Деловодна информация
02709Териториално Педеление Държавно Горско Стопанство Видин
7-ОП-507 02/12/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
02/12/2019 (дд/мм/гггг)
02709-2019-0109 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално Поделение Държавно Горско Стопанство Видин при Северозападно Държавно Предприятие гр.Враца 2016174760123
ул.Яворов №1,ет.4
Видин BG311 3700 България
Биляна Илиева +359 884248645
dlvidin@abv.bg +359 94600988

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191202wvGt12000413


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191202wvGt12000413
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии-държавна собственост,съгласно ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на резервни части за МПС,за срок от 36месеца за нуждите на ТП ДГС Видин"
34300000      
Доставки

Доставка чрез покупка на резервни части за автомобили,необходими за функционирането на автомобилния парк на ТП ДГС Видин за срок от 36месеца ,съгласно техническа спесификация към документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Доставките ще се извършват до Административната сграда на ТП ДГС Видин,с адрес гр.Видин,ул.Яворов №1,ет.4

Доставка чрез покупка на резервни части за автомобили,необходими за функционирането на автомобилния парк на ТП ДГС Видин за срок от 36месеца,съгласно техническа спесификация към документацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

- Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка е открита за участие както на български, така и чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения и/или други форми на сдружаване, специално учредени за участие в процедурата. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
- Всеки участник в процедурата се представлява от лицето, което съгласно учредителните документи има представителна власт или от изрично упълномощено от него лице.
- Всеки участник следва да проучи документацията за участие. Подаването на Оферта включва познаването и приемането на всички условия на настоящата документация, ведно с критериите за подбор и критериите за оценка на офертите. Предполага се, че самото подаване на Оферта от страна на участника означава, че той е извършил всички проучвания и анализи, които по негово мнение са необходими за изготвяне на офертата и че, ако бъде избран за Изпълнител, същият се счита за обвързан с направените от него предложения.
- Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка и възложителят ще отстрани участник, ако за него е налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП.
- По време на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл.54, ал.1 от ЗОП или когато установят, че са свързани лица с друг участник в настоящата процедура.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени критерии за подбор по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Всеки участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания:
Да има опит при изпълнение на обществени поръчки за доставки, идентични или сходни с настоящата поръчка, като е изпълнил през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) дейности (обществени поръчки) с предмет и обем, идентични или сходни с предмета настоящата поръчка.
Забележка: Под дейности сходни с предмета на настоящата поръчка да се разбира „доставка на резервни части за автомобили”;


Всеки участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания:
Да има опит при изпълнение на обществени поръчки за доставки, идентични или сходни с настоящата поръчка, като е изпълнил през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) дейности (обществени поръчки) с предмет и обем, идентични или сходни с предмета настоящата поръчка.
Забележка: Под дейности сходни с предмета на настоящата поръчка да се разбира „доставка на резервни части за автомобили”;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/01/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/01/2020 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Видин,гр.Видин,ул.Яворов №1,ет.4

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП,жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100,ал.3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва