сключено рамково споразумение за следващия период.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.

II.2) Описание 1

„Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др.” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199000      
22993000      
30199330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Обособената позиция обхваща доставка на различни видове хартии, картон, безконечна принтерна хартия, хартиени ролки за печат и др. Всички артикули са описани в образец № 2.3. към Техническото предложение по обособена позиция № 3.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на рамковото споразумение може да бъде удължен с не повече от 12 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в срока му на действие и няма сключено рамково споразумение за следващия период.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да е реализирал минимален „конкретен“ годишен оборот, попадащ в обхвата на поръчката, общо за последните три приключили финансови години, в зависимост от обособената позиция, за която участва. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да е реализирал по-високия измежду позициите, за които кандидатства оборот. Под „конкретен“ годишен оборот, попадащ в обхвата на поръчката, следва да се разбира оборот реализиран от доставки на канцеларски материали.

Реализираният минимален „конкретен“ годишен оборот, попадащ в обхвата на поръчката, общо за последните три приключили финансови години, следва да бъде:
- обособена позиция № 1 – 2 500 000 лв. (два милиона и петстотин хиляди лв.);
- обособена позиция № 2 – 800 000 лв. (осемстотин хиляди лв.);
- обособена позиция № 3 – 200 000 лв. (двеста хиляди лв.).
Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с изискванията се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
Изискванията са в съответствие с чл. 61 от ЗОП и представлява приблизително 1/3 от прогнозната стойност за съответната обособена позиция.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални възможности.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката по трите обособени позиции са описани детайлно в образците на техническо предложение към Документацията за участие, налични и в СЕВОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  3
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/01/2020 (дд/мм/гггг)   23:59 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/01/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Електронно в СЕВОП

Отварянето на офертите е електронно в СЕВОП. На участниците в процедурата или техни упълномощени представители е осигурен електронен достъп в СЕВОП. Представителите на средствата за масово осведомяване могат да проследят действията на комисията със съдействието на посоченото в настоящето обявление лице за контакт.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Министърът на финансите в качеството му на Централен орган за покупки (ЦОП), чрез дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки” открива електронна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамкови споразумения с 3 /трима/ изпълнители. Откритата процедура ще се проведе електронно чрез СЕВОП. Участниците могат да подадат оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции.
Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата:
1. по чл. 54, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП;
2. по чл. 55, ал. 1 т.1-3 от ЗОП;
3. по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици(ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС;
4. по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);
5. който участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник;
6. е предложил цена, надвишаваща прогнозната стойност по съответната обособена позиция.
При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 5 % от цената.
В обхвата на настоящата поръчка, за всички обособени позиции, могат да се включват доставки, финансирани със средства по програми или фондове на Европейския съюз, или от други международни донори или финансови институции по преценка на индивидуалните възложители, съгласно чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно, чл. 197, ал. 1, т. 1 и т. 7, ал. 2 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва