Деловодна информация
02716
ПО-10-53 26/11/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
28/11/2019 (дд/мм/гггг)
02716-2019-0155 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСВТО МАЗАЛАТ 2016176540122
ул. Опълченска №1 A
село Горно Сахране BG344 6151 България
инж.АНДОН КОНДУЗОВ +359 885002285
dlsmazalat@uidp-sliven.com +359 43572242

Интернет адрес/и

http://dlsmazalat.uidp-sliven.com/

http://www.uidp-sliven.com/procedures/3463


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
04.12.2019 16:48 ч. :  http://www.uidp-sliven.com/procedures/3463 служебно вписване
затвори
 История http://www.uidp-sliven.com/procedures/3689
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и управление на гори - държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Техническо и сервизно обслужване ,профилактика,диагностика,основен и текущ ремонт,включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДЛС Мазалат за срок от 24 месеца 50112200
50112200      
Услуги

Предоставяне на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3от ЗОП, съгласно техническата спецификация към документазията• Цялостна диагностика на МПС;
• Извършване на услуги по техническо обслужване на автомобилите, което включва: основен и текущ ремонт , профилактика, диагностика, тенекеджийско-бояджийски дейности; ремонт на двигателя, съединителя, скоростната кутия, ръчна спирачка, карданно предаване;на преден мост, кормилно управление, заден мост, спирачна система, окачване на автомобила;на системата на електрооборудване на автомобила,горивната система и климатичната система; на ходовата част на автомобила и реглаж на преден мост;
• Доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по цени съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, без начислена надценка, като доставените резервни части и консумативи трябва да са фабрично нови и оригинални за съответната марка и модел МПС • Гаранционен срок на извършените ремонти дейности - по предложение на участника но не по-малко от 6 месеца
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
45000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

В сервиз на изпълнителя на територията на общини Павел баня и/или Казанлък

Съгласно техническата спецификация към документацията
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
45000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да бъдат вписани в Търговският регистър на Агенция по вписванията, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва дейностите по предмета на поръчката съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил услуги с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, поне една услуга. Обстоятелствата удостоверяващи изискването се описват в еЕЕДОП
Под услуги, сходни с предмета на поръчката следва да се разбира – техническо поддържане, основни и текущи ремонти на автомобили, както и доставка на резервни части, необходими за техническото обслужване.
Участникът следва да разполага с технически лица за изпълнение предмета на поръчката (минимум двама), които имат професионален опит за изпълнението на предмета на поръчката. Обстоятелствата удостоверяващи изискването се описват в еЕЕДОП
Участникът трябва да разполага със сервиз на територията на община Казанлък или община Павел Баня, в който ще бъде извършвано техническо обслужване и ремонта на автомобилите. Обстоятелствата удостоверяващи изискването се описват в еЕЕДОП
Забележка:
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности по т. 3. „Технически и професионални способности, условия за изпълнение на поръчката“, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/01/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Административна сграда на „ДЛС Мазалат”, адрес: с. Горно Сахране, п.к 6151 ул. „Опълченска” № 1 А. общ. Павел баня, обл. Стара Загора

Съгласно чл. 54 ал. 1 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на коетомогат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалванепред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва