Деловодна информация
00859
2745 04/12/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
04/12/2019 (дд/мм/гггг)
00859-2019-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университет по архитектура, строителство и геодезия 000670616
бул. Христо Смирненски № 1
София BG411 1046 България
доц. д-р инж. Иван Кунчев +359 889476337
ikunchev_fgs@uacg.bg +359 28656863

Интернет адрес/и

http://www.uacg.bg

https://uacg.nit.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://uacg.nit.bg/op/geodesyphotodrones/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

публичен възложител по чл.5, ал.2,т.14 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследов. лаборатория за документиране и моделиране на недв.културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 по 2 обос.пози
71353000      
Доставки

„Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ": Обособена позиция № 1: Доставка на фотограметрична работна станция и софтуер за обработка на данни от лазерно сканиране и цифрови изображения получени от дрони. Обособена позиция № 2: Доставка на специализирано геодезическо оборудване - наземна лазерна сканираща система; GNSS оборудване; автоматизирана сканираща тотална станция; лазерна ролетка; оборудване за стабилизиране на геодезически знаци и точки; геодезически трайни знаци". Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на следните етапи: 1. Доставка на оборудването; 2.Извършването на тестване на доставеното оборудване; 3.Обучение на служители на Възложителя; 4. Гаранционно обслужване /гаранционна поддръжка/ и сервизно обслужване.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
513600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на фотограметрична работна станция и софтуер за обработка на данни от лазерно сканиране и цифрови изображения получени от дрони 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71353000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

франко сградата на УАСГ, находяща се в град София, на бул. Христо Смирненски № 1

Предметът вкл. доставка, инсталиране/тестване, обучение и гаранционно обслужване на:
1. Фотограметрична работна станция и софтуер за обработка на данни от лазерно сканиране и цифрови изображения получени от дрони - доставка на комплекс от специализирана работна станция, стереомонитор, 3D мишка, допълнителен монитор;
2. Доставка на комплекс от безпилотни системи за въздушна фотограметрия, който да включва: безпилотен летателен апарат с фиксирани крила за заснемане на големи територии, безпилотен летателен апарат за инспекция и контрол от близко разстояние, софтуер за обработка на аерофото изображения;
Минималните технически изисквания към специализираното оборудване са описани в технически спецификации, съставляващи неразделна част от Документацията на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА технически преимущества    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
191650.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ".по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

II.2) Описание 1

Доставка на специализирано геодезическо оборудване - наземна лазерна сканираща система; GNSS оборудване; автоматизирана сканираща тотална станция; лазерна ролетка; оборудване за стабилизиране на геоде 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71353000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

франко сградата на УАСГ, находащ се в град София, на бул. Христо Смирненски № 1

Предметът вкл. доставка, инсталиране и тестване, обучение и гаранционно обслужване на:
1. Наземна лазерна сканираща система състояща се от 3D лазерен скенер и софтуер за обработка на данните; 2. GNSS оборудване – минимум 4 комплекта - геодезическа GNSS система от висок клас и геодезически GNSS приемник; 3.Автоматизирана сканираща тотална станция, представляваща Геодезическа система - интегрирана високоточна роботизирана тотална станция за геодезически и фотограметрични измервания и лазерно сканиране, която да включва: сканираща тотална станция и таблет/лаптоп с полеви софтуер; 4.Лазерна ролетка; 5.Оборудване за стабилизиране на геодезически знаци и точки; 6. Геодезически трайни знаци.
Минималните технически изисквания към специализираното оборудване са описани в техническата спецификация към Документацията за участие в обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА технически преимущества    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
321950.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ".по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил общо за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на предмета на поръчката за обособената позиция, за която участникът подава оферта. Участникът попълва от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор еЕЕДОП.
Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал.1, т. 2 ЗОП - Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка. Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка.
За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция важат минималните изисквания за конкретната обособена позиция.
2.Участникът следва да разполага за срока на изпълнение на договора с квалифицирани специалисти за инсталиране и поддържане на предлаганото от него оборудване. Участникът попълва информацията в раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор еЕЕДОП. В тази част на ЕЕДОП участникът следва да посочи като минимум номер, дата на издаване, обхват на квалификацията, срок на валидност (ако е приложимо) и издател на документа.
Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал.1, т. 6 ЗОП - списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
На основание чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка.
Изискването важи за всички обособени позиции.


Участникът следва да е изпълнил общо за последните 3(три) приключили финансови години от датата на подаване на офертата поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на предмета на поръчката за обособената позиция, за която участникът подава оферта. Под дейност „идентична или сходна с предмета на поръчката” следва да се разбира:
За Обособена позиция 1: Под дейност „сходна с предмета и обема на поръчката” следва да се разбира доставка на оборудване - комплекс от безпилотни системи за въздушна фотограметрия, в обем съответстващ на броя на съответната техника/оборудване, определени в техническата спецификация за обособената позиция, за която участникът подава оферта. За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция важат минималните характеристики за конкретната обособена позиция.
ЗА Обособена позиция 2: Под дейност „сходна с предмета и обем на поръчката” следва да се разбира доставка на оборудване - наземна лазерна сканираща система и/или GNSS оборудване и/или автоматизирана сканираща тотална станция, в обем съответстващ на обема, т.е. броя на съответната техника/оборудване, определени в техническата спецификация за обособената позиция, за която участникът подава оферта. За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция важат минималните характеристики за конкретната обособена позиция.
2.Участникът следва да разполага за срока на изпълнение на договора с минимум 1 брой квалифициран специалист за инсталиране и поддържане на предлаганото оборудване, който следва да притежава сертификат или друг еквивалентен документ, удостоверяващ квалификацията му.
За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция важат минималните изисквания за конкретната обособена позиция.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора по съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:
а) Банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя);
б) Парична сума, преведена по сметка на Лесотехнически университет;
в) Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя
Възложителят предвижда да извърши авансово плащане, което да бъде обезпечено с гаранция за авансово предоставените средства. Условията за освобождаване и задържане на гаранциите се предвидени в проекта на договор за обществена поръчка.
Условията и начина на плащане са предвидени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/01/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

03/04/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/01/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.София, бул. Христо Смирненски № 1, ректорат, ет. 2, заседателна зала

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал.1 от ЗОП и чл.55, т.1, 3. 4 и 5 от ЗОП.
2. Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие:
2.1) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;2.2) участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
• предварително обявените условия на поръчката;• правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 8 към чл. 115 ЗОП; 2.3) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП; 2.4) участници, които са свързани лица;
3.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; участник, който е свързано лице по смисъла на ЗОП;

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва