Деловодна информация
00035
08-00-138.1 12/12/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
12/12/2019 (дд/мм/гггг)
00035-2019-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Костинброд 000776363
Република България, Обл. Софийска, общ. Костинброд, гр. Костинброд, ул.Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и главен юрисконсулт или Теодора Гогова - зам.-кмет по Икономическо развитие, инженерна инфраструктура и Оперативни програми и проекти +359 72168712/+359 72168719
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/23228


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kostinbrod.bg/archives/23228
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд с три обособени позиции ОП 2019-13
71521000      
Услуги

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд, с 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“, Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голяновци, община Костинброд“, Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд. Услугата, представлява дейности по упражняване на строителен надзор при изпълнение на сроителството на обектите по конкретните инвестиционни проекти, определени в чл.166-178 от Закона за устроиство на територията на България.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
120000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

село Драговищица, община Костинброд, област Софийска

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е изпълнение на услуга, упражняване на строителен надзор във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за частична подмяна на улична, водопроводна мрежа в село Драговищица, община Костинброд, по конкретните инвестиционни проекти, определени в чл.166-178 от Закона за устроиство на територията на България.
Критериите по-долу
 
ДА Работна програма за изпълнение на строителния надзор и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
60000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голяновци, община Костинброд 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

село Голяновци, община Костинброд, област Софийска

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е изпълнение на услуга, упражняване на строителен надзор във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за цялостна подмяна на улична, водопроводна мрежа в село Голяновци, община Костинброд, по конкретните инвестиционни проекти, определени в чл.166-178 от Закона за устроиство на територията на България.
Критериите по-долу
 
ДА Работна програма за изпълнение на строителния надзор и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
35000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

село Голяновци и село Драговищица, община Костинброд, област Софийска

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е изпълнение на услуга, упражняване на строителен надзор във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица, по конкретните инвестиционни проекти, определени в чл.166-178 от Закона за устроиство на територията на България.
Критериите по-долу
 
ДА Работна програма за изпълнение на строителния надзор и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
25000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Валиден лиценз/удостоверение за упражняване на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията(ЗУТ), за четвърта група – втора категория строежи или еквивалент, или друг документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или еквивалент.
Документи, с които се доказва съответствието: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV” Критерии за подбор”, Раздел А „Годност”).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:
1)За Обособена позиция 1: Участникът да има общ оборот на стойност не по - малко от 120 000,00 (сто и двадесет хиляди) лева, общо през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
За Обособена позиция 2: Участникът да има общ оборот на стойност не по - малко 70 000,00 (седемдесет хиляди) лева, общо през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
За Обособена позиция 3: Участникът да има общ оборот на стойност не по - малко от 50 000,00 (петдесет хиляди) лева, общо през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
2) Участниците трябва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ със застрахователна сума за строежи втора категория – 200 000,00 лв., определена съгласно чл. 5, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.
-Документи, с които се доказва съответствията с изискванията: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”). Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителните дейности съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва от тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство. Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. Чуждестранните участници представят еквивалентни доказателства, съобразно националния си закон. Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
1)За Обособена позиция 1: Участникът да има минимален общ оборот на стойност не по - малко от 120 000,00 (сто и двадесет хиляди) лева, общо през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
За Обособена позиция 2: Участникът да има минимален общ оборот на стойност не по - малко 70 000,00 (седемдесет хиляди) лева, общо през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
За Обособена позиция 3: Участникът да има минимален общ оборот на стойност не по - малко от 50 000,00 (петдесет хиляди) лева, общо през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
2) Участниците трябва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума за консултанта, извършващ строителен надзор е в размер на минималната застрахователна сума за строежи втора категория – 200 000,00 лв., определена съгласно чл. 5, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.
-Документи, с които се доказва съответствията с изискванията: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”). Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителните дейности съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва от тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство. Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. Чуждестранните участници представят еквивалентни доказателства, съобразно националния си закон. Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят изисква, участниците да разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество.
1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
За „дейност, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка” възложителят ще приема услуги по упражняване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантска услуга, предоставяна в други държави), във връзка с изпълнението на обекти, засягащи изграждане (ново строителство) и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водопроводни и/или канализационни мрежи и съоръжения. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“,). В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Участникът трябва да прилага стандарти за системи за управление на качеството с предметен обхват в областта на строителството, за което да разполага със сертификати за:
- ISO 9001:2015 и/или еквивалентно;
- EMAS и/или ISO 14001: 2015 и/или еквивалентно - за управление на околната среда;
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”) като се описва стандарта, неговата валидност и издалата го организация. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискването за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Приема се и еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини.


В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят определя минимални изисквания, въз основа на които се установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество.
1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
За „дейност, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка” възложителят ще приема услуги по упражняване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантска услуга, предоставяна в други държави), във връзка с изпълнението на обекти, засягащи изграждане (ново строителство) и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водопроводни и/или канализационни мрежи и съоръжения. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“,). В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Участникът трябва да прилагат стандарти за системи за управление на качеството с предметен обхват в областта на строителството и да разполагат със сертификати, които удостоверяват съответствието на участника:
- ISO 9001:2015 и/или еквивалентно;
- EMAS и/или ISO 14001: 2015 и/или еквивалентно - за управление на околната среда;
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”) като се описва стандарта, неговата валидност и издалата го организация. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискването за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Приема се и еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Да притежават валиден лиценз/удостоверение за упражняване на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за четвърта група – втора категория строежи или еквивалент, или друг документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или еквивалент, съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, издадена от Министерство на регионалното развитие на Република България.

В съответствие с чл. 111 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, представя преди подписване на договора, гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 3 на сто от стойността на договора, без ДДС, със срок на валидност до пълното изпълнение на всички дейности, предмет на обществената поръчка, но не по-рано от 30 календарни дни от изтичането на крайния договорен срок за изпълнение на дейностите; Гаранцията се предоставя в една от следните форми: а)парична сума; б)банкова гаранция; в)застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Гаранцията може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, избира сам формата на гаранцията. При превод, сумата се нарежда по сметка на община Костинброд: Банка:УниКредит Булбанк; UNCRBGSF; BG11UNCR96603369039111.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/01/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала в Общинска администрация Костинброд, адрес: обл. Софийска гр. Костинброд, общ. Костинброд, ул. Охрид, №1, ет.2

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и относимите документи, в Профила на купувача на Община Костинброд, в Административната преписка с идентификатор ОП 2019-13, на Адрес: http://kostinbrod.bg/archives/23228.
2. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44
3. Други специфични основания, които следва да не са налице за участниците са: изискванията по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС /
В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват пряко и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС .
Обстоятелствата по т.8 се декларират чрез попълване на Част ІІІ, раздел Г: „СПЕЦИФИЧНИ НАЦИОНАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ“ в еЕЕДОП, съгласно подточка 1.2. на точка 2 от „Указания за попълването на приложенията/образците” посочени в тръжната документация.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1, във вр. чл.100, ал.3 от Закона за обществените поръчки, в 10 дневен срок от изтичане до 14 дни от публикация на обявлението в РОП на обявление за изменение или информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти при община Костинброд
ул.Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168712
http://kostinbrod.bg/archives/23228 +359 72168777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва