Деловодна информация
01200
07-00-125-1 29/11/2019 (дд/мм/гггг)
не
01200-2019-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Български институт по метрология 175092070
гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б
София BG411 1040 България
Калоян Георгиев Стаматов +359 29702746
k.stamatov@bim.government.bg +359 29702777

Интернет адрес/и

www.bim.government.bg

www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/publichno-sastezanie/izrabotvane-na-nositeli-na-znatsi-marki-za-zalepvane-udostoveryavashti-rezultatite-ot-kontrola


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/publichno-sastezanie/izrabotvane-na-nositeli-na-znatsi-marki-za-zalepvane-udostoveryavashti-rezultatite-ot-kontrola
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Метрология

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изработване на носители на знаци: марки за залепване, защитни стикери и стикери УБП
22000000      
Услуги

Предметът на настоящата обществена поръчка касае сключване на договор за изработване на носители на знаци: марки за залепване, удостоверяващи резултатите от контрола на средствата за измерване, съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 24.10.2003 г., стикери за защита от умишлена и неумишлена намеса и стикери, удостоверяващи ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) на системите (бензиноколонки), съответстващи на Етап ІІ на УБП.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
206550      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Република България

Настоящата поръчка има за цел да осигури на БИМ следната услуга: изработване на носители на знаци – марки за залепване, удостоверяващи резултатите от контрола на средствата за измерване, стикери за защита от умишлена и неумишлена намеса и стикери, удостоверяващи ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) на системите (бензиноколонки), съответстващи на Етап ІІ на УБП.
Обемът на поръчката включва прогнозно количество носители на знаци (марки за залепване, защитни стикери и стикери за УБП), отразени в Прогнозна заявка за 2020 г., както и в Прогнозна заявка за Опция1 и Прогнозна заявка за Опция 2., които са приложение към Техническата спецификация.
Съгласно Устройствения правилник на БИМ дейността по контрола и оценяване на съответствието на СИ е възложена на Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди” (ГД МИУ), като част от специализираната администрация.
Дейността по изпълнение на контрола на средствата за измерване се удостоверява със знаци за първоначална и последваща проверка, съобразени с изискванията на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.
Освен по Закона за измерванията, БИМ изпълнява и функции, възложени със Закона за хазарта, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите, Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредба №Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, БИМ или оправомощени от председателя на БИМ юридически лица упражняват чрез проверки, контрол върху ефективността на системите, съответстващи на Етап II на УБП. За удостоверяването на съответствието или несъответствието на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП при експлоатацията се използват стикери, съобразени с изискванията на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.
По Наредба Н-18/2006, БИМ изпълнява дейности за извършване на съвместни проверки в обекти за търговия на течни горива с регистрирани и въведени в експлоатация ЕСФП. За удостоверяване на резултатите от първоначални и последващи проверки на ЕСФП се използват - марки за залепване, пломби и стикери за защита от нерегламентиран достъп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
206550      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


предвидени са 2 опции, чиято реализация може да удължи действието на договора съответно за 2021 г. (при реализиране на Опция 1) и за 2022 г. (при реализиране на Опция 2), при необходимост и при осигурен финансов ресурс.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция 1: За изработването на носители на знаци за 2021г. и Опция 2: За изработването на носители на знаци за 2022г.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предвидените опции ще се възлагат съгл.чл. 114 от ЗОП. Опциите включват възможност, при необходимост и при осигуряването на финансов ресурс, да бъде възложена изработката на носители на знаци, предвидени в Прогнозната заявка за 2021г и Прогнозна заявка за 2022г. (и двете част от Приложение 2 към Технтическата спецификация).
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания по този кринтерий.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има за последните три финансови години, минимален оборот от изработване на носители на знаци (марки за залепване и/или стикери) в размер на минимум 70 000 (седемдесет хиляди) лева за последните три финансови години.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил през изтеклите три години от датата на подаване на офертата минимум една дейност, с предмет и обем сходен или идентичен с този на настоящата поръчка.
Под дейности, с предмет сходен или идентичен с този на настоящата поръчка следва да се разбират дейности по изработване на носители на знаци (марки за залепване и/или стикери)
Под дейности, с обем сходен или идентичен с този на настоящата поръчка се разбира да са изработени минимум 200 000 (двеста хиляди) броя марки за залепване и/или стикери.
2.Участниците трябва да имат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съответстваща на стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват – всякакви дейности по извършване на полиграфически услуги.
3.Участникът следва да разполага с технически средства и съоръжения, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, но не по-малко от:
1.Машини за полиграфия:
- ролна машина за флексопечат – 1 бр.;
- машина за топло и студено апликиране на холограмни дифракционни оптични елементи – 1бр.;
2.Машини за холография:
- електролъчева машина с прилежащото й оборудване за запис на холограмни дифракционни оптични елементи с разделителна способност не по-малко от 1 000 000 dpi – 1бр.
- машина за щанциране на холограмни дифракционни оптични елементи – 1бр.;
- машини за лазерна аблация и деметализация -1 бр.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Общата прогнозна стойност по настоящата поръчка е 206 550 лева (двеста и шест хиляди петстотин и петдесет и пет лева) без ДДС, и се формира, както следва:
1. Прогнозна стойност за изработване на носители на знаци за 2020 г: 68 850 лева (шейсет и осем хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС - осигурен финансов ресурс, касаещ изработването на носители на знаци за 2020 г., съгл. Прогнозната заявка за 2020 г., която е неразделна част от Техническата спецификация;
2. Прогнозна стойност по Опция 1: 68 850 лева (шейсет и осем хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС – за изработването на носители на знаци за 2021г. съгл. Прогнозната заявка за 2021 г.
3. Прогнозна стойност по Опция 2: 68 850 лева (шейсет и осем хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС – за изработването на носители на знаци за 2022г. съгл. Прогнозната заявка за 2022 г.
Към настоящия момент няма осигурен финансов ресурс по Опция 1 и Опция 2 и те ще се реализират при усл. на чл. 114 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/12/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/03/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/12/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, бул „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 6, Заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойност на договора без ДДС.
Гаранцията се представя в една от следните форми: • парична сума;• банкова гаранция;• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя;
2. От участие в процедурата се отстранява участник за когото е на лице някое от основанията по чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП или за когото важат забраните по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (освен ако са прил. изкл. по чл.4 от същия закон) и по чл.69 от ЗПКОМПИ. Липсата на основанията за отстраняване уч-кът декларира в ЕЕДОП.
При формиране на ценовото предложение, всеки участник трябва да се съобрази да не надвишава прогнозна стойност. Участник предложил цена над прогнозната стойност ще бъде отстранен от участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно срока в чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва