Деловодна информация
01200
07-00-129-1 13/12/2019 (дд/мм/гггг)
не
01200-2019-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Български институт по метрология 175092070
гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б
София BG411 1040 България
Калоян Георгиев Стаматов +359 29702746
k.stamatov@bim.government.bg +359 29702777

Интернет адрес/и

www.bim.government.bg

www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/publichno-sastezanie/predostavyane


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/publichno-sastezanie/predostavyane
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Метрология

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Български институт по метрология за 2020 г
66510000      
Услуги

Застраховки „Автокаско”, „Злополука на лицата в МПС” и „Гражданска отговорност” на МПС, предоставени за управление на БИМ, застраховки „Професионална отговорност“ на специфични дейности на БИМ , Групова застраховка „Злополука" за служителите, извършващи дейности с повишен риск", Медицински застраховки при пътуване в чужбина на служителите и застраховка на недвижимо имущество, предоставено за управление на БИМ
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
41000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Застрахователното покритие касае територията на Република България, както и чужбина (в случаите, в които е заложено като изискване в техническата спецификация за конкретната застраховка).

Предоставяне на следните застрахователни услуги: „Застраховки „Автокаско”, „Злополука на лицата в МПС” и „Гражданска отговорност” на МПС, предоставени за управление на БИМ, застраховки „Професионална отговорност“ на специфични дейности на БИМ , Групова застраховка „Злополука" за служителите, извършващи дейности с повишен риск", Медицински застраховки при пътуване в чужбина на служителите и застраховка на недвижимо имущество, предоставено за управление на БИМ“. Параметрите, на които следва да отговаря всяка една от застраховките е описана подробно в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Обща сума на застрахователната стойност за застраховка „Каско“    40 т.
Срок за изплащане на застрахователното обезщетение    10 т.
Цена
50т.
II.2.6) Прогнозна стойност
41000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник следва да притежава валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност по видовете застраховки, в съответствие с предмета на настоящата поръчка, издаден от съответния компетентен орган, а когато участникът е застраховател от друга държава членка, получил лиценз за извършване на застрахователна дейност от съответния компетентен орган на държавата членка по произход на застрахователя, да може да извършва дейността, за която му е издадено разрешението, на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.
Съответствие с изискването участникът декларира в част IV., раздел „А: Годност“, т. 2 от ЕЕДОП, като посочва информация за наличието на лиценз за извършване на застрахователна дейност - наименование на документа; номер и дата на издаване на документа; орган, издал документа; вида дейност и класовете застраховки, по които той има право да извършва застраховане, срок на валидност (когато е приложим) ), уеб адреса, на който е публикуван документа (когато е приложимо).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма изисквания по този критерий.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Няма изисквания по този критерий.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/01/2020 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

гр. София, бул „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 6, Заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


декември 2020г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка – в размер на 4% (четири на сто) от стойността на договора за обществената поръчка, без включен ДДС. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1.1. парична сума;
1.2. банкова гаранция;
1.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
2. Наред с основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който е налице основание за незадължително отстраняване, посочено в чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно срока в чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва