Деловодна информация
00859
2793 09/12/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
09/12/2019 (дд/мм/гггг)
00859-2019-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университет за архитектура, строителство и геодезия 000670616
1752
София BG411 1046 България
инж. Огнян Ганчев +359 898456680
ogg@abv.bg +359 28656863

Интернет адрес/и

http://www.uacg.bg

https://uacg.nit.bg/op/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://uacg.nit.bg/op/ncsen/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичен възложител, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на експериментално оборудване за нуждите на Национален център по сеизмично инженерство при УАСГ“ по 5 обособени позиции
38293000      
Доставки

Обхватът и предметът на поръчката включват изпълнението на следните основни дейности:
• Доставка на експериментално оборудване за нуждите на стационарната и мобилната лаборатории на Национален център по сеизмично инженерство по Обособени позиции от 1 до 5;
• Гаранционно обслужване.
Видът и количеството на доставяното оборудване е описан в техническа спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
147628.36      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на оборудване за експериментално изследване при статични и динамични натоварвания и въздействия на конструктивни елементи, сгради, съоръжения и земна основа в лабораторни и полеви условия“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38293000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Национален център по сеизмично инженерство, Научноизследователски и образователен център – УАСГ, бл. Б, ателие Б-067.

Доставка и гаранционно обслужване на следното оборудване: Многоканална измервателна система - 1 бр., Датчици за измерване на премествания с указан обхват съгласно техническата спецификация - общо 17 бр. , Датчиици за опън/ натиск с различен обхват посочен в техническата специфакция - общо 3 бр., Датчици налягане с различен обхват съгласно техническа специфакция - общо 3 бр.
Изискванията към всеки един артикул са посочени в техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
49326.03      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на оборудване (акселерометри) за изследване поведението на сгради, съоръжения и земна основа при сеизмични и други динамични въздействия в лабораторни и полеви условия“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38293000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Национален център по сеизмично инженерство, Научноизследователски и образователен център – УАСГ, бл. Б, ателие Б-067

Обособената позиция включва доставка и гаранционно обслужване на следното оборудване: Акселерометри - общо 10 бр., както следва:
- Едноосов акселерометър с обхват ±2g - 6 броя
- Триосов акселерометър с обхват ±2g - 2 брой
- Едноосов акселерометър с обхват ±5g - 1 брой
- Едноосов акселерометър с обхват ±10g - 1 брой
Изисквания за акселерометрите с различен обхват:
- Принцип на измерване – MEMS технология;
- Захранване на датчика в диапазона 5-30 V;
- Изходен сигнал 0-5 V “single ended“ или диференциален изход ±4 V;
- Напречна чувствителност ? 2%;
- Работна температура - 25 to + 85 °C;
- Тегло ? 0.1 kg;
- Неразглобяемо закрепен кабел към датчика.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
27500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Доставка и въвеждане в експлоатация на система за изследване характеристиките на зидарии" 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38293000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Национален център по сеизмично инженерство, Научноизследователски и образователен център – УАСГ, бл. Б, ателие Б-067

Предмета на поръчката включва доставка и гаранционно обслужване на следното оборудване:
1. Хидравличен крик - 2 бр.
Телескопични крикове (два типа) с различна товароподемност, с малка минимална височина.
Изисквания за хидравличен крик:
- Диапазон на работа на първи тип крик 100-200 kN;
- Диапазон на работа на втори тип крик 200-500 kN;
- Свързване на хидравличните маркучи чрез „бързи връзки“.
2. Хидравлична помпа - 1 бр.
Ръчна помпа с резервоар за масло.
Изисквания за ръчна помпа:
- Максимално налягане – 700 bar;
- Обем на резервоара за масло – (3.0 - 4.0) l;
- Монтиран манометър към помпата;
- Свързване на помпата с хидравличните маркучи чрез „бързи връзки“;
- Разпределителен кран и спирателен кран;
- Хидравлични маркучи – 5 m;
- Гаранционно обслужване – ?12 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6719.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на специализирано експериментално оборудване за изследване на бетони“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38293000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Национален център по сеизмично инженерство, Научноизследователски и образователен център – УАСГ, бл. Б, ателие Б-067

Обхватът на обществената поръчка включва доставка и гаранционно обслужване на следното оборудване: Хидравлична преса за опън - 1 бр., Бетоноскоп - 1 бр., Скенер за армировка - 1 бр.
Хидравлична преса за опън - 1бр. За определяне характеристиките на материалите, конструкциите и на сцеплението. Работен обхват на уреда – от 2.5 до 25 kN.
Изисквания за хидравлична преса за опън:
- Максимална сила на опън 25 kN;
- Максимална скорост на изтегляне 2.2 mm/min;
- Максимален ход – 5 mm;
- Капацитет на паметта - 100 измервания;
- Работна температура - -10 to 50°C;
- Гаранционно обслужване – минимум 12 месеца.
Бетоноскоп - 1бр. с възможност за запис, едностранно измерване и определяне зоните с дефекти и повреди. Обхват на уреда – за бетонни елементи с дебелина до 500 mm.
Изисквания за бетоноскоп:
- Диапазон на работа 0 – 7500 µs;
- Резолюция – 1 µs;
- Дисплей на уреда – 7 “ 800x480 pixels;
- Памет - 8 GB Flash memory;
- Работна температура - 0 to 30°C;
- Дълбочина на проникване – 500 mm;
- Гаранционно обслужване – ?12 месеца.
Скенер за армировка -1бр. За равнинно и пространствено сканиране на армировката на стоманобетонни конструкции.
Обхват на изм. уред – до 185 mm.
Изисквания за скенер за армировка:
- Обхват на измерване – 185 mm;
- Точност на измерване – 1 – 4 mm;
- Точност на измерване на пътя върху гладка повърхност – 3 mm
- Дисплей – 7 “;
- Памет - 8 GB Flash memory;
- Работна температура - -10 to 50°C;
- Гаранционно обслужване – ?12 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
57000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на специализирано експериментално оборудване за обследване на конструкции“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38293000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Национален център по сеизмично инженерство, Научноизследователски и образователен център – УАСГ, бл. Б, ателие Б-067

Обхватът на обществената поръчка включва доставка и гаранционно обслужване на следното оборудване:
1.Дрон - 1 бр., с камера 13 MP, 4К, въртящ/а се на 360 градуса, GPS.
Минималните изисквания за дрона са описани в техническата спецификация.
2. Видеокамера -1бр., 4К, разделителна способност 4096 на 2160, 20 пъти оптично мащабиране, екран 3 инча, USB Flash памет. Минимални изисквания за видеокамера са подробно описани в техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7083.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят няма изисквания по отношение на годност за упражняване на професионалната дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Под дейност „сходна с предмета и обема на поръчката” следва да се разбира доставка на оборудване за динамични/сеизмични изследвания, в обем съответстващ на обема (броя, посочен в техническата спецификация за обособената позиция за съответния артикул) на настоящата обществена поръчка, определен за съответната обособена позиция.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности от ЕЕДОП.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. За доказване се представя списък на доставките по чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка. Доказателството за извършена доставка се представя под формата на документи, които доказват извършената доставка, издадено от получателя/ползвателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. От документите, които доказват извършената доставка следва да бъдат видни конкретните извършени доставки и изпълнителя, който ги е реализирал.
Доказателствата за извършената доставка се представят и от участника, избран за изпълнител при сключване на договор за обществена поръчка.
За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция, важат минималните изисквания за конкретната обособена позиция.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение следва да е в размер на 5(пет) % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.
Съгласно чл. 111, ал. 5 ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията по т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Възложителят предвижда извършване на авансово плащане в размер на 50% , което се обезпечва с гаранция за авансово предоставени средства в една от формите, посочени в т.1,2 и 3.
Условията и сроковете за задържане или усвояване на гаранциите са посочени в проекта на договор по настоящата обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

17/03/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/01/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Университет за архитектура, строителство и геодезия - София, гр. София, бул. Христо Смирненски № 1

Място за получаване на офертите: в деловодството на УАСГ стая 204А, с адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски” № 1
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява участници от процедурата на основание чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3-5 от ЗОП.
2. Други основания за отстраняване от участие:
Съгласно чл. 107 ЗОП освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3-5 от ЗОП, възложителят отстранява:
1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП;
4. участници, които са свързани лица;
5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.
Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство:
1.Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
2. Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. Свързани лица са тези по смисъла на §1, т.13 и т.14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
3. Лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
4.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който е осъждан за:
- престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); - нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба може да се подава в сроковете по чл.197 от ЗОП - 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва