Деловодна информация
1279
1000-284 28/11/2019 (дд/мм/гггг)
не
1279-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ 0004715040046
бул. Шести септември № 274
Пловдив BG421 4000 България
Станислава Колева +359 32601097
iztochen_bg@abv.bg +359 32631610

Интернет адрес/и

http://iztochen-plovdiv.bg

http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

: „Извършване на хранене в диетични трапезарии за социално слаби граждани на територията на район „Източен” – община Пловдив“ по две обособени позиции
85310000      
Услуги

Извършване на хранене в диетични трапезарии за социално слаби граждани на територията на район „Източен” – община Пловдив“ по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Извършване на хранене в диетични трапезарии за социално слаби граждани в кв. „Каменица”, район „Източен“, до 150 човека“;
Обособена позиция № 2 – „Извършване на хранене в диетични трапезарии за социално слаби граждани в кв. „Изгрев” и кв. „Столипиново”, район „Източен“, до 150 човека“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
84375      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„Извършване на хранене в диетични трапезарии за социално слаби граждани в кв. „Каменица”, район „Източен“, до 150 човека“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
85310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

кв. „Каменица”, район „Източен“, гр. Пловдив

„Извършване на хранене в диетични трапезарии за социално слаби граждани в кв. „Каменица”, район „Източен“, до 150 човека“
Критериите по-долу
 
ДА Време за извършване на храненето    20
Разнообразие на предложени сезонни менюта    40
Критерий, свързан с разходи 1 20
Количество на една порция ястие    40
II.2.6) Прогнозна стойност
42187.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/01/2020 (дд/мм/гггг) / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Извършване на хранене в диетични трапезарии за социално слаби граждани в кв. „Изгрев” и кв. „Столипиново”, район „Източен“, до 150 човека“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
85310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

кв. „Изгрев” и кв. „Столипиново”, район „Източен“, гр. Пловдив

„Извършване на хранене в диетични трапезарии за социално слаби граждани в кв. „Изгрев” и кв. „Столипиново”, район „Източен“, до 150 човека“.
Критериите по-долу
 
ДА Време за извършване на храненето    20
Разнообразие на предложени сезонни менюта    40
Критерий, свързан с разходи 1 20
Количество на една порция ястие    40
II.2.6) Прогнозна стойност
42187.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/01/2020 (дд/мм/гггг) / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава регистрация от Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ за обект тип - кухня - майка кетъринг, в която се приготвя храната за съответната обособена позиция съгласно чл.12 от Закона за храните, с обхват на регистрацията – производство и търговия с храни по група храни по параграф 1, т.12, буква "ф" от ДР към Закона за храните, а именно: "храни със специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничават от храните за нормална консумация" и да отговарят на нормативните изискванията на Наредба № 1 от 26.01.2016г. за хигиената на храните, за което следва да е издадено удостоверение от съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), а за участник чуждестранно лице – да има регистрация в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.
Минимални изисквания: участникът да разполага с минимум един брой регистриран обект, отговарящ на посоченото по-горе, за всяка от обособените позиции.
Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: При подаване на офертата участниците следват да посочат информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква А: ГОДНОСТ, т. 1 от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор, участникът определен за изпълнител, следва да представи заверено копие от валидно удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, а ако е чуждестранно лице, осъществяващо директни доставки на храни на територията на Република България от други държави членки, и/или еквивалентен (аналогичен) документ от компетентния орган на държавата членка, удостоверяващ разрешената дейност (производство и/или търговия с храни), включващ групите храни от предмета на договора, за които участникът е определен за изпълнител.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в настоящата обществена поръчка.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.1. Участникът или негов подизпълнител следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1, т. б от ЗОП).
Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: При подаване на офертата участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка. Данните се представят чрез попълване на информацията в поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, списък на изпълнените услуги, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, който съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вид и обем.
1.2. Участникът или посочен негов подизпълнител следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката (чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП).
Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV, б. „В“, т. 6 на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
1.3. Участникът или посочен негов подизпълнител следва да разполага със специализирани транспортни средства, отговарящи на условието за транспортиране на храни, съгласно Закона за храните и Наредба №1/26.01.2016г. за хигиената на храните, оборудвани за превоз на готова храна, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания /закрит, тип хладилен/, превоз на хранителни продукти от животински произход и притежаващи изискуемата от закона регистрация (чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП).
Участникът или посочен негов подизпълнител следва да прилага система за управление на безопасността на храните, сертифицирана по ISO 22000:2005 или еквивалент (чл.63, ал.1, т.3 от ЗОП).


Участникът или посочен негов подизпълнител следва да е изпълнил минимум две услуги, които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка (отнася се за всяка от обособените позиции).
Под „услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира приготвяне и доставка на храна на болнични, детски, социални и/или други обществени заведения, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.
Участникът да разполага с минимум 1 главен готвач и минимум 1 специалист – инструктор хранене (за всяка от обособените позиции).
Участникът да разполага с минимум един брой транспортно средство, отговарящо на посоченото по-горе за превоз на храни, за съответната обособена позиция.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


І. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, в случаите когато:
1. са налице основанията по чл.54, ал.1 ЗОП, чл.55,ал.1,т.1, 3, 4 и чл.107 от ЗОП. Възложителят има право да не отстрани участник, за който е налице обстоятелството по чл.55,ал.1,т.1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката; 2. е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изкл. по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; 3. е налице несъответствие с чл.101, ал.9-11 от ЗОП; 4. е представена оферта с по-кратък срок на валидност; 5. ако е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Участниците могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.
Възложителятт отстранява и участник, чието предложение не отговаря на предварително обявените условия и минималните изисквания в Техн. специфия.
Вж. III.2.2.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/12/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/12/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на Район "Източен" - бул. Шести септември № 274, ет. 2, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изплнение на договора е в размер на 2 (два) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора. Гаранцията може да се предостави под формата на:-парична сума, внесена по банкова сметка, посочена в Указанията към участниците;-банкова гаранция-безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя;-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията за освобождаване, задържане и усвояване на гаранцията за изпълнение се определят с договора за възлагане на обществена поръчка. Допълнителна информация-Раздел 2 от Указанията към участниците.
Начин на плащане – посочен в проекта на договор;
Начин на финансиране – бюджета на р-н "Източен" - община Пловдив;
При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл.36 ППЗОП;
Възложителят изисква солидарна отговорност от участникака, определен за изпълнител и третите лица, чиито ресурс е заявил, че ще ползва – ако е приложимо;
Възложителят изисква солидарна отговорност от участниците в обединението – ако е приложимо.
В случай че Участникът участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация:
-правата и задълженията на участниците;
-разпределението на отговорността между членовете;
-дейностите, които ще изпълнява всеки член.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.4 - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва