Деловодна информация
01546
329 04/11/2019 (дд/мм/гггг)
не
01546-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Еко Антрацит ЕАД 122017149
ул. Тинтява № 86
София BG411 1113 България
д-р инж. Акрам Саид Ясин +359 24442566
ekoantra@abv.bg +359 24239331

Интернет адрес/и

http://www.ekoantratsit.eu/.

http://www.ekoantratsit.eu/.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.ekoantratsit.eu/?q=page&idd=index&porachkaid=20191030mJKW450645
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Изпълнение на работен проект: "Рехабилитация на корекцията на река Медетска в участъка на котлована на рудник „Медет"
45246100      
Строителство

Строително монтажни работи по изпълнение на работен проект: "Рехабилитация на корекцията на река Медетска в участъка на котлована на рудник „Медет". Изпълнението предмета на обществената поръчка се състои в изграждане на нова водоплътна стоманобетонова конструкция, изпълнена монолитно върху съществуващата корекция на река Медетска в участъка на котлована на рудник „Медет“. Дебелината на новопроектираната конструкция е константна по цялата дължина на корекцията, което води до намаляване на първоначалното светло сечение и респективно хидравличната проводимост. Обща дължина за изпълнение на канала за рехабилитация на корекцията на река Медетска в участъка на котлована на рудник „Медет“ е L= 1320 м.
Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в Техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1558188      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45246100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

котлована на рудник „Медет”, на около 15 км северно от град Панагюрище, в района на курорт Панагюрски колонии, Средна гора

Изпълнението предмета на обществената поръчка се състои в изграждане на нова водоплътна стоманобетонова конструкция, изпълнена монолитно върху съществуващата корекция на река Медетска в участъка на котлована на рудник „Медет“. Дебелината на новопроектираната конструкция (облицовка) е константна (20 см) по цялата дължина на корекцията, което води до намаляване на първоначалното светло сечение и респективно хидравличната проводимост. За да бъде осигурена необходимата хидравлична проводимост се предвижда новопроектираната конструкция да бъде продължена над кота било на съществуващите стени. С оглед необходимостта за задържане на свличащи се и срутващи се земни и скални маси от стръмния десен скат е възприето надвишение на новата конструкция над кота било съществуваща облицовка от 1 м, чрез изпълнение на вертикална стена. От лявата страна (откъм съществуващия хвостопровод и обслужващ път) предвиденото надвишение следва да осигури единствено достатъчна хидравлична проводимост на корекцията, поради което е възприето надвишение спрямо съществуващото било стена от 0,5 м, също вертикално.
При тези дадености се оформя канал с трапецовидно сечение в долната част (зоната на съществуващата облицовка) и вертикални стени над това ниво. Светлата ширина при дъното на новопроектираната конструкция е 1,70 м, като същата се увеличава до 3,05 м на ниво било съществуваща облицовка. Над тази кота светлата ширина се запазва 3,05 м, при което се формира ефективна дълбочина на канала от 2,85 м. Обща дължина на канала е L= 1320 м.
В ситуационно и нивелетно отношение новопроктираната конструкция на корекцията следва изцяло трасето и нивелетата на съществуващия канал. Средният надлъжен наклон в участъка е приблизително 3%. В участъците, в които наличната облицовка е силно компрометирана и деградирала се предвижда полагане на запълнителен бетон до достигане на проектните коти за основа на новопроектираната облицовка.
В участъка на изпълнението заустват три дерета от страна на стръмния десен скат. В тези места се предвижда изграждане на съоръжения за задържане на наносния отток и заустване на водите в коритото на корекцията. Трите съоръжения са идентични и следва да се изпълнят по детайл, даден в чертожната част на работния проект.
Долният край на канала следва да се привърже към изпълнен стоманобетонен канал с трапецовидно сечение с ширина при дъното 2,20 м, дълбочина 2,00 м и ширина при билото 3,45 м. За осъществяване на връзката между новопроектираната облицовка и разположения по-надолу по течението канал се предвижда преходен участък, развиващ се в 1 секция с дължина 3 м. Поради еднаквия наклон на откосите на новопроектираната конструкция и изпълняващото се в момента корито, височината и формата на облицовката в прехода могат да запазят проектните си размери, а същият следва да се оформи чрез плавно увеличаване на светлата ширина на дъното от 1,70 м до 2,20 м.
В горния край на участъка от корекцията е разположен стоманобетонен канал с правоъгълно напречно сечение – ширина 2,20 м и дълбочина 2,00 м, в добро техническо състояние. В тази зона се предвижда осъществяване на връзка между двата канала при десния скат, чрез запазване на светлото сечение на новопроектираната облицовка по детайл и продължение на лявата стена на правоъгълния канал, до нивото на петата на новопроектираната облицовка.
Обхватът и изискванията към предмета на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация и приложенията към нея, част от Документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълн. на дейностите от предмета на поръчката от датата на подписв. на П-л за откр. на стр. площадка до датата на подписв. на Конст. п-л за установяване годността за ползв. на строежа    10
Организация за изпълнение на строежа    30
План за управление на риска    20
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1558188      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 70, ал. 6 от ЗОП възложителят определя следната максимално допустима стойност по предложен срок за показателя от методиката за комплексна оценка Р3 - „Срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката” - не по-малко от 90 и не повече от 180 календарни дни от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка /Обр. 2а/.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът/участник в обединение, който ще изпълнява строително-монтажни работи и в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България(КСБ) за изпълнение на строежи от „Четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда", „Първа категория“ съгласно чл.5, ал. 6, т. 3.4.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).
В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, то същият трябва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
В случай на посочен подизпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи, същият следва да бъде вписан в ЦПРС към КСБ за изпълнение на строежи от „Четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда", „Първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т.3.4.1. от ПРВВЦПРС или за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), позиция „Строителство“, съответстващи на видовете СМР, които същият ще изпълнява. В случай, че подизпълнителят е чуждестранно лице, то същият трябва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.
Съответствието с поставения критерий за подбор относно годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност не може да се доказва чрез трети лица по смисъла на чл.65, ал.1 от ЗОП.
При подаване на оферта съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност се декларира чрез посочване на отговор „ДА“ от част ІV, раздел „А“ –„Годност“ на еЕЕДОП, като в поле “Вписване в съответен професионален регистър“ се посочва линк към съответната база данни, в която е достъпна информацията относно вписването в изискуемия професионален регистър, в случай че такъв е наличен и публично достъпен.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител / участниците в обединение, които ще изпълняват строително-монтажни работи (в случай на обединение и в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение) / подизпълнителите (в случай, че ще изпълняват строително-монтажни работи и в зависимост от вида СМР) да представи/ят копие/я на валиден документ от КСБ (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от „Четвърта група:строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда",„Първа категория“ съгласно чл. 5,ал.6,т.3.4.1 от ПРВВЦПРС, а за посочен подизпълнител за изпълнение на отделни строително – монтажни работи – копие/я на валиден документ от КСБ (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в ЦПРС за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), позиция „Строителство“, съответстващи на видовете СМР, които същият ще изпълнява.
Изискването е приложимо и в случай, че участникът, определен за изпълнител/участниците в обединение/подизпълнителите са чуждестранни лица.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма поставено изискване

няма поставено изискване
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „а" от ЗОП.
2. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
3.Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП.


1.Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) идентична или сходна дейност с тази на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет, сходен с тези на поръчката“ следва да се разбира изграждане и реконструкция на „ХТС“ съоръжения – открити стоманобетонови канали, стоманобетонови стени за укрепване на бреговете на реки и водни обекти, корекции на реки и др. Възложителят не поставя изискване за обем.
За изпълнено строителство ще се приема наличие на подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) или подписан Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (обр. 16) или издадено Разрешение за ползване или еквивалентен документ за обект, изпълнен извън страната.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката с определена професионална компетентност, както следва:
2.1. Ръководител на екипа- минимум 1 (едно) лице:
- лицето да има завършено висше образование - образователно-квалификационна степен „магистър”, в област „Технически науки”, с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, с квалификация строителен инженер „ХТС” или „ХМС”, или еквивалентна образователна степен с еквивалентна професионална квалификация в област, еквивалентна на посочената, или придобити в чужбина, в област, еквивалентна на посочената;
- лицето да има опит като ръководител на екип при изпълнението на поне 1 (един) обект, който е еднакъв или сходен с предмета на поръчката ( в т. 1 е обяснено какво възложителят счита за сходен предмет с предмета на поръчката).
2.2.Технически ръководител- минимум 1 (едно) лице:
- лицето следва да е технически правоспособно лице, съгл. чл. 163а от ЗУТ;
- лицето да има опит като технически ръководител при изпълнението на 1 (един) обект, който е еднакъв или сходен с предмета на поръчката ( в т. 1. е обяснено какво възложителят счита за сходен предмет с предмета на поръчката).
2.3. Експерт „Координатор по безопасност и здраве“, който има:
- лицето да има успешно преминат курс/обучение по безопасност и здраве и валидно удостоверение/сертификат или друг документ, удостоверяващ това;
- лицето да има опит като координатор по безопасност и здраве в изпълнението на поне 1 (един) обект, който е еднакъв или сходен с предмета на поръчката ( в т. 1. е обяснено какво възложителят счита за сходен предмет с предмета на поръчката).
Забележка:
Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт (т.е. само ръководител проект или технически ръководител или координатор по безопасност и здраве) от екипа на участника.
3. Участникът трябва да разполага със следното техническо оборудване:
3.1. челен товарач;
3.2. автокран с товароподемност от 6,3 т до 10 т;
3.3. багер с обем на кофата от 0,51 м? до 0,65 м?;
3.4. булдозер с мощност от 90 к.с. до 108 к.с.;
3.5. подвижен компресор;
3.6. електроагрегат преносим;
3.7. електрическа помпа;
3.8. къртач комплект;
3.9. самосвал с товароносимост минимум 10 т.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/12/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/12/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Офиса на "Еко антрацит" ЕАД - гр. София, ул. "Тинтява" № 86, ет. 2.

Лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите следва да представят документите, посочени в раздел VI.3., точка 1 от настоящото обявление.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите следва да представят следните документи:
За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност и копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на участника (отнася се за чуждестранни участници), а при участник-обединение -копие от договор за обединение, или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите, и в превод на български език.
- За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на участника (отнася се за чуждестранни участници), а при участник-обединение -копие от договор за обединение, или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и съответното пълномощно и в превод на български език.
- За представителите на средствата за масово осведомяване - документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
2. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.
3. За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, чл. 107 от ЗОП и чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
4. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице горепосочените обстоятелства в т.3.
5. Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид, съгл. чл.67, ал.4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществени поръчки от 02.03.2018 г.
6.Гаранция за изпълнение:
6.1. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, следва да представи гаранция за изпълнение преди подписването на договора.
6.2. Гаранцията се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
6.3. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
6.4. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
6.5. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6.6. Размерът на гаранцията за изпълнение е 5 на сто от стойността на договора без ДДС.
6.7. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
7.С цел запознаване с условията на строителната площадка на обекта, Възложителят ще организира оглед за всички заинтересовани лица. Оглед на обекта може да бъде извършен от всички заинтересовани лица след предварителна уговорка със служители на „Еко Антрацит“ ЕАД на следния телефон: 02/44 42 566. Огледи се извършват не по-късно от 10 (десет) дни преди крайният срок за подаване на офертите.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва