Деловодна информация
01270
РПД19-РД93-22-[1] 03/12/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
03/12/2019 (дд/мм/гггг)
01270-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - район Подуяне 0006963270530
Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница № 51
София BG411 1517 България
Станислава Стоянова +359 28146162
raion@poduiane.info +359 28471871

Интернет адрес/и

www.poduiane.info

http://www.poduiane.info/zop-profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.zop1.bg/organization/bid/1000511
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Местно самоуправление

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Поддържане и почистване на зелени площи в междублоковите пространства на територията на район „Подуяне“
77310000      
Услуги

Дейностите включват биологично и битово почистване и поддръжка на градини, зелени площи разположени в междублоковите пространства в район „Подуяне“. Изпълняват се по възлагане на дейности /единични манипулации/ за поддържане на тревни площи, дървесна и храстова растителност, алеи и други паркови елементи на обекти на зелената система на район „Подуяне“, включващо: косене на тревни площи, събиране и извозване на окосената трева, резитба на храсти, подраст и издънки, отсичане на дървета, събиране на шума, поддържане на чистотата и извозване на събрани отпадъци, тесане на алеи и площадки, грапане на тревни площи, изкореняване /раздробяване/ на дънери, затревяване, засаждане на декоративна храстова и дървесна растителност и др.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
833333.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Поддържане и почистване на зелени площи в междублоковите пространства на Зона А“: ж.к. „Суха река“ и ж.к. „Хаджи Димитър“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район "Подуяне"

Дейностите включват биологично и битово почистване и поддръжка на градини, зелени площи разположени в междублоковите пространства в район „Подуяне“ - ж.к. „Суха река“ и ж.к. „Хаджи Димитър“ с площ около 494.60 дка. Изпълняват се по възлагане на дейности /единични манипулации/ за поддържане на тревни площи, дървесна и храстова растителност, алеи и други паркови елементи на обекти на зелената система на район „Подуяне“, включващо: косене на тревни площи, събиране и извозване на окосената трева, резитба на храсти, подраст и издънки, отсичане на дървета, събиране на шума, поддържане на чистотата и извозване на събрани отпадъци, тесане на алеи и площадки, грапане на тревни площи, изкореняване /раздробяване/ на дънери, затревяване, засаждане на декоративна храстова и дървесна растителност и др.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Срокът на договора е 12 месеца и подлежи на „подновяване“ за още 12 месеца, по смисъла на чл.6, от ППЗОП - при същите условия, в случай, че дейностите, предмет на поръчката не бъдат възложени от Столична община за районната администрация. Стойността на подновяването е в размер до 250 000 лв. без ДДС, която стойност е включена в прогнозната стойност на обособената позиция.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Поддържане и почистване на зелени площи в междублоковите пространства на Зона Б“: ж.к. „Левски Г“, ж.к. „Левски В“ и кв. „Левски“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. „Левски Г“, ж.к. „Левски В“ и кв. „Левски“

Дейностите включват биологично и битово почистване и поддръжка на градини, зелени площи разположени в междублоковите пространства в район „Подуяне“ - ж.к. „Левски Г“, ж.к. „Левски В“ и кв. „Левски“, с обща площ до 305.20 дка. Изпълняват се по възлагане на дейности /единични манипулации/ за поддържане на тревни площи, дървесна и храстова растителност, алеи и други паркови елементи на обекти на зелената система на район „Подуяне“, включващо: косене на тревни площи, събиране и извозване на окосената трева, резитба на храсти, подраст и издънки, отсичане на дървета, събиране на шума, поддържане на чистотата и извозване на събрани отпадъци, тесане на алеи и площадки, грапане на тревни площи, изкореняване /раздробяване/ на дънери, затревяване, засаждане на декоративна храстова и дървесна растителност и др.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
333333.4      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Срокът на договора е 12 месеца и подлежи на „подновяване“ за още 12 месеца, по смисъла на чл.6, от ППЗОП - при същите условия, в случай, че дейностите, предмет на поръчката не бъдат възложени от Столична община за районната администрация. Стойността на подновяването е в размер до 166666 лв. без ДДС, която стойност е включена в прогнозната стойност на обособената позиция.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

няма
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има опит в изпълнението на дейности идентични или сходни с предмета и обема на поръчката.
2. Участникът трябва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката.
3. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване.
*изискванията се отнасят и за двете обособени позиции.


Относно изискването по т.1:
Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката - през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката.
*Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира поддържане на минимум 500 (петстотин) дка зелени площи в междублокови пространства. Изискването може да се докаже с един или няколко обекта. Участникът предоставя (декларира) в ЕЕДОП информация за обстоятелствата за услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата. Доказателства за изпълнение на изискванията - Списък на услугите, коите са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга. Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Относно изискването по т. 2:
Участникът трябва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:
2.1.Ръководител обект – с образование и професионална квалификация: ланшафтен архитект или инженер озеленител, с професионален опит минимум 3 години.
2.2. Озеленители – минимум 3 (три) лица.
Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 2, относно персонала за изпълнение на поръчката. Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 2. - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата. Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Относно изискването по т. 3:
Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум следната техника, машини и съоръжения:
- Моторни професионални косачки - мин. 20 бр.;
- Моторни професиоанлни резачки - мин. 10 бр.;
- Моторни професиоанални храсторези - мин. 10 броя;
- Автовишка - мин. 1 бр. с височина до 20 м.;
- Товарно МПС камион до 4т. - мин 2 бр.;
- Дробилна машина - мин. 1 бр.;
- Пъноизкоренител - мин. 1 бр.;
- Моторни духалки - мин. 10 бр.;
- Вододноска (цистерна) - мин. 1 бр.;
- Мотофреза /трактор/ - мин 1 бр.;
- Багер – мин 1 бр.
Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 3, относно техниката за изпълнение на поръчката.
Доказателства за изпълнение на изискванията по т.3. – Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Поръчката се обявява при условията на чл. 114 от ЗОП - без осигурено финансиране. Възложителят може да не възложи дейностите в пълен обем, съобразно отпуснатия годишен финансов редурс за тази дейност.
Преди сключване на договора по всяка обособена позиция участникът избран за изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора за обособена позиция без включен ДДС, без включената стойност на предвиденото „подновяване“.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

03/07/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/01/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Плакалница № 51, ет. 3, зала 321

Офертите се отварят на публично заседание, на което могата да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

За участниците не трябва да са на лице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва