Деловодна информация
01271СО-РАЙОН "СЕРДИКА"
РСР19-ДИ05-1349 19/12/2019 (дд/мм/гггг)
не
01271-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кметът на СО-район Сердика 0006963270476
бул. Княгиня Мария-Луиза 88
София BG411 1202 България
инж. Никола Онов +359 29310537
kmet.serdika@abv.bg +359 28322095

Интернет адрес/и

www.serdika.bg

http://www.serdika.bg/index.php/2-uncategorised/66-2017-08-28-17-45-10


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://serdika.bg/index.php/28-2017-09-02-17-56-56/544-2019-12-18-11-52-22
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Текуща поддръжка и ремонт на пътни съоръжения, улична и алейна мрежа, паркове и междублокови пространства на територията на СО-район „Сердика“
45000000      
Строителство

Предмета на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да осъществява дейности по текущ ремонт на подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари и асфалтови настилки по уличната мрежа, пешеходните алеи, паркове и междублокови пространства на територията на СО-район „Сердика“.
Дейностите, предмет на обществената поръчка ще бъдат възлагани поетапно чрез възлагателни писма към договора, както следва:
1.при осъществяване на планирани ремонти;
2.при възникване на необходимост след сигнали от граждани и/или институции, констативни протоколи от съответните длъжностни лица и др.;
3.при аварийни ситуации.
Пълното описание на дейностите е изчерпателно изброено в Техническата спецификация, част от утвърдената документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1500000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45213316      
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Територията на СО-район "Сердика".

Предмета на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да осъществява дейности по текущ ремонт на подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари и асфалтови настилки по уличната мрежа, пешеходните алеи, паркове и междублокови пространства на територията на СО-район „Сердика“.
Дейностите, предмет на обществената поръчка ще бъдат възлагани поетапно чрез възлагателни писма към договора, както следва:
1. при осъществяване на планирани ремонти;
2.при възникване на необходимост след сигнали от граждани и/или институции, констативни протоколи от съответните длъжностни лица и др.;
3.при аварийни ситуации.
Пълното описание на дейностите е изчерпателно изброено в Техническата спецификация, част от утвърдената документация.
Критериите по-долу
 
ДА Неустойка при забавяне    10
Организация за изпълнение на поръчката    30
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1500000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите, съгласно предмета на поръчката за пета категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности. Участникът следва да притежава валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2.Участниците следва да притежават застраховка "Професионална отговорност" или еквивалент с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, в съответствие с чл.171 от ЗУТ.


По т.1: Участниците да имат оборот, в сферата, попадаща в обхвата на поръчката не по-малко от 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева общо за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
По т.2: Застраховката "Професионална отговорност" трябва да е с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката и с валидност за срока на изпълнението. Минималната застрахователна сума, следва да съответства на категорията на обекта, съгласно чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да има опит в дейности с предмет идентичен или сходен с настоящата обществена поръчка. Под „дейности с предмет идентичен или сходен с настоящата обществена поръчка” следва да се разбира ремонт и/или рехабилитация и/или изграждане на пътни съоръжения в т.ч. подмяна и/или изграждане на настилка на улична и/или алейна мрежа и/или паркове и междублокови пространства и/или изграждане и ремонт на тротоари, и/или поставяне на антипаркинг колчета, на подлези и пасарелки и/или маркировка.
2.Участникът следва да прилага системи за управление на качеството.
3.Участникът трябва да разполага с технически персонал за изпълнение на поръчката.
4.Участникът трябва да разполага с инструменти, техническо оборудване и съоръжения за изпълнение на поръчката. Участникът следва да осигури необходимите средства за защита, гарантиращи безопасната експлоатация през целия период на изпълнение на дейностите.


По т.1: През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на поръчката на минимум 10 (десет) обекта.
По т.2: Участникът следва да удостовери съответствие със следните стандарти: EN ISO 9001:2015 за управление на качеството или еквивалентна с обхват „строителство” и EN ISO 14001:2015 за внедряване на системи за опазване на околната среда или еквивалентна.
По т.3: Персоналът трябва да включва най-малко: 1. Технически ръководител на обекта – 1бр. с образователно-квалификационна степен „магистър " или „средно-специално" в областта на строителството. Изисква се минимум 5 години професионален опит, от който участие като „технически ръководител" на минимум 1 обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка; 2.Отговорник по контрол на качеството – 1бр., който да притежава съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, с опит минимум 1 година. 3. Участникът да има на разположение за целия срок за изпълнение на СМР на обекта минимум 5 /пет/ бр. квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи.
По т.4: Участникът трябва да разполага най-малко със самосвал- 1 бр.; багер – 2 бр.; автогрейдер – 1 бр.; асфалтополагаща машина – 1 бр.; фреза за асфалтова настилка – 1 бр.; валяк – 1 бр. и моторна трамбовка - 1 бр.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/01/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на СО-район "Сердика", бул."Княгиня Мария-Луиза" №88, ІV етаж.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
2.За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване,посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1,т.1 и т.4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани вюрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
3. В обществената поръчка не може да участва участник, за когото е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, довел до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50% от стойността или обема на договора.
4.Преди подписване на договора за обществена поръчка, съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, освен в случаите по чл.112, ал.9 от ЗОП.
5. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер до 3 % от стойността на договора без ДДС и се предоставя в една от следните форми:
5.1.преведена по банкова сметка BG 49SOMB91303327755001 BIC SOMBBGSF Общинска банка, финансов център Мария Луиза, 88. Документът, удостоверяващ платената гаранция в парична сума следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с подпис и печат;
5.2.банкова гаранция (оригинал);
5.3.застраховка, която обезпечава изпълнението на конкретния обект, чрез покритие съответстващо на обема и характера на поръчката.
Гаранцията по т. 5.1 или 5.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
6. Обществената поръчка се финансира със средства от бюджета на Столична община, като се открива при условието на чл.114 от ЗОП. В случай, че не бъде осигурено финансиране, съгласно чл.114 от ЗОП, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават пред Комисията за защита на конкуренцията на основание чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва