Деловодна информация
00035
08-00-141.1 20/12/2019 (дд/мм/гггг)
не
00035-2019-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Костинброд 000776363
ул.Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт; по технически въпроси: инж. Теодора Гогова - ресорен зам.-кмет и инж. Красимир Дебеляшки - еколог +359 72168712/+359 72168719
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/23401


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kostinbrod.bg/archives/23401
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Транспортиране(сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци-регион Костинброд“, почистване-поддържане на територии за обществе ОП-2019-15
90500000      
Услуги

Транспортиране(сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, почистване и поддържане на територии за обществeно ползване, с подробно оповестени дейности и изискванията към изпълнението в техническите спецификации и документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
279000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Населените места в Община Костинброд.

Транспортиране(сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, почистване и поддържане на територии за обществeно ползване.Количествените измерители са определени в Техническите спецификации. Териториалният обхват, подлежи на актуализации, съобразно развитието на икономическите отношения и изграждането на нови територии за обществено обслужване, сгради и променени обстоятелства по декларираните обстоятелства от лицата, сметосъбиращи и генериращи неопасни отпадъци на територията на община Костинброд.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
279000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Поръчката, се провежда периодично и е допустимо изпълненито и да бъде удължено, до избор на изпълнител след публично оповестена процедура по ЗОП, с оглед спецификата на дейностите от обществената поръка, които не се прекратяват, съгласно регламентите на ЗУО и ЗМДТ
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците предлагат единични цени за изпълнение на всяка една от дейностите, обект на поръчката без ДДС, като попълват и подават ценово предложение по образец. същите се оценяват по методиката за оценка към документацията, при стриктно спазване изискванията към изпълнението от Техническите спецификации. Изисква се разработка на Техническо предложение.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Участниците следва да притежават валидна регистрация за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издадена съгласно чл. 35, ал.3 от ЗУО по реда на Глава пета, раздел II от ЗУО, или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по споразумение за Европейско икономическо пространство.Съответствието с този критерий за подбор се доказва по следния начин:
Участникът попълва поле 2) от раздел А: Годност в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на №, дата на издаване и издател на регистрационния документ, сайт за достъп до публичен регистър на издателя на документа (ако е приложимо) или номер в аналогичен регистър в държавата, в която чуждестранния участник е установен или посочва номер, дата, орган издател на съответното разрешение или членство в определена организация, когато за осъществяване на дейността се изисква разрешение или членство в определена организация.
* При подаване на оферта се попълва само съответния раздел в ЕЕДОП.
В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: заверено от участника копие от валиден документ за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл.35, ал.3 от ЗУО по реда на глава пета, раздел II от ЗУО, или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по споразумение за Европейско икономическо пространство
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. През последните три приключили финансови години, да са реализирали общ оборот, включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, съгласно чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП, в размер, съобразен със изискванията на чл.61, ал.2 от ЗОП от 500 хил.лева. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел Б от ЕЕДОП.При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация –ГФО или техните съставни части, когато публикуването им се изисква, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен; справка за общия оборот и/или оборота в сферата попадаща в обхвата на поръчката,
Информацията може да обхваща по-кратък период, в зависимост от датата на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.


1. През последните три приключили финансови години, да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, съгласно чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП, , в размер, съобразен със изискванията на чл.61, ал.2 от ЗОП от 500 хил.лева. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел Б от ЕЕДОП.При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация –ГФО или техните съставни части, когато публикуването им се изисква, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен; справка за общия оборот и/или оборота в сферата попадаща в обхвата на поръчката,
Информацията може да обхваща по-кратък период, в зависимост от датата на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.Под „предмет, сходен с този на поръчката” се разбира дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от населени места, почистване на територии за обществено ползване и поддържане на зелени площи.Не се считат за дейност/и със сходен предмет такива по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите, датите и получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката.
2.Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката,съгласно чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП. Участникът попълва поле 9) на раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на разполагаемите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, както и на правното основание, по силата на което участникът разполага с тях.При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
3. внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015, или еквивалент, с обхват на сертификация съобразно предмета на поръчката. 4. система за управление на околната среда EN ISO 14001:2015, или еквивалент, с обхват на системата/схемата за управление на околната среда съобразно предмета на поръчката. Не се приемат като обхват: извършване на услуги по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки.Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) като посочва съответната информация с оглед изискванията. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV „Критерии за подбор”, раздел „Г” – „СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ” от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Заверено копие на валиден сертификат.Не се приемат като обхват: извършване на услуги по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки.


1. 1 (една) дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
2. разполагане с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката,съгласно чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП, най-малко: - 5 бр. специализирани автомобили за обслужване на съдове с обем 1100л.,240л.,110/120 л . и за подземни съоръжения 3м3; - 1 бр. автомобил за обслужване на контейнери-4 куб.м; - 2 бр. специализиран автомобил за машинно миене; - 2 бр. специализирани автомобили за извозване на едро габаритни отпадъци (самосвали); - 2 бр. челни товарачи;
- 1 бр. ръчна роторна машина за почистване на сняг.
3. внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015, или еквивалент, с обхват на сертификация съобразно предмета на поръчката.
4. да прилага система за управление на околната среда EN ISO 14001:2015, или еквивалент, с обхват на системата/схемата за управление на околната среда съобразно предмета на поръчката.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират, както следва: Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) като посочва съответната информация с оглед изискванията. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV „Критерии за подбор”,В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с критерий за подбор. Не се приемат като обхват: извършване на услуги по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки.* При подаване на оферта се попълва само съответния раздел в ЕЕДОП.При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Прогнозните количества:11761,34 т. Преди подписване на договора, изпълнителят предоставя Гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер 1 % (едно на сто) от стойност на поръчката, без вкл. ДДС. Участникът сам избира вида на гаранцията, съобразно ЗОП. Когато участникът, определен за изпълнител, избере съответната гаранция за изпълнение да бъде представена под формата на парична сума, тя може да бъде внесена по банков път по сметката на община Костинброд, както следва:Банка: Уни Кредит Булбанк, офис Костинброд; Банков код (BIC): UNCRBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG 11 UNCR 9660 3369 039111. Аванс не се предвижда.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.Финансовите средства по обществена поръчка се осигуряват от бюджета на Община Костинброд, от средствата, предвидени в Утвърдена от Общински съвет Костинброд „План - сметката за дейност „Чистота”.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/01/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Костинброд,ул.Охрид №1, Административна сграна на общинска администрация, етаж 2, заседателна зала

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


3 месеца. Поръчката, се провежда периодично и е допустимо изпълненито и да бъде удължено, до избор на изпълнител след публично оповестена процедура по ЗОП, с оглед спецификата на дейностите от обществената поръка, които не се прекратяват, съгласно регламентите на ЗУО и ЗМДТ.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), „Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 35, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане." Дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, са от особено значение за Възложителя, който желае да осигури качественото им изпълнение. С оглед на това целта на процедурата е да се сключи договор с изпълнител, който притежава нужните технически възможности, професионален опит и отговарят на критериите за подбор в предварително обявените от Възложителя условия. В резултат на това се цели и осъществяване на комуникация и информационен обмен между Община Костинброд и избрания изпълнител и гражданите за качеството на услугите за тяхното подобряване по дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка.Освен на основанията, посочени по-горе, възложителят отстранява от участие:а)участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за поръчка или в документацията;б)участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
•предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;•правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП;в)участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП;г)участници, които са свързани лица (по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с друг самостоятелен участник в настоящата процедура.участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.е) участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, а именно: дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС се декларира от участниците в Част III: Основания за изключване, Раздел Г.ж)участник за който са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция за приходите:Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда:Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02/ 940 6331, Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg, София 1051, ул. Триадица № 2, телефон: 02/8119 443,

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.4, във вр.с чл.179 от ЗОП, в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл.179, който до 7 дни.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
дирекция Оп и ОП и П при община Костинброд
ул.Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168712
http://kostinbrod.bg/archives/23401 +359 72168777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва