Деловодна информация
01200
07-00-127-1 05/12/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
05/12/2019 (дд/мм/гггг)
01200-2019-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Български институт по метрология 175092070
гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б
София BG411 1040 България
Калоян Георгиев Стаматов +359 29702746
k.stamatov@bim.government.bg +359 29702777

Интернет адрес/и

www.bim.government.bg

https://bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/dostavka-na-etalonno-i-tehnologichno-oborudvane


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/dostavka-na-etalonno-i-tehnologichno-oborudvane
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Метрология

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на еталонно и технологично оборудване и специализиран софтуер за провеждане на изпитвания на софтуера на средства за измерване за целите на одобряване на типа
38900000      
Доставки

Основната цел на настоящата поръчка е доставка на оборудване и специализиран софтуер за разработване на тестови приложения за провеждане на изпитвания на софтуера на средства за измерване за целите на одобряване на типа, съгласно Техническа спецификация и пускане в експлоатация на оборудването и софтуера.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
145833      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38900000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Сградата на „Български институт по метрология”: България, гр. София 1040, бул. „Г. М. Димитров” № 52 Б.

С предложените за закупуване технически средства и специализиран софтуер за разработка на тестови приложения ще се въведат нови методи за функционално изпитване на софтуер, което от своя страна ще допринесе за удовлетворяване изискванията за метрологична проследимост и достоверност на резултатите, което ще доведе до трайно въздействие от изпълнението на проекта.
Модернизацията на технологичните възможности на БИМ ще подпомогне предоставянето на иновативни услуги и ще бъде в подкрепа на българските производители, като се постигне максимален ефект от направените инвестиции.
Изпълнението на проекта ще доведе до повишаване на иновационната активност чрез:
• подобряване на бизнес средата и инфраструктурата по качеството;
• увеличаване на производителността на предприятията;
• ускоряване въвеждането на нови технологии в производството;
• дългосрочни конкурентни предимства на българските производители при разработването и пускането на пазара на нови средства за измерване.
Предвиденият специализиран софтуер не попада в хипотезата за изпълнение на изискванията на Наредбата за спазване на общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги т.е. не е свързан към дейности за изграждане и/или надграждане на информационни системи и софтуерни компоненти, в т.ч. регистри, интернет страници, вътрешни информационни системи, потребителски интерфейси към съществуващи системи, системи за предоставяне на електронни административни услуги и за електронен документооборот. Специализираният софтуер е свързан с дейности по управление на средства за измерване.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
145833      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор BG16RFOP002-2.011-0001-СО1 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания по този критерий
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник следва да има минимален общ оборот в размер на 200 000 /двеста хиляди/лева, включително минимален оборот от сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 100000 /сто хиляди/лева, а именно – оборот от доставки, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
* Под сфера попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбират дейности свързани с доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване и/или специализиран софтуер за разработка на тестови приложения.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е извършил поне една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата .
* Под предмет сходен с предмета на поръчката, следва да се разбират дейности свързани с доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване и/или специализиран софтуер за разработка на тестови приложения.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/01/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, бул „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 6, Заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка – в размер на 2% (две на сто) от стойността на договора за обществената поръчка, без включен ДДС. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1.1. парична сума;
1.2. банкова гаранция;
1.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
2. Наред с основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който са налице основанията за незадължително отстраняване, посочени в чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно срока в чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва