Деловодна информация
00035
08-00-136.1 05/12/2019 (дд/мм/гггг)
не
00035-2019-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Костинброд 000776363
ул. Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Снежа Трендафилова - Директор на диреция ОП, ОП и П- за публикацията; Теодор Атанасов - старши юрисконсулт - за провеждането; Клавдия Георгиева - зам.ръководител Общински инспекторат - по технически въпроси +359 72168712/+359 72168720
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/23403


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kostinbrod.bg/archives/23403
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Костинброд, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, за зиме ОП-2019-14
90620000      
Услуги

подготвителни работи: технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др. - снегопочистване (патрулно и периодично) на пътища и/или улици до постигане на съответните степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; - обезопасяване на пътищата против хлъзгане; - денонощно дежурство на хора и техника през зимния сезон; - събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на поръчката през зимния сезон; Обхват на изпълняваните дейности: 246 дка(41 км. пътни участъци с ширина 6 метра), детайлно определени в Техническите специфиации.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
190000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Община Костинброд, пътни участъци от четвъртокласна пътна мрежа в населените места в община Костинброд, в обхват определен в техническите спецификации и документацията

Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Костинброд, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата” за зимен сезон 2019 г. - 2020г.ще се извършват следните дейности: - подготвителни работи: технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др. - снегопочистване (патрулно и периодично) на пътища до постигане на съответните степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; - обезопасяване на пътищата против хлъзгане; - денонощно дежурство на хора и техника през зимния сезон; - събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на поръчката през зимния сезон. 1. Механизирано снегопочистване на уличните платна на декар - извършва се по четвъртокласната пътна мрежа извън границите на гр. Костинброд при необходимост и при наличие на съответните метеорологични условия със специализирани машини
2. Механизирано обработване на уличните платна срещу заледяване чрез разпръскване на пясъчно-солни смеси - извършва се при необходимост и при наличие на съответните метеорологични условия със специализирани машини. 3. Механизирано обработване на уличните платна чрез разпръскване на пясък - извършва се по четвъртокласната пътна мрежа извън границите на гр. Костинброд при необходимост и при наличие на съответните метеорологични условия със специализирани машини. 4. Механизирано разчистване на снегонавявавания - извършва се при наличие на снегонавявания в определени участъци с багери или друга техника – на час. Всеки участник следва да състави организационен план за действие, които ще приложи при реализирането на дейностите, предмет на поръчката, с изисквания определени в техническите спецификации.Възлагането на снегопочистването и обработването срещу заледяване се осъществява оперативно (по телефон, GSM и др. начини) от упълномощените представители на общинска администрация - Общински инспекторат – гр. Костинброд. Дейностите стартират след подаване на сигнал от дежурните инспектори, които дават указания за вида и обема на обработките. Времето за цялостно почистване и обезопасяване срещу заледяване не може да бъде по-малко от 60 минути и не повече от 250 минути.
Критериите по-долу
 
ДА (ТП), който отчита времето, за което цялата територия ще бъде почистена и обезопасена срещу заледяване    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
190000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

да


01.09.2020 г.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) – оценяват се предложените от участника единични цени и оценката се формира по следните показатели и формули:ФП = ФП1х35 + ФП2х25+ ФПЗХ25+ ФП4х15. Комплексната оценка е сбор от резултатите от Техничиски и финансови показатели при съотношение 50/50; КО = ТПх50% + ФПх 50%
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се изсква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма изискване

няма изисване
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да има опит при изпълнение на услуги, с предмет и обем, сходни с предмета на поръчката, през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под услуга с предмет и обем „сходни“ с тези на поръчката следва да се разбира: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на пътища“.Обема не е от значение за Възложителя. Участникът декларира наличието на техника необходима за изпълнението на дейностите по поръчката в еЕЕДОП.

Участникът да е изпълнил минимум една услуга, с предмет и обем, сходни с предмета на поръчката, през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.Под услуга с предмет и обем „сходни“ с тези на поръчката следва да се разбира: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на пътища“.Обема не е от значение за Възложителя. Участникът декларира наличието на техника необходима за изпълнението на дейностите по поръчката в еЕЕДОП. Минималният брой и вид техника е посочена в настоящите Технически спецификации, като тя може да бъде собствена, наета или на лизинг и да е на разположение за изпълнението на дейностите по обособени позиции, както следва: • 4 бр. снегорини; • 2 бр. пясъкоразпръсквачи с възможност да разпръсква пясъчно-солни смеси; Техническите средства могат да бъдат комбинирани /за снегопочистване и обезопасяване срещу заледяване на пътните настилки/• 2 бр. товарачни машини;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Преди сключването на договор, участника, определен за изпълнител, предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако е приложимо. За доказване на съответствието с поставените критерии за подбор, преди подписване на договора се представят:1.Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 3/три/години, считано от датата на подаване на офертата - (Образец № 5), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката – (Образец №6).Гаранцията за изпълнение- 2% от стойността на договора. Ако е избран банков превад: по сметка на община Костинброд: IBAN:BG11UNCR96603369039111, BIC:UNCRBGSF.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/12/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/12/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на община Костинброд, находяща се в гр. Костинброд, ул. Охрид №1 ет. 2, кабинет 15

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


01.09.2020 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
дирекция Обществени поръчки и оперативни програми и проекти при Община Костинброд
ул.Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168720
http://kostinbrod.bg/archives/23403 +359 72168777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва