Деловодна информация
01200
07-00-119-1 21/11/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
21/11/2019 (дд/мм/гггг)
01200-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Български институт по метрология 175092070
гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б
София BG411 1040 България
Калоян Георгиев Стаматов +359 29702746
k.stamatov@bim.government.bg +359 29702777

Интернет адрес/и

www.bim.government.bg

https://bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/modernizatsiya-dooborudvane


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/modernizatsiya-dooborudvane
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Метрология

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални еталонни лаборатории в Български институт по метрология”, по обособени позиции"
38000000      
Доставки

Изпълнителят следва да достави цялостно технологично оборудване за Националната еталонна лаборатория за температурни измервания и технологично оборудване по Обособени позиции за Националната еталонна лаборатория за електрични измервания в Български институт по метрология.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
592916.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за температурни измервания“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. проф. Петър Мутафчиев 2

Поръчката включва доставка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и извънгаранционно обслужване на технологично оборудване, както следва:
- Ампула с реперна точка на живак към националния еталон за температура - 1 бр.
- Ампула с реперна точка на индий към националния еталон за температура, 1 бр.
- Ампула с реперна точка на калай към националния еталон за температура- 1 бр.,
- Нискотемпературна вана за националната лаборатория за температурни измервания - 1 бр.
- Среднотемпературна вана за националната лаборатория за температурни измервания - 1 бр.,
- Високотемпературна вана за националната лаборатория за температурни измервания - 1 бр.,
- Камера за относителна влажност на въздуха за националната лаборатория за температурни измервания - 1 бр
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
249166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални продъл. II.2.14

еталонни лаборатории в Български институт по метрология“. Номер на договора: BG16RFOP002-2.011-0002-C01/14.02.2019 г.

II.2) Описание 1

Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – многофункционален калибратор 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Поръчката включва доставка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и извънгаранционно обслужване на технологично оборудване - Многофункционален еталонен калибратор на ел. величини - 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
135833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални продъл. II.2.14

еталонни лаборатории в Български институт по метрология“. Номер на договора: BG16RFOP002-2.011-0002-C01/14.02.2019 г.

II.2) Описание 1

Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – прецизна маслена вана 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Поръчката включва доставка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и извънгаранционно обслужване на технологично оборудване - Прецизна маслена вана (с минерално масло)- 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
77916.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални продъл. II.2.14

еталонни лаборатории в Български институт по метрология“. Номер на договора: BG16RFOP002-2.011-0002-C01/14.02.2019 г.

II.2) Описание 1

Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – еталонни едностойностни мерки за съпротивление 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Поръчката включва доставка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и извънгаранционно обслужване на технологично оборудване, както следва:
- Еталонна едностойностна мяркa за съпротивление (резистор) 1 ? 0,1 x 10-6/°C - 1 бр.
- Еталонна едностойностна мяркa за съпротивление (резистор)1 ? 2 x 10-6/°C- 3 бр.
-Еталонна едностойностна мяркa за съпротивление (резистор)100 ? - 1 бр.
- Еталонна едностойностна мяркa за съпротивление (резистор)10 к? - 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
32750      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални продъл. II.2.14

еталонни лаборатории в Български институт по метрология“. Номер на договора: BG16RFOP002-2.011-0002-C01/14.02.2019 г.

II.2) Описание 1

Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – електрометър 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Поръчката включва доставка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и извънгаранционно обслужване на технологично оборудване - Eлектрометър - 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
32250      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални продъл. II.2.14

еталонни лаборатории в Български институт по метрология“. Номер на договора: BG16RFOP002-2.011-0002-C01/14.02.2019 г.

II.2) Описание 1

Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – дигитайзер 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Поръчката включва доставка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и извънгаранционно обслужване на технологично оборудване - Дигитайзер - 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
65000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални продъл. II.2.14

еталонни лаборатории в Български институт по метрология“. Номер на договора: BG16RFOP002-2.011-0002-C01/14.02.2019 г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност спрямо участниците в процедурата и по шестте обособени позиции.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот от сферата, попадаща в обхвата на поръчката , изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години.
Забележка:
За всички обособени позиции * Под сфера, попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбират всякакви доставки и пускане в експлоатация на машини и съоръжения, включително дейности по гаранционно и следгаранционно обслужване на машини и съоръжения.


1.Всеки участник следва да има минимален общ оборот, включително минимален оборот от сферата, попадаща в обхвата на поръчката , изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в размер минимум:
- За обособена позиция №1: 400000 /четиристотин хиляди/лева, включително минимален оборот от сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 200 000 /двеста хиляди/лева.
- За обособена позиция №2: 135000 /сто тридесет и пет хиляди/лева, включително минимален оборот от сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 67500 /шестдесет и седем хиляди и петстотин/лева.
- За обособена позиция №3: 77 000 /седемдесет и седем хиляди/лева, включително минимален оборот от сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 38500 /тридесет и осем хиляди и петстотин/лева.
- За обособена позиция №4: 32000 /тридесет и две хиляди/лева, включително минимален оборот от сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 16000 /шестнадесет хиляди/лева.
- За обособена позиция №5: 32000 /тридесет и две хиляди/лева, включително минимален оборот от сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 16000 /шестнадесет хиляди/лева.
- За обособена позиция №6: 65000 /шестдесет и пет хиляди/лева, включително минимален оборот от сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 32500 /тридесет и две хиляди и петстотин/лева.
2. За доказване на икономическо и финансово състояние, участниците декларират в ЕЕДОП информация за обстоятелствата за общия оборот.
3. Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участниците доказват съответствието с изискването с представянето на един или няколко от следните документи:
3.1. Удостоверения от банки;
3.2. Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
3.3. Справка за общия оборот;
3. 4. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Информацията по т. 3.2, 3.3 и 3.4 обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да има опит в изпълнението на доставки, сходни с предмета на поръчката.

1.Участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 1 следва да имат опит за изпълнението на поръчката, като са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Забележка: * Под предмет, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира всякаква доставка и пускане в експлоатация на машини и съоръжения, включително дейности по гаранционно и следгаранционно обслужване на машини и съоръжения
2.Участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 2 следва да имат опит за изпълнението на поръчката, като са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Забележка: * Под предмет, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира всякаква доставка и пускане в експлоатация на машини и съоръжения, включително дейности по гаранционно и следгаранционно обслужване на машини и съоръжения.
3. Участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 3 следва да имат опит за изпълнението на поръчката, като са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Забележка: * Под предмет, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира всякаква доставка и пускане в експлоатация на машини и съоръжения, включително дейности по гаранционно и следгаранционно обслужване на машини и съоръжения.
4.Участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 4 следва да имат опит за изпълнението на поръчката, като са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Забележка: * Под предмет, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира всякаква доставка и пускане в експлоатация на машини и съоръжения, включително дейности по гаранционно и следгаранционно обслужване на машини и съоръжения.
5.Участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 5 следва да имат опит за изпълнението на поръчката, като са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Забележка: * Под предмет, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира всякаква доставка и пускане в експлоатация на машини и съоръжения, включително дейности по гаранционно и следгаранционно обслужване на машини и съоръжения.
6.Участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 6 следва да имат опит за изпълнението на поръчката, като са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Забележка: * Под предмет, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира всякаква доставка и пускане в експлоатация на машини и съоръжения, включително дейности по гаранционно и следгаранционно обслужване на машини и съоръжения.
7.Доказване.
За доказване на техническите си способности, участниците декларират в ЕЕДОП информация за изпълнените от тях доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.
7.1. При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участниците доказват изискването от т.1 до т. 6 с представяне на списък на изпълнените от тях доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/01/2020 (дд/мм/гггг)   14:30 (чч:мм)

гр. София, бул „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 6, Заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% от стойност на договора без ДДС за обществена поръчка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предвижда размер на аванс в размер до 20 % от стойността на договора с ДДС и междинни плащания в размер до 60 % от стойността на договора с ДДС
Гаранцията се представя в една от следните форми: • парична сума;• банкова гаранция;• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя;
2. От участие в процедурата се отстранява участник за когото е на лице някое от основанията по чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП или за когото важат забраните по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (освен ако са прил. изкл. по чл.4 от същия закон) и по чл.69 от ЗПКОМПИ. Липсата на основанията за отстраняване уч-кът декларира в ЕЕДОП.
При формиране на ценовото предложение, всеки участник трябва да се съобрази да не надвишава прогнозна стойност. Участник предложил цена над прогнозната стойност ще бъде отстранен от участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно срока в чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва