Деловодна информация
00373Тракийски университет
5702 30/10/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
30/10/2019 (дд/мм/гггг)
00373-2019-0034 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Деловодство - ст. 335
Стара Загора BG344 6000 България
П. Дечева +359 42699270
petya.decheva@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191030hdTO2507980
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции, както следва:
- обособена позиция № 1 „Учебни микроскопи“ – 6 броя
- обособена позиция № 2 „Учебни микроскопи“ – 5 броя
- обособена позиция № 3 „Безжичен рентгенов панел“ – 1 брой
- обособена позиция № 4 „Автоматичен биохимичен анализатор“ - 1 брой
- обособена позиция № 5 „Инкубатор“ – 1 брой.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
114166.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Учебни микроскопи“ – 6 броя 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Обособена позиция № 1 „Учебни микроскопи“ – 6 броя, със следните минимални и задължителни характеристики:
Ротираща се бинокулярна глава с вариращ наклон 15 ° до 45 °; V-образна настройка на междуочното разстояние; диопрична корекция на единия или на двата окуляра;
Окуляри 10 X с широчина на зрителното поле от 18 mm до 22 mm, с показалец на единия от тях;
Настройка на междуочното разстояние от 55 - 75 mm;
Онтична система, коригирана за безкрайност („Infinity corrected system”) ; Револвер за не по-малко от 5 обектива;
Грубо и фино фокусиране със стопер за предпазване на обективите и препаратите от повреда;
Ахроматични обективи, парафокални и парацентрични 4Х, 10Х, 20Х, 40Х и 100Х с имерсия, подходящи за наблюдение на покривни стъкла с всякаква дебелина;
Увеличение 40Х 1000Х;
Механична предметна масичка с размери 140 X 135 mm с дясно управление с обхват на движение 70 на 60 mm и с вградени държачи за предметни стъкла 54 mm;
Кондензор на Аббе с ирисова диафрагма;
Нараболоиден (кардиоиден) кондензор за наблюдение на тъмно зрително поле - 2 броя;
Високояркостен светлинен източник 6 V / 40 W халогенна крушка с променлив интензитет, със син филтър за преобразуване на светлината; Захранване 220 240 V;
Противопрахово покривало, гумени предпазители за очите;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Учебни микроскопи“ – 5 броя 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град.

„Учебни микроскопи“ – 5 броя, със следните минимални и задължителни характеристики:
Бинокулярен микроскоп с C-mount адаптер, окомплектован със:
съвместима 5 МР USB камера и включен софтуер към нея.
V-образно регулиране на междуочното разстояние в диапазон около 55 - 75 mm, въртяща се на 360°, приблизителен наклон на окулярите 30°, диоптрична корекция и на двата окуляра.
Чифт окуляри с широко поле, диаметър около 18mm, снабдени с показалец.
Револвер за обективи с минимум 4 позиции и включени в комплекта следните обективи със стъклени лещи:
План ахроматичен обектив, с увеличение: х4
План ахроматичен обектив, с увеличение: х 10
План ахроматичен обектив, с увеличение: х40 пъти (пружина)
План ахроматичен обектив, с увеличение: х60 пъти (пружина) W.D приблизително 0.1
Имерсионен обектив, с увеличение хЮО (пружина) W.D приблизително 0.07
Маркировка на обективите за лесна идентификация на увеличението
Механична предметна масичка, снабдена с коаксиални регулатори за грубо и фино фокусиране:
-с управляващ механизъм с регулиране на движението по х и у
-скала приблизително 2,5цт
- да има водач за пробите (държачи)
LED осветител с регулируем интензитет
Кондензор с регулиране на апертурата и включен поне един филтър.
Възможност за фина настройка на фокуса, висока прецизност на финото фокусиране
Предпазно покривало
Захранване: 220V
Минимален гаранционен срок и гаранционно обслужване 24 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Безжичен рентгенов панел“ – 1 брой 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град.

„Безжичен рентгенов панел“ – 1 брой, със следните минимални и задължителни характеристики:
Технология - Плоскопанелен детектор: a-Si TFT с PIN диод
Сцинтилатор - CsI
Образ размер – не по-малко от 25 x 31 cm
Големина на пиксела – не по-малко от 124 ?
Пикселна матрица – не по-малко от 2000 x 2500
Време за получаване образ - до 3 sec
Сива скала – не по-лоша от 14 bit
Данни интерфейс - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n/ac, (2.4GHz / 5GHz двулентов)
Интерфейс на рентг. генератор - Line trigger: DR Trigger Mode, Auto trigger: режим AED
Автономно захранване - Батерии Li Ion, работа в режим снимки до 8 часа; включена зарядна станция
Прахо- и водозащита - IP67 – висока прахо- и водозащита
Удароустойчивост - Висока
Температурен режим на работа – не по-лош от -10 до +40 °С
Софтуер - Включен, в т.ч. извеждане на образ на мобилно устройство
Размер – не повече от 330 mm x 360 mm x 20 mm, с отстояние на образното поли от един външен ръб на панела под 10 mm
Тегло - 2.00 – 4,00 kg
Гаранция: мин. 24 месеца
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
48333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Автоматичен биохимичен анализатор“ – 1 брой 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град.

„Автоматичен биохимичен анализатор“ – 1 брой, със следните минимални и задължителни характеристики:
Анализаторът да е валидиран за ветеринарно използване
Да изпозлва технология “суха биохимия“
Метод: Колориметричен метод LEDs 340nm~940nm дължина на вълната
Да анализира миниму следните биохимични параметри: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, Ca, Cl-, CREA, CPK, GGT, GLU, K+, Na+, PHOS, TBIL, CHOL, TP, Bile Acids, T4/CHOL, Mg, UA, TCO2, TRIG, LAC, LIPA, UCRE, UPRO
Да анализира минимум следните индивидуални параметри:CREA, BUN, Cl, LAC, TBIL, AMYL
Да анализира минимум следните двойни параметри: AST+CPK, ALB+TP, Na+K, Ca+PHOS, TRIG+CHOL, GGT+CPK, ALP+ALT, UPRO+UCRE
Възможност за добавяне на референтни стойности на нови видове животни – да позволява ПЕРИОДИЧЕН ЪПГРЕЙД с нови параметри и видове животни
Да съдържа вътрешна система за проверка и качество, като резултата от нея да се принтира за всяко едно тестване
Да не изисква допълнителни калибровки и проверки
Да анализира: цяла кръв, серум, плазма и урина
Да дава информация относно пробата за липемия, жълтеница и хемолиза която да принтира на изследването с резултати
Да има вграден принтер, както и възможност за свързване към външен принтер
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Инкубатор“ – 1 брой 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град.

„Инкубатор“ – 1 брой, със следните минимални и задължителни характеристики:
Дигитален, микропроцесорен PID-контролер с два TFT дисплея .
Автодиагностична система с индикация за грешкаПоне два температурни сензора клас А Pt100 работещи едновременно следящи параметрите в камерата
Да има Ethernet порт за връзка с компютър или мрежа
Контрол на CO2
Дигитален контрол на CO2 с двулъчева NDIR система, с авто-диагностична система и акустична индикация за грешка
Да има възможност за регулиране не по-малко 0 to 20 % CO2
Температурен обхват не по-широк от +18 °C (мин. 5 °C над стайната температура) до +50 °C
Резолюция на LED дисплея за зададената температура 0.1°C
Температурна флуктуация във времето при 37 °C да е не по-голяма от +/- 0.1
Температурна вариация във времето при 37 °C не по-голяма +/- 0.3
Да има възможност за съхраняване на програмата в случай на прекъсване в ел. Захранване
Вкл. калибрационен сертификат за +37 °C
Защита от прегряване
Да има възможност за настройване на горна и долни граници за контрол на параметрите в камерата (температура, влага, CO2, O2), аларми.
Външни рамери (ШхВхД): не по-големи от 559 x 791 x 521 мм
Корпуса да бъде изработен от неръждаема стомана
Изолирана врата, изработена от неръждаема стомана, с двуточково заключване
Да има вътрешна стъклена врата завъзможност за наблюдаване на процеса
Вътрешни рамери (ШхВхД): не по-големи 400 x 425 x 330 мм,
Нагряване поне от 4 страни и допълнително подгряване на вратата и гърба на апарата за предотвратяване образуването на конденз.
Не по малко от 3 бр. перфорирани рафтове
Обем не по малко от 56 литра
Ел. захранване/ мощност 230 V (+/- 10%), 50/60 Hz /1000W
Тегло: не повече от 75 kg
Да се приложи оторизация от производител за сервиз на територията на България
Гаранционен срок - 36 месеца
С включен прецизен редуцир-вентил за контрол на СО2
С включено допълнително поставка на колела с минимални размери: 700 x 650 x 1230 мм
С включено допълнително UPS устройство с минимални параметри:
Вх. напрежение: 230 V, 50/60 Hz
Ефективна мощност (W): 1400W
Изходна мощност (VA): 2000VA
Тегло максимум 15 кг
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати/оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта по съответната обособена позиция.Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка по съответната обособена позиция.В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи: списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените дейности по доставки.

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Всяка дейност да е изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати/оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта по съответната обособена позиция.Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/12/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/06/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/12/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2,т.45 от ДР на ЗОП.3.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността без включен ДДС на обособената позиция,за която се сключва договор. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
4.Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет:„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”,както следва: ОП№1„Учебни микроскопи“–6бр., ОП№2„Учебни микроскопи“– 5бр., ОП№3„Безжичен рентгенов панел“–1бр., ОП№4„Автоматичен биохимичен анализатор“–1бр.,ОП№5„Инкубатор“–1бр., ОП№6„Система за замразяване на семенна течност в пайети“–1бр.,ОП№7„Автоклав“–1бр.,ОП№8„Електронна измерителна система за фуражи“–1бр.Общата прогнозна стойност на поръчката по 8-те об.позиции е в размер от 136836,32лв. без ДДС, от които:за ОП№1–25000,00лв. без ДДС, която представлява 18,270% от общата стойност на поръчката;за ОП№2–20833,33лв. без ДДС,която представлява 15,225% от общата стойност на поръчката;за ОП№3–48333,33 лв. без ДДС,която представлява 35,322% от общата стойност на поръчката;за ОП№4–10000,00лв. без ДДС,която представлява 7,308% от общата стойност на поръчката;за ОП№5–10000,00лв. без ДДС,която представлява 7,308% от общата стойност на поръчката;за ОП№6–8750,00лв. без ДДС,която представлява 6,395% от общата стойност на поръчката;за ОП№7–6666,66лв. без ДДС,която представлява 4,872% от общата стойност на поръчката;за ОП№8–7253,00лв. без ДДС,която представлява 5,300% от общата стойност на поръчката.Съгл.чл.21,ал.6 от ЗОП,Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда,валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях,при условие,че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 154464,00лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции,възложени по този начин,не надхвърля 20% от общата стойност на поръчката.В този случай,независимо от остатъчната стойност на поръчката,тя се възлага по реда,приложим към общата стойност на цялата поръчка.Прогнозните стойности на обособени позиции №6, №7 и №8 са под 154464,00лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20% от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка.Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции №6, №7 и №8 е под прага от 30000,00 лв., същите попадат в приложното поле на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП.Предвид гореизложеното и на основание чл.21,ал.6 от ЗОП,ОП№6, №7 и №8 ще се възложат по реда на чл.20,ал.4,т.3 от ЗОП – чрез директно възлагане.В изпълнение на чл.21, ал.6 от ЗОП и предвид общата стойност на цялата поръчка,остатъчната стойност от 114166,66лв. без ДДС(явяваща се прогнозна стойност за ОП№1, №2, №3, №4 и №5) се възлага с настоящата обществена поръчка – чрез „открита процедура“ по реда на чл.18,ал.1,т.1 от ЗОП във връзка с чл.21,ал.3 от ЗОП.Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка,респективно прозрачността при разходването на финансовите средства,целта на закона,като се защити обществения интерес и едновременно с това да се насърчи конкуренцията,като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва