Деловодна информация
02709ТП ДГС Годеч
759 04/11/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
04/11/2019 (дд/мм/гггг)
02709-2019-0108 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП Държавно горско стопанство - гр.Годеч 2016174760230
пл. Свобода №3
Годеч BG412 2240 България
Тити Здравкова +359 878120886
dgsgodech@abv.bg +359 72922195

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191104yotY11969358


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191104yotY11969358
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Закупуване чрез доставка на земеделска и горска техника – един брой навесно устройство косачка-мулчер за нуждите на ТП ДГС Годеч
43325100      
Доставки

Закупуване чрез доставка на земеделска и горска техника – един брой навесно устройство косачка-мулчер за нуждите на ТП ДГС Годеч
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
43325100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр.Годеч, пл."Свобода" №3, ет.3

Закупуване чрез доставка на земеделска и горска техника – един брой навесно устройство косачка-мулчер за нуждите на ТП ДГС Годеч
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя такива изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя такива изисквания.

няма такова изискване от Възложителя
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да посочи дали същият е производител на предлаганата косачка – мулчер /прикачен инвентар/. В случай, че участникът не е производител, същият следва да представи оторизационно писмо/писма от производителя/ите на езика, на който е издадено и в превод на български език (в случай, че е издадено на чужд език), от което да е видно, че е оторизиран, като дистрибутор и/или да извършва продажба на предлаганата от него косачка – мулчер /прикачен инвентар/. От обхвата на оторизацията следва да не е изключена територията на Република България. Оторизационните писма могат да бъдат издадени и от лица, на които от съответния производител е дадено правото да издават такива документи. В случай на представяне на оторизационни писма от такива лица, участникът следва да представи като приложение и заверено копие на документи, издадени от съответния производител, от които документи да са видни правата за издаване на оторизация от тези лица.
Участникът следва да представи към техническото предложение и каталог/зи на предлаганата косачка- мулчер. В случай, че участникът не може да представи каталог за предлаганата от него мулчер машина, същият следва да представи извадка от официалната интернет страница на производителя. Каталозите/извадките от официални интернет страници на производителя, които са на чужд език се представят и в превод на български език за частта от тях, която касае технически характеристики и параметри на предложения модел косачка - мулчер, която е оферирана в Предложението за изпълнение на поръчката на участника. В случай, че посочените от участник в Предложението за изпълнение на поръчката (Образец 04) параметри на предлаганата косачка - мулчер не съответстват на данните в каталозите/извадките от официални интернет страници на производителя, участникът се отстранява от процедурата.
Участникът следва да декларира, че разполага с мобилна група и сервиз/и за обслужване на предлаганата косачка - мулчер, съгласно стандартите и изискванията на производителя във връзка с изпълнение на задълженията по отношение на гаранционната отговорност при повреди /или несъответствия на мулчер машината в рамките на гаранционния срок с посочване на наименованията на сервизите и точен адрес.
Участниците следва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката, с определена професионална компетентност – минимум 1 брой специалист – изпълнител с придобито образование монтьори, притежаващи съответното удостоверение, диплома за специалността.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП като предостави информация за специалистите-изпълнители, които ще изпълняват поръчката, както и данни за придобитото от тях образование, включително дипломи и/или сертификати или еквивалентни документи за квалификация (посочват се вид и номер на диплом/сертификат или друг документ, срок на валидност, издаващ орган, евентуално уеб-адрес, на който може да бъде намерена информация за посочения сертификат).
При условията на чл.67, ал. 5 възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.


Участникът следва да посочи дали същият е производител на предлаганата косачка – мулчер /прикачен инвентар/. В случай, че участникът не е производител, същият следва да представи оторизационно писмо/писма от производителя/ите на езика, на който е издадено и в превод на български език (в случай, че е издадено на чужд език), от което да е видно, че е оторизиран, като дистрибутор и/или да извършва продажба на предлаганата от него косачка – мулчер /прикачен инвентар/. От обхвата на оторизацията следва да не е изключена територията на Република България. Оторизационните писма могат да бъдат издадени и от лица, на които от съответния производител е дадено правото да издават такива документи. В случай на представяне на оторизационни писма от такива лица, участникът следва да представи като приложение и заверено копие на документи, издадени от съответния производител, от които документи да са видни правата за издаване на оторизация от тези лица. Участникът следва да представи към техническото предложение и каталог/зи на предлаганата косачка- мулчер. В случай, че участникът не може да представи каталог за предлаганата от него мулчер машина, същият следва да представи извадка от официалната интернет страница на производителя. Каталозите/извадките от официални интернет страници на производителя, които са на чужд език се представят и в превод на български език за частта от тях, която касае технически характеристики и параметри на предложения модел косачка - мулчер, която е оферирана в Предложението за изпълнение на поръчката на участника. В случай, че посочените от участник в Предложението за изпълнение на поръчката (Образец 04) параметри на предлаганата косачка - мулчер не съответстват на данните в каталозите/извадките от официални интернет страници на производителя, участникът се отстранява от процедурата. Участникът следва да декларира, че разполага с мобилна група и сервиз/и за обслужване на предлаганата косачка - мулчер, съгласно стандартите и изискванията на производителя във връзка с изпълнение на задълженията по отношение на гаранционната отговорност при повреди /или несъответствия на мулчер машината в рамките на гаранционния срок с посочване на наименованията на сервизите и точен адрес. Участниците следва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката, с определена професионална компетентност – минимум 1 брой специалист – изпълнител с придобито образование монтьори, притежаващи съответното удостоверение, диплома за специалността.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора, избраният Изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер 5% от стойността на договора без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/12/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/12/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Годеч - гр.Годеч, пл."Свобода" №3

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процеудрата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 и определените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 и т.5 от ЗОП. При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за отстраняване чрез представяне на цифрово подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Участниците задължително представят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
https://www.cpc.bg/ +359 29807315
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане срока по чл.100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва