Деловодна информация
00267Община Пловдив
19РОП-84/1 19/12/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
19/12/2019 (дд/мм/гггг)
00267-2019-0091 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
инж. Борислав Кръстев - Ръководител на проект, Недялка Барганова - координатор ОПИД - юрисконсулт +359 882393456
b_krustev@plovdiv.bg +359 32656703

Интернет адрес/и

https://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191210SDCd8992496
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране и строителство“
71500000      
Услуги

Предмет на обществената поръчка е „Извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране и строителство“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
48000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71500000      
71520000      
71521000      
71530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предмет на обществената поръчка е „Извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране и строителство“. Предметът на обществената поръчка има за цел избор на лице, извършващо консултантска дейност, оценка за съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; изготвяне на окончателен доклад до възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изготвяне на технически паспорт на обекта, съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от МРРБ (обн., ДВ, бр. 7/2007 г.) и изготвяне на необходимата документация за въвеждане в експлоатация за строежи: „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране и строителство“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
48000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
630

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект:"Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1", Оперативна порграма "Околна среда 2014-2020 г." , Приоритетна ос "Води", процедура № BG16M1OP002-1.006 "Изпълнение на ранни ВиК проекти"

Най-ниска цена се устан. чрез методика за опр. на компл. оценка на офертите на база 2 ценови показателя. Максим. брой т., който може да бъде присъден на участник при определ. на компл. му оценка е 100 т.: За показател 1 формулата е Ц1=(Ц1min/Ц1n)*10, за показател 2 формулата е Ц2=(Ц2min/Ц2n)*90.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да има право да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията. За целта е необходимо вписване в регистъра на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл. 166, ал. 2 ЗУТ или еквивалентна регистрация, удостоверяваща правото за упражняване на тази дейност, съгласно съответното национално законодателството на държавата, в която е установен.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел А).
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представят копия на съответните документи – удостоверенията/лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. Удостоверението/лиценза следва да бъде придружен от списъка на екипа от правоспособни физически лица, чрез които се упражнява дейността. Съгласно чл. 166 ал. 7 от ЗУТ – участниците могат да представят документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава- членка на Европейски съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. Документи за доказване се предоставят от избрания изпълнител преди сключване на договор за възлагане на поръчката или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, т.е. при изискване от страна на възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Попълва се съответната информация в част IV, раздел „Б“ от ЕЕДОП. За доказване на изискването се представя доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП и преди сключване на договор.
2. Попълва се информация в част IV, раздел „Б“ от ЕЕДОП. За доказване на изискването се представят доказателства съгласно чл.62, ал.1 т.3 от ЗОП и ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП и преди сключване на договор. В случай, че е осигурен пряк и безплатен достъп до публичен регистър, в който е публикувана тази информация, Възложителят няма да изисква представянето на документите.


1. За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ произтичащо от нормативен акт - минимална застрахователна сума в размер на 200 000 лв. за консултант, изв. оценка на съответствието на инвестиционните проекти съгласно чл. 5, ал.3, т.2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и минимална застрахователна сума в размер на 200 000 лв. за консултант, изв. строителен надзор съгласно чл. 5 ал.4, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектиране и строителство или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
2. Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум 70 000 лв. (седемдесет хиляди лева).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (в Част ІV, Раздел В се попълва информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя). За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата и придружителни документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от които да е видна информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя. Документи, които доказват извършените услуги се представят при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП и преди сключване на договор.
2. При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (в Част ІV, Раздел В се попълва информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя). За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя списък на персонала, предвиден за изпълнение на предмета на обществената поръчка. Списъкът трябва да бъде подробен (имена; образование - специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение, професионална квалификация, опит - месторабота, период, длъжност, основни функции; позиция, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка), както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата. Документите за доказване по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП ще се представят при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП и преди сключване на договора.
3. При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (в Част ІV, Раздел Г се попълва информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя). За доказване на изискването се представя доказателство за наличие на валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват на действие: оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП и преди сключване на договора. На основание чл. 64 ал. 7 от ЗОП Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1. Участникът за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил услуги(дейности), с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Забележка: Под „Услуги (дейности) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката”, следва да се разбира:
- Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти за ново строителство и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или рехабилитация на ВиК мрежи втора категория в урбанизираните територии. За изпълнени се приемат услуги за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, които са приети без забележки от Възложителя.
И
- Упражняване на строителен надзор на обекти за ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на ВиК мрежи втора категория в урбанизирани територии. За изпълнени се приемат обекти, за които има подписан Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (Акт обр.15), или еквивалент за обекти, изпълнени извън страната без забележки.
2. Участникът да разполага с персонал, предвиден за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, който да е съобразен със спецификата на предмета на поръчката, включващ правоспособни лица по част "ВиК", част „Пътна“ и лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”, включено в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник”, или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
3. Участникът да има внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват на действие: оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението трябва да бъде в съответствие с технич. спецификация и цялата свърз. с п-та на поръчката законова и подзаконова база. Финансирането по настоящата обществена поръчка се осъществява чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." Посочената прогнозна стойност е лимитна. Процедурата ще се проведе при условията на чл. 114 от ЗОП. Плащанията ще се извършат съгласно проекта на договора. Предвижда се гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на му без ДДС. Гаранцията се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП, под формата на банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя или парична сума, депозирана по сметка на възложителя.Информация за гаранцията за изпълнение се съдържа в докумунтацията за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/01/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов, зала в сградата на Община Пловдив

На заседанието могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Достъп до докум. е осигурен на интернет адрес на Община Пловдив:http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191210SDCd8992496 при услов. на чл. 32 от ЗОП, където ще бъдат публик. ел. данни в съотв. със ЗОП.
От процед. ще бъде отстранен участник, за когото са налице осн. за отстран., свърз. с личното състояние на уч-ците по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на проц.
Основан. за отстран. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се прилагат съобр. чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 57 от ЗОП.
Основан. за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП се прилагат съобр. чл. 57 от ЗОП, като възложителят няма да прилага възм. по чл. 55, ал. 4 от ЗОП.
Основанието за отстран. по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилага съобр. чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
Основан. за отстран., свързани с личното състояние се прилагат за всеки икономич. оператор – участник, член на обединение, трето лице и/или подизпълнител. Основанията за отстран. по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват съотв. икономич. оператор, както и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгл. регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или съгл. документите, удост. правосубектността му.
Когато икономическият оператор или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представл. от физич. лице по пълномощие, основан. по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят и за това физ. лице.
Основан. за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от ЗОП се отнасят за съответ. стопански субект.
Съгласно чл. 46 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомяват писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на някое от обстоят. по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП и чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обст. по чл. 107 от ЗОП.
Съгласно чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП от проц. ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и/или не удължи срокът на валидност на офертата си.
Участникът следва да има предвид, че долуизбр. обстоятелствата, вкл. по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 и чл. 107, т.4 от ЗОП са специф. национални основания за изключване и трябва да декларира в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП, обстоят. свързани с неговия статут по повод и при приложимостта на тези основания, предвидени в бълг. зак.
Специфичните национални основ. за изключване са:
-Влезли в сила присъди за: Престъпления по чл. 194 – 208 от НК;Престъпления по чл. 213а – 217 от НК;Престъпления по чл. 219 – 252 от НК;Престъпления по чл. 254а – 255а от НК.Престъпления по чл. 256 – 260 от НК.
-Установено с влязло в сила наказат. постановление или съдебно нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
-Наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).;
-Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.Основанията за отстраняването се прилага и съобразно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
-Наличието на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197 ал.1 т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва