Деловодна информация
00231
453 29/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
00231-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЧИРПАН ЕООД 123535867
Бул. „Г. ДИМИТРОВ” № -
ЧИРПАН BG344 6200 България
Татяна Тодорова Милчелиева +359 41694163
mbalchirpan@gmail.com +359 41694163

Интернет адрес/и

www.mbalchirpan.com

http://mbalchirpan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20181106ixMZ264279


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://mbalchirpan.com/?q=page&idd=index
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Възложител по смисъла на чл.5 ал.2 т.16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Чирпан" ЕООД
33600000      
Доставки

Предметът на настоящата поръчка включва доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ Чирпан" ЕООД по три обособени позиции с общо прогнозно количество 166 014 бр. в различни мерни еденици, описани по видове в техническите спецификации - лекарствена листа, неразделна част от документацията за участие. За обособени позиции 1 и 2 участникът следва да оферира всички номенклатури включени в тях. За обособина позиция 3 участникът може да оферира избрани от него номенклатури. Доставките се извършват периодично, след изпратена заявка от Възложителя по вид и количество на съответен лекарствен продукт до края на договора. Възложителят има право да не заяви цялото прогнозно количество.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
182000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
3

II.2) Описание 1

Лекарствени продукти по Позитивния списък 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аптеката на "МБАЛ - Чирпан" ЕООД.

Доставка по предварителни заявки на Възложителя на лекарствени продукти включени в позитивния списък на Министерство на здравеопазването, описани в лекарствената листа на техническата спецификация на обособената позиция. Прогнозното количество лекарствени продукти по тази позиция е 132 858 бр. в различни мерни единици.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
120000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участникът задължително оферира всички номенклатури включени в обособената позиция. В случай, че даден лекарствен продукт към момента на провеждане на конкурса е спрян от производство или внос, кандидатите записват на съответния ред текста “Спрян от производство /внос/”. Това обстоятелство се доказва пред комисията.
Възложителят има право да не заяви цялото прогнозно количество.

II.2) Описание 1

Лекарствени продукти извън Позитивния списък 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аптеката на "МБАЛ - Чирпан" ЕООД

Доставка по предварителни заявки на Възложителя на лекарствени продукти, описани в лекарствената листа на техническата спецификация на обособената позиция. Прогнозното количество лекарствени продукти по тази позиция е 23 656 бр. в различни мерни единици.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участникът задължително оферира всички номенклатури включени в обособената позиция. В случай, че даден лекарствен продукт към момента на провеждане на конкурса е спрян от производство или внос, кандидатите записват на съответния ред текста “Спрян от производство /внос/”. Това обстоятелство се доказва пред комисията.
Възложителят има право да не заяви цялото прогнозно количество.

II.2) Описание 1

Лекарствени продукти за отделение по хемодиализа 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аптеката на "МБАЛ - Чирпан" ЕООД

Доставка по предварителни заявки на Възложителя на лекарствени продукти за хемодиализа, описани в лекарствената листа на техническата спецификация на обособената позиция. Прогнозното количество лекарствени продукти по тази позиция е 9 500 бр. в различни мерни единици. Възложителят има право да не заяви цялото прогнозно количество.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
44000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците могат да оферират избрани номенклатури от позицията. В случай, че даден лекарствен продукт към момента на провеждане на конкурса е спрян от производство или внос, кандидатите записват на съответния ред текста “Спрян от производство /внос/”. Това обстоятелство се доказва пред комисията.
Възложителят има право да не заяви цялото прогнозно количество.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

При подаване на офертата участниците декларират наличието на съответствие с критериите за подбор, като попълват в ЕЕДОП част IV "Критерии за подбор.
Учактникът трябва да отговаря на изискванията на чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. Кандидатът или участникът за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП и преди подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване на своята надеждност, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на кандидата или участника се представя документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.
Участниците следва да притежават: Разрешение за производство/търговия на едро/внос с лекарствени продукти, издадено по реда и смисъла на ЗЛПХМ /чл.195 и чл.196/.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Дейност по изпълнени доставки на лекарствени продукти, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, като стойност или количество, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Доказателства: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.


Дейност по изпълнени доставки на лекарствени продукти, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, като стойност или количество, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Доказателства: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/11/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

В заседателната зала намираща се в административната сграда на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД.

Съгласно чл.54, ал.1 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание от комисията, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Месец октомври 2020 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Преди сключването на договор за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, следва да предостави изискващите се документи съгласно чл.58 от ЗОП.
При сключване на договор участникът, определен за изпълнител, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 4% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
Възложителят допуска подаване на оферти по една или повече от обособените позиции, по преценка на участника, като максималния брой позиции по които може да се подаде оферта съвпада с общия брой позиции.
Източник на финансиране на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД са средствата по договор с НЗОК и платените услуги от населението.
Условия за плащане: отложено плащане от 60 календарни дни, съгласно проекта на договора.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен,доказан с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал.3, чл.245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Основанията по т.1.1, т.1.2 и т.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Когато изискванията по т.1.1, т.1.2 и т.1.7 се отнасят за повече от едно лице,за които няма различие в обстоятелствата всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. При необходимост от защита на лични данни при различие в обстоятелствана свързани с личното състояние на лицата по чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП информацията относно изискванията по т.1.1, 1.2 и 1.7 се попълва в отделен ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва