Деловодна информация
00338
12-00-400 25/10/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
25/10/2019 (дд/мм/гггг)
00338-2019-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Кристина Колева и Недим Тахиров +359 84618171
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191025LoSC4067103


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191025LoSC4067103
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А, партерен етаж, стая 06 Деловодство
Разград BG324 7200 България
Хафизе Кадриева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191025LoSC4067103

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за доставка на съдове и техника за разделно събиране и транспортиране на зелени битови отпадъци от териториите на общините членки на РСУО Разград за нуждите на проект:
34144510      
Доставки

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за доставка на съдове и техника за разделно събиране и транспортиране на зелени битови опадъци от териториите на общините членки на РСУО Разград за нуждите на проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран ОПОС 2014-2020 г. Предвидено е изпълнителят да извърши доставката на 118 броя контейнери за разделно събиране на растителни отпадъци от домакинствата, както и 2 броя специилазирани камиони за транспортиране на разделно събраните зелени отпадъци от общините в РСУО Разград.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
450000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34144510      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Община Разград, имот с идентификатор 61710.19.278, където ще бъде изградена площадката на инсталацията

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за доставка на съдове и техника за разделно събиране и транспортиране на зелени битови опадъци от териториите на общините членки на РСУО Разград за нуждите на проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран ОПОС 2014-2020 г. Предвидено е изпълнителят да извърши доставката на 118 броя контейнери за разделно събиране на растителни отпадъци от домакинствата, както и 2 броя специилазирани камиони за транспортиране на разделно събраните зелени отпадъци от общините в РСУО Разград.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
450000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“,, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за годност (правоспособност) на участниците за участие в процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да предостави изискуемата информация по отношение на изискването за ,,Икономическо и финансово състояние'' в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ от еЕЕДОП.
За доказване на посочените изисквания, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1.заверено копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
2.справка за реализирания общ оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката .
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Информацията по т.1 и т.2 обхваща последните три приключили финансови години. Същата може да обхваща и по-кратът период в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.


Участникът следва за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, както следва:
А) Минималният общ оборот да е равен на двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката без ДДС.
Б) Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката да е равен на двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката без ДДС.
Под ,, Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката ‘‘ следва да се разбира оборот от извършени доставки на съдове за събиране на отпадъци с минимален обем от 1м3 и специализирани автомобили, пригодени за тяхното обслужване и транспортиране на отпадъци.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

3.1 Участникът следва да предостави изискуемата информация по т.1. 3.1. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“от еЕЕДОП за дейностите с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като се посочват доставката/ите /с кратко описание, вида на доставката, получателите, за които е изпълнена доставката, стойността, датите на които е започнало и приключило изпълнението на доставката (когато е приложимо се посочат публичните регистри, в които се съдържа информацията).
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания по т.1. 3.1 участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1.Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При използване на подизпълнител, изискванията за опит се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
3.2 Участникът следва да предостави информация по т.2. 3.2. за сертификата в част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г от еЕЕДОП, като посочва минимум следните данни: вид и номер на сертификата, обхват на сертификация, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа и срок на неговата валидност.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискванията по т.2. 3.2. се доказват за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват доставка.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания по т. 2.3.2 участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1.Заверено копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO EN 9001:2015 или еквивалент, включващи в обхвата си доставка с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.


1.3.1.Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.
Под „дейност/и с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката“ се имат предвид изпълнена/и доставка/и кумулативно на минимум 100 бр. съдове за събиране на отпадъци с минимална вместимост 1м3 и минимум 2 бр. специализирани автомобила/машини пригодени за обслужване на съдове за отпадъци и за транспортирането им.
2.3.2.Участникът трябва да притежава валиден сертификат, който удостоверява наличието на система за управление на качеството по стандарт ISO EN 9001:2015 или еквивалент.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на обществената поръчка, трябва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя, както и съгласно приложимото законодателство. Условията, при които ще се реализира предметът на настоящата поръчка, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договор към документацията за обществена поръчка.
При подписване на договор избраният изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора.
Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:
-под формата на банкова гаранция – в оригинал;
-парична сума (платежно нареждане в копие)
-застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/12/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/12/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 37А, административната сграда на Община Разград, етаж І, зала 102

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
1. Участници, за които са налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП, както и който не посочи действителния собственик по смисъла на ЗМИП.
2. Участници, които са свързани лица и са подали различни оферти за участие в настоящата поръчка.
3.Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
4.Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл.69 от Закона за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). На основание чл.104,ал.2 от ЗОП,във връзка с чл.61 от
ППЗОП,при провеждане на настоящата процедура се допуска оценката натехническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва