Деловодна информация
00826
Д-1520 23/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
00826-2019-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 029702283
m.balabanova@svnaum.com +359 028709309

Интернет адрес/и

https://www.svnaum.com/bg/

https://svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/item/609-op-142-dostavka-na-reaktivi-i-konsumativi-za-nuzhdite-na-klinichna-i-mikrobiologichna-laboratorii-na-mbalnp


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/item/609-op-142-dostavka-na-reaktivi-i-konsumativi-za-nuzhdite-na-klinichna-i-mikrobiologichna-laboratorii-na-mbalnp
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващ лечебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП “Свети Наум" ЕАД
33696500      
Доставки

Обществената поръчка е за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София по 15 обособени позиции, съгласно утвърдена техническа спецификация. Оферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
63552.13      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Антибиотични дискове, съвместими с “Antimicrobial susceptibility disc dispenser” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София, ул. "Д-р Любен Русев" № 1 - микробиологична лаборатория

Amikacin 30 µg/диск , опаковка в 1 стрип до 50 диска; Ampicillin 10 µg/диск, опаковка в 1 стрип до 50 диска;Amoxcillin/Clav. Acid 20/10 µg/диск, опаковка в 1 стрип до 50 диска;Ampi/Sulb. 10/10µg/диск, опаковка в 1 стрип до 50 диска;Ampicillin 2 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Aztreonam 30 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Carbenicillin 100 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Cefadroxil 30 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Cefalexin 30 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска
Cefepime 30 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Cefixime 5 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Cefoxitin 30 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Ceftazidime 10 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска опаковка в 1 стрип до 50 диска
Ceftazidime/Clavulanic acid 30/10 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Cefuroxime 30 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска
Cefotaxime 30 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Ceftibuten 30 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска
Cefoperazon 30 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Ceftriaxon 30 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска
Ceftaroline 5 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Chloramphenicol 30 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска
Ciproflaxacin 5 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Clindamycin 2 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска
Colistin 10 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Doxycycline 30 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Erythromycin 15 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Fosfomycin 200 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Gentamicin 10 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Gentamicin 30 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Imipenem 10 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска
Levofloxacin 5 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Linezolid 10 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Meropenem 10 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Moxifloxacin 5 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Norfloxacin 10 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Ofloxacin 5 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Penicillin G 1IU;Piperacillin 30 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Piperacillin/Tazobactam 30/6µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Rifampicin 5 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Teicoplanin 30 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Tetracycline 30 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска
Ticarcillin 75 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Ticarcillin/ Clavulan-acid 85 /75+10/ опаковка в 1 стрип до 50 диска
Tigecycline 15 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска;Tobramycin 10 µg/диск опаковка в 1 стрип до 50 диска
Trimethoprim/Sulfamethoxazole 1.25/23.75опаковка в 1 стрип до 50 диска;Vancomycin 5 µg/диск
Разфасовката за всяка една номеклатура е брой дискове. Прогнозното количество за всяка една номенклатура е 250 бр. дискове.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
775.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Тест ленти за определяне на МИК чрез дифузионен метод 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1 - микробиологична лаборатория

Vancomycin 0,016 – 256 µg/l -Опаковка от 30 теста, разфасовка - Опаковка; прогнозно количество -1
Colistin0,016 – 256 µg/l - Опаковка от 30 теста, разфасовка -Опаковка; прогнозно количество -1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
205.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Диагностични дискове 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1 - микробиологична лаборатория

Х - фактор за Хемофилус, разфасовка -фиолки от 50 диска или лентички, прогнозно количество -1; V - фактор за Хемофилус, разфасовка -фиолки от 50 диска или лентички, прогнозно количество -1;Novobiocin 5 µg/диск, разфасовка -фиолки от 50 диска или лентички; прогнозно количество -1; Optochin, разфасовка -фиолки от 50 диска или лентички, прогнозно количество - 1; Bacitracin 10IU, разфасовка -фиолки от 50 диска или лентички, прогнозно количество -1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
98.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Готови хранителни среди, разляти в петрита с диаметър 90 мм., за култивиране на микроорганизми 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1 - микробиологична лаборатория

Кръвен агар, разфасовка - Брой петрита, прогнозно кол.-200;Макконки агар, разфасовка -Брой петрита, прогнозно кол.- 200; Мюлер Хинтон агар, разфасовка -Брой петрита, прогнозно кол. -200; Мюлер Хинтон агар с 5% овнешка кръв, разфасовка -Брой петрита, прогнозно кол. -100; Мюлер Хинтон агар с 5% конска кръв, разфасовка -Брой петрита, прогнозно кол.-40; CC /Салмонела-Шигела/ - агар или Дезокихолат цитрат агар, разфасовка -Брой петрита, прогнозно кол. -80; Шоколадов агар обикновен, разфасовка -Брой петрита, прогнозно кол.- 40; Шоколадов агар със суплемент, разфасовка -Брой петрита, прогнозно кол. -40; Колумбия CAN агар за идентифициране на Грам положителни бактерии, разфасавка -Брой петрита, прогнозно кол.- 40;Хромагар за идентификация при урини - да се определят не по - малко от 8 вида Грам позитивни и Грам негативни бактерии. Агарът да бъде прозрачен, разфасовка -Брой петрита, прогнозно кол.-40; Хромагар за Кандида - да се определят , не по-малко от 4 вида гъбички, разфасовка -Брой петрита, прогнозно кол.-40
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1346.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

БЪРЗИ ТЕСТОВЕ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1 - микробиологична лаборатория

Оксидазен тест, разфасовка -Дискове или тест – ленти, прогнозно кол. -1;Тест за Каталаза, разфасовка -Опак.с флакон или ампули, прогнозно кол. -1; PYRA - тест, разфасовка -Опаковка с ленти и реактив, прогнозно кол.-1; Тест за Хипурат, разфасовка - Опаковка с ленти и реактив, прогнозно количество -1; Тест за Фогес Проскауер А - разтвор за накапване, разфасовка -Опак. С флакон или ампули, прогнозно кол.-1;Тест за Фогес Проскауер В - разтвор за накапване, разфасовка -Опак. С флакон или ампули, прогнозно кол. -1;Реактив за Индол по Ковач, разфасовка -Опак. С флакон или ампули, прогнозно кол. -1; Железен трихлорид, разфасовка -Опак. С флакон или ампули, прогнозно кол.-1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
352.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Бърз аглутинационен тест за доказване на Staphylococcus aureus 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1 - микробиологична лаборатория

Бърз аглутинационен тест за доказване на Staphylococcus aureus, разфасовка -Опаковка,прогнозно количество -1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
165.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

БОИ ЗА БАКТЕРИАЛНО ОЦВЕТЯВАНЕ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1 - микробиологична лаборатория

Метиленово синьо 2% - разтвор, разфасовка -Флакон, прогнозно количество -1;
Набор за оцветяване по Грам, разфасовка -Комплект от 3 оцветяващи разтвора + 1 или 2 обезцветители, прогнозно количество - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
68.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИ ТЕСТОВЕ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1- микробиологична лаборатория

Имунохроматографски тест за Сифилис, разфасовка - Брой теста, прогнозно количество -60;Имунохроматографски тест за HIV, разфасовка -Брой теста, прогнозно количество -50; Бърз тест за детекция на Салмонела във фекални проби, разфасовка - Брой теста, прогнозно количество -20; Бърз латекс-аглутинационен тест за определяне на ревматоиден фактор (RF) в серум, разфасовка -Брой теста, прогнозно количество -50; Имунохроматографски тест за HBsAg, разфасовка -Брой теста, прогнозно количество -60; Имунохроматографски тест за antiHCV, разфасовка -Брой теста, прогнозно количество -60; Бърз латекс-аглутинационен тест за стрептококи, разфасовка -Брой теста, прогнозно количество -20; Бърз тест за детекция на Rota + Adeno +Astrovirus + Norovirus Gen във фекални проби - 20 т./оп., разфасовка -Брой теста, прогнозно количество -20; Бърз тест за определяне на А и В токсини на Colstridium difficile, разфасовка - Брой теста, прогнозно количество -50
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1054.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ELISA - ТЕСТОВЕ 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1 - микробиологична лаборатория

Тест за Treponema pallidum ELISA – screen – 96 ямкови, разфасовка -Опаковка, прогнозно количество - 1;Тест за HCV ELISA – screen – 96 ямкови, разфасовка -Опаковка, прогнозно количество -2; Тест за HBsAg ELISA – screen – 96 ямкови, разфасовка -Опаковка, прогнозно количество -2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
890.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Пластмасови епруветки с капачка, прозрачни 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1 - микробиологична лаборатория

Епруветки 5-6мл.,поединично опаковани,стерилни, разфасовка - брой, прогнозно количество -200;
Епруветки, 12-15 мл, поединично опаковани,стерилни, разфасовка -брой, прогнозно количество -200;Епруветки, полипропиленови, конични тип "Епендорф" с обем 1.5 мл, градуирани с матирана повърхност за писане с плосък капаk - матиран без винт, свързан с панта към епруветката; разфасовка -Опаковка/1000бр в оп., прогнозно количество -2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
188.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Стерилни тампони в епруветка 16/100 с 10 мм широчина на отвора без среда 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1 - микробиологична лаборатория

Стерилни тампони в епруветка 16/100 с 10 мм широчина на отвора без среда, разфасовка -Брой, прогнозно количество - 500
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
85.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Наконечнеци за авт.пипети 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1 - микробиологична лаборатория

Наконечнеци за авт.пипета с обем до 200мкрл., разфасовка -Брой, прогнозно количество -3000; Наконечнеци за авт.пипета с обем 200-1000мкрл, разфасовка -Брой, прогнозно количество -3000; Наконечнеци за авт.пипета с обем 0,5-10,00мкрл, разфасовка -Брой, прогнозно количество -400
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
126.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Спирт за горене 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1 - микробиологична лаборатория

Спирт за горене, разфасовка -Литър, прогнозно количество -10
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Автоматични пипети 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1 - микробиологична лаборатория

Автоматична пипета , вариабълна , 8-канална , с обем 30-300мкрл., позволяваща автоклавиране и UV – резистентност, с точност до 1,0мкрл., разфасовка - Брой, прогнозно количество -1; Автоматична пипета , вариабълна , с обем 10-100мкрл., позволяваща автоклавиране и UV – резистентност , с точност до втори знак и 2г гаранция, разфасовка -Брой, прогнозно количество -1; Автоматична пипета , вариабълна , с обем 100-1000мкрл., позволяваща автоклавиране и UV – резистентност , с точност до втори знак и 2г гаранция, разфасовка - Брой, прогнозно количество -1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
555.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Реактиви за кръвен анализатор Sysmex, за автоматичен биохимичен анализатор Cobas Integra 400+ и коагулация за апарат BFT II и консумативи към тях 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1- клинична лаборатория

Обособената позиция съдържа 74 вида реактиви и 16 вида консумативи, подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
57594.43      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България.
Търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България могат да извършват физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без да имат разрешение за търговия издадено от ИАЛ или от компетентен орган на съответната държава.
При подаване на оферта за участие, участниците декларират съответствие с критерия за подбор и посочват публичен регистър, в който се съдържа информация за съответствие с критерия за подбор (когато има такъв), в ЕЕДОП.
Доказване: В хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участника да представи всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, и/или по реда на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП:
?разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава, когато участникът не е производител на артикула, който оферира
?документи, доказващи качеството производител на участника (за конкретния продукт) – за участници-производители, установени на територията на Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние

възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците в настоящата процедура следва да притежават опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.
През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум една доставка на реактиви и консумативи с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Обемът не следва да бъде по-малък от общия обем на реактивите/консумативите, предвиден в обособената позиция.
Под дейност, сходна с предмета на обществената поръчка се има предвид доставка
на реактиви или консумативи, съобразно обособената позиция, за която е подадена офертата с технически характеристики по техническата спецификация на възложителя, Доставката може да съдържа само част от продуктите от съответната обособена позиция, но в обем, равен или по-голям от обема на всички артикули по обособената позиция.
Изпълнена е тази доставка, чието изпълнение е приключено в рамките на три години, считано от датата на подаване на офертата на участника.
Обстоятелствата се декларират в ЕЕДОП.
Доказване: В хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП и/или по реда на чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП.


През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум една доставка на реактиви и консумативи с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Обемът не следва да бъде по-малък от общия обем на реактивите/консумативите, предвиден в обособената позиция.
Под дейност, сходна с предмета на обществената поръчка се има предвид доставка
на реактиви или консумативи, съобразно обособената позиция, за която е подадена офертата с технически характеристики по техническата спецификация на възложителя, Доставката може да съдържа само част от продуктите от съответната обособена позиция, но в обем, равен или по-голям от обема на всички артикули по обособената позиция.
Изпълнена е тази доставка, чието изпълнение е приключено в рамките на три години, считано от датата на подаване на офертата на участника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/11/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

13/03/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

в сградата на МБАЛНП „Св. Наум „ ЕАД – гр. София на адрес: гр. София, ул. “Д-р Любен Русев” № 1, учебна зала ДКБ.

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са задължителни.Участник, за който са налице някое от тях ще бъде отстранен от участие в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от ЗОП. Забрана за участие на лица, за които са налице обстоятелства съгласно чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако са налице изключенията по т.4 от същия закон; възложителят отстранява от участие в процедурата при наличие на обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Възложителят отстранява от процедурата участник, който е нарушил забраната на чл. 101, ал. 11 от ЗОП.Забранява се представяне на варианти в офертите. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“ за всяка обособена позиция.1. Всяка оферта трябва да съдържа:1.1. Опис на представените документи; 1.2. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - по Образец № 1; 1.2.1. Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, б “д” от ППЗОП - Образец № 2;1.3. ЕЕДОП за участника. Когато документи, свързани с участието в ОП, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.Важно: ЕЕДОП се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. В тази връзка за целите на участието в настоящата обществена поръчка следва задължително представяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета от документи за участие в процедурата.Форматът в който се предоставя документът не следва да позволява неговото редактиране.Забележка: След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис;1.4.Документи за доказване на предприетите мерки за надежност (когато е приложимо).
1.5. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, в офертата се представя следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;г) партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;1.6.Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП в свободен текст /когато е приложимо/;1.7. Декларация – съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни - Образец № 3;1.8. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, с означение на обособената позиция, за която се отнася, който съдържа ценовото предложение на участникаизготвено по Образец № 4 и приложение към ценовото предложение, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта.
Представя се отделен запечатан непрозрачен плик, с отделно ценово предложение и приложение към ценовото предложение за всяка обособена позиция, за която участникът представя оферта.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП - 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва