Деловодна информация
00859
2534 12/11/2019 (дд/мм/гггг)
не
00859-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университет за архитектура, строителство и геодезия 000670616
бул. Христо Смирненски № 1
София BG411 1046 България
Стефан Кръстанов - Експерт обществени поръчки +359 28665043
gfa2@abv.bg +359 28665043

Интернет адрес/и

https://www.uacg.bg

https://uacg.nit.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://uacg.nit.bg/publiccontests/engineeringat.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичен възложител, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Обновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архит
45000000      
Строителство

Предвижда се изпълнение на инженеринг на две подобекта - Подобект № 1: Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект: Блок 11 – Западно крило (Ректорат), Блок 11а - Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) и прилежащото дворно пространство, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София. Подобектът е ситуиран в УПИ I – ЗА УАСГ , кв. 59, м. „Лозенец –III част“ ,бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София. Главният вход е от обособен вътрешен двор от северна посока. Сградата се състои от две части - Ректорат и лаборатория ЦНИЛХИ.
Подобект № 2: Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект: Физкултурен салон със сервизни помещения, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София.
Източник на финансиране е ОП „Региони в растеж 2014 - 2020 г. с 97,18 на сто /от БФП/ и 2,82 на сто от собствено финансиране.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2223363.18      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, сградата на УАСГ, находяща се на адрес: бул. „Христо Смирненски № 1

Предметът на поръчката обхваща изпълнението на следните дейности - изготвяне на технически паспорти, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на два подобекти - Подобект 1 Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект: Блок 11–Западно крило (Ректорат), Блок 11а - Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) и прилежащото дворно пространство, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София 2 и Подобект 2 Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект: Физкултурен салон със сервизни помещения, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София
Критериите по-долу
 
ДА „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ (П1)    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
2223363.18      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
14

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект BG16RFOP001-3.003-0009-С03, финансиран от ОП „Региони в растеж 2014 - 2020 г.”

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът в обществената поръчка трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), , а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство: строежи от първа група трета категория.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези съдружници в обединение, което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителство, също следва да са вписани в ЦПР на строителя, за изпълнение на съответната група и категория строеж.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването за годност, като попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
С ЕЕДОП участниците представят информация относно обхвата на регистрацията и периода на валидност, както и дали документът е на разположение в електронен формат, както и уеб сайт, орган или служба, издала документа и точно позоваване на документа.
За доказване на посоченото изискване, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
- заверено копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителя за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че участник е чуждестранно лице от страна-членка на ЕС, представя декларация или удостоверение за вписване в професионален регистър на държавата, в която е установено, и издаден от компетентен орган съгласно правото на държавата, в която е установен, за право да изпълнява дейности по СМР, предмет на настоящата обществена поръчка.
Възложителят изисква от изпълнителя представяне на следните гаранции: гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3 на сто и гаранция за авансово плащане, в размер на 25 на сто от стойността на договора с ДДС. Гаранциите се освобождават поетапно, съгласно условията уредени в проекта на договор.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.
Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ т. 1 а) от ЕЕДОП.
За доказване на посочените изисквания по т. 1, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП:
1. заверено копие от годишните финансови отчети за последните три приключили финансови години, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
2. справка по години за реализирания оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните три приключили финансови години.
2.Участникът в обществената поръчка следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ.
Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.
За доказване на посоченото изискване по т. 6.3.2, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
- заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума съответно за строител за категорията строеж, в която попада обекта на поръчката или съответен валиден аналогичен документ или еквивалент, съгласно законодателството на страната, в която е регистриран участникът чуждестранно лице.
3.Участникът да е постигнал положително съотношение между определени активи и пасиви.
Участникът попълва Част IV, Раздел Б, т.4 (поле „Финансови съотношения”) от ЕЕДОП, като при изчисленията на коефициентите спазва Методиката по Приложение № 2, към чл.31, ал.2 от ППЗОП във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
За доказване на посоченото изискване по т. 6.3.2, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
– заверено копие от съставна част на годишния финансов отчет, а именно: счетоводен баланс на участника към 31.12.2018 г., когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.


1.1.Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, както следва:
минимален оборот, от изпълнение на проектиране, строителство и авторски надзор, свързано с дейности, попадащи в обхвата на поръчката, реализирани през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Минималният оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ от участник, изчислен на база годишни обороти, следва да възлиза в общ размер, не по-малък от прогнозната стойност на обществената поръчка.
Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ съгласно т.67 от ДР на ЗОП следва да се включва сумата, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирани от дейност/и, попадащи в обхвата на поръчката, а именно: проектиране, авторски надзор и изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на сграда и/или сгради с въвеждане на енерго-ефективни мерки, отчетени за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
1.2.Участникът в обществената поръчка следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на категорията на строежа, обект на настоящата обществена поръчка, съобразно чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник или партньор в обединение, което не е юридическо лице, или подизпълнител, който е установен / регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран стопанският субект.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези съдружници в обединение, което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по проектиране и/или строителство, също следва да притежават валидна застраховка „професионална отговорност“, отговаряща на горепосочените изисквания.
1.3.Участникът да е постигнал положително съотношение между определени активи и пасиви, с които да е постигнал Коефициент на обща ликвидност (К ол), отчетен за последната финансова година, не по-нисък от 1,50 /едно цяло и петдесет стотни/. К ол се изчислява по начина разписан в ППЗОП, съгласно Методика по Приложение № 2, към чл.31, ал.2 от ППЗОП във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 3 от ЗОП. К ол, показва, способността на предприятието на участника да изплаща текущите си задължения с наличните текущи активи. Коефициентът гарантира възможността, участниците да изпълнят предмета на настоящата поръчката, в съответствие с нейната сложност, прогнозна стойност и начин на плащане и се изчислява се въз основа на данни (в хил. лв.) от счетоводния баланс към 31 декември 2018 г. по формула, посочена в методиката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил през посл. 3 г., считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
Участникът предоставя изискуемата информация в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП за дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертата.
За доказване участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
Доказателства за извършените услуги - удостоверения, издадени от получателя или от друг компетентен орган на услугата и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга и/или други по преценка на участника.
2.Участникът следва да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
Участникът предоставя изискуемата информация по т.2. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП за дейностите с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, изпълнени за последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертата, с посочване на стойност, получател, дата на приключване на изпълнението, мястото, вида и обема на изпълнените дейности, както и дали са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания.
За доказване на посочените изисквания по т.2 участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълнените СМР, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
3. Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, които ще изпълняват проектирането строителството.
Участникът предостая информация в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП. Посочва се пълната информация, необходима за доказване на въведените към всеки от експертите минимални изисквания,в това число: номер, дата и учебно заведение, издало диплома/сертификат, описание на идентичната или сходна дейност с посочване на конкретен обект.
За доказване участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
- Списък на ключовите експерти, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
4.Участникът да има валидни сертификати, които удостоверяват наличието на: с-ма за управление на качеството по стандарт ISO EN 9001:2015 или екв. и с-ма за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015 или екв.
Участникът следва да предостави информация за сертификатите в част IV за сертификатите в част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.
За доказване участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка
1. Заверени копия от валидни сертификати за внедрена с-ма за управление на качеството по стандарт ISO EN 9001:2015 или еквивалент и с-ма за управление на околната среда по по стандарт ISO 14001:2015 или еквивалент, включващи в обхвата си изпълнение на проектиране и строителство или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.


1.1.Участникът да е изпълнил през посл. 3 год., считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертата, минимум една изпълнена дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката -изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект” и упражняване на авторски надзор за строителство и/или ремонт и/или реконструкция, включващо мерки за енергийна ефективност на сгради: с РЗП минимум 12 000 кв. м.
Под „изпълнени услуги“ следва да се разбира изготвен/и технически проект/и, който/които е/са приет/и от получателя, както и упражнен авторски надзор, който е отчетен със съответен документ.
2.1.Участникът а е изпълнил през последните 5 год., считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертата, минимум една изпълнена дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката - обекти за изпълнено строителство и/или ремонт и/или реконструкция, включващо мерки за енергийна ефективност на сгради: с РЗП минимум 12 000 кв. м. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ, удостоверяващ завършване на строителството, съответно изпълнението на СМР .
3.Екип
3.1. За проектиране:
- Ръководител на екипа проектанти - стр. инж. ССС или екв.; с мин. 10-годишен проф. опит в проектирането на сходни обекти; да има опит като ръководител екип в изготвяне на инвестиционни проекти при процедура инженеринг – 2 проекта, в областта на сходни обекти;
- Проектант по част „Архитектура” – архитект или еквив.; с мин. 5-годишен проф. опит в проектирането по част „Архитектура”; да има опит като проектант в изготвяне на инвестиционни проекти на сходни обекти – мин. 2 проекта;
- Проектант по част „Конструкции” - стр. инж. ССС или екв.; с мин. 5-годишен проф. опит в проектирането по част „Конструкции”; да има опит като конструктор-проектант в изготвяне на инвестиционни проекти на сходни обекти – мин. 2 проекта;
- Проектант по част „ВиК” - стр. инж. ВиК или екв.; с минимум 5-годишен проф. опит в проектирането по част „ВиК” ; да има опит като проектант в изготвяне на инвестиционни проекти по съответната част на сходни обекти – минимум 2 проекта;
- Проектант по част „ОВК” - стр. инж. ОВК или екв.; с минимум 5-годишен проф. опит в проектирането по част „ОВК”; да има опит като проектант в изготвяне на инвестиционни проекти по съответната част на сходни обекти – минимум 2 проекта;
- Проектант по част „Електроинсталации” - инж. Електроинженер или екв.; с мин. 5-годишен проф. опит в проектирането по част „Електроинсталации”; да има опит като проектант в изготвяне на инвестиционни проекти по съответната част на сходни обекти – мин. 2 проекта;
- Проектант по част „Паркоустройство” - арх. Ландшафтна архитектура или екв.; с мин. 5-годишен проф. опит в проектирането по част „Паркоустройство”; да има опит като проектант в изготвяне на инвестиционни проекти по съответната част на сходни обекти – мин. 2 проекта;
- Проектант по част „ПБЗ” – стр. инж. или екв.; с минимум 5-годишен проф. опит в проектирането по част ПБЗ/ПОИС; да има опит като проектант в изготвяне на инвестиционни проекти по съответната част на сходни обекти – мин. 2 проекта;
- Проектант по част „ПБ” – ОКС мин. бакалавър или екв., придобита в проф. направление «Противопожарна техника» или екв.; с минимум 5-годишен проф. опит в проектирането по част „ПБ”; да има опит като проектант в изготвяне на инвестиционни проекти по съответната част на сходни обекти – мин. 2 проекта;
- Проектант по част „ПУСО” – стр. инж. или екв.; с минимум 3-годишен проф. опит в проектирането по част ПУСО; да има опит като проектант в изготвяне на инвестиционни проекти по съответната част на сходни обекти – мин. 2 проекта;
- Проектант по част „Геодезия” - стр. инж.Геодезист или екв.; с минимум 5-годишен проф. опит в проектирането по част „Геодезия; да има опит като проектант в изготвяне на инвестиционни проекти по съответната част на сходни обекти – мин.2 проекта
Прод. в раздел VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие участниците, за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл.55, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП.
Други основания за отстраняване:
1. Участниците, за които са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,
2. Участниците, за които са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на обществената поръчка в размер на 3 % от стойността на сключения договор без ДДС. Гаранцията се представя по избор от участника в една от трите форми - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението. Условията по представянето и освобождаването на гаранцията са уредени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/12/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/12/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Христо Смирненски 1, сграда Ректорат, ет. 2, Заседателна зала

Участниците в процедурата, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Под „сходни обекти“, следва да се разбира изпълнени услуги, а именно: изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект” и упражняване на авторски надзор за строителство и/или ремонт и/или реконструкция, включващо мерки за енергийна ефективност на сгради: с РЗП минимум 12 000 кв. м.
Под „изпълнени услуги“ следва да се разбира изготвен/и технически проект/и, който/които е/са приет/и от получателя, както и упражнен авторски надзор, който е отчетен със съответен документ.
Съгласно Закона за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) към датата на сключване на договора за изпълнение всички експерти-проектанти трябва да притежават необходимата квалификация и пълна проектантска правоспособност.
Чуждестранните лица представят еквивалентен документ, удостоверяващ правото им да извършват проектантски дейности в държавата, където са установени.
За изпълнение на строителството:
– Ръководител на екипа за изпълнението на поръчката - да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, „Промишлено и гражданско строителство“ или еквивалентна.
– Технически ръководител – да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, с професионална квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или средно образование с четиригодишен курс на обучение, със специалност „строителен техник“, или еквивалентна специалност, съгласно чл. 163а от ЗУТ.
– Експерт „Контрол по качеството“ - да притежава валиден документ за преминато обучение за осъществяване на контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
– Длъжностно лице по безопасност и здраве - да притежава удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве“ съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
Всеки от експертите в екипа следва да е взел участие в съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
За сходни с предмета на поръчката се приемат обекти за изпълнено строителство и/или ремонт и/или реконструкция, включващо мерки за енергийна ефективност на сгради. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на Възложителя.
Възложителят не поставя изрично изискване с цифрово изражение за обем на дейностите, идентични или сходни с този на поръчката.
*Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.
4.1.Участникът трябва да притежава валидни сертификати, които удостоверяват наличието на: система за управление на качеството по стандарт ISO EN 9001:2015 или еквивалент и система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015 или еквивалент. В обхвата на сертификация следва да се включва изпълнението на проектиране и строително-монтажни работи.
При разлика между задължителния формат за посочване срока на валидност в настоящото обявление при относителна мащабируемост в месеци и този в документацията (в дни), се взема в предвид и има приоритет посоченото в настоящото обявление.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, настоящото Решение подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва