Деловодна информация
03522ДГ Червената шапчица - гр.Пловдив
35 23/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
03522-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Детска градина Червената шапчица - гр.Пловдив 000460130
р-н ”Тракия”, ул.Маестро Г. Атанасов № 26
Пловдив BG421 4023 България
Тинка Костадинова-Бодурова - директор +359 884202439
ch_shapchica@abv.bg +359 884202439

Интернет адрес/и

http://chervenata-shapchitsa.com/site/

http://chervenata-shapchitsa.com/profil_na_kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://chervenata-shapchitsa.com/profil_na_kupuvacha/?p=305
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Червената шапчица”– гр. Пловдив, по четири обособени позиции"
15000000      
Доставки

„Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Червената шапчица”– гр. Пловдив, по четири обособени позиции:
- ОП №1 – „Доставка на хляб и тестени изделия“
- ОП № 2 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти”
- ОП № 3 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”.
- ОП № 4 – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
128571.84      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  4

II.2) Описание 1

Доставка на хляб и тестени изделия 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15811100      
15850000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив, р-н ”Тракия”, ул.Маестро Г. Атанасов № 26

Доставка на хляб и тестени изделия, по вид и количество, съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 1.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11514.56      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията посочени в раздел VI.3) от настоящето обявление. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4 % от стойността му, без включен ДДС.

II.2) Описание 1

Доставка на мляко и млечни хранителни продукти 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15511000      
15551300      
15540000      
15530000      
15542100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив,р-н ”Тракия”, ул.Маестро Г. Атанасов № 26

Доставка на мляко и млечни хранителни продукти, по вид и количество, съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 2.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
68311.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията посочени в раздел VI.3) от настоящето обявление. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4 % от стойността му, без включен ДДС.

II.2) Описание 1

Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15110000      
15221000      
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив, р-н ”Тракия”, ул.Маестро Г. Атанасов № 26

Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца, по вид и количество, съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 3.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38075.75      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията посочени в раздел VI.3) от настоящето обявление. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4 % от стойността му, без включен ДДС.

II.2) Описание 1

Доставка на плодови и зеленчукови консерви 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив, р-н ”Тракия”, ул.Маестро Г. Атанасов № 26

Доставка на плодови и зеленчукови консерви по вид и количество, съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 4.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10670.28      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията посочени в раздел VI.3) от настоящето обявление. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4 % от стойността му, без включен ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква.

Не се поставя.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Не се изисква.

Не се поставя.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/11/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/01/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Пловдив, р-н ”Тракия”, ул.Маестро Г. Атанасов № 26

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


м.октомври 2021г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

I. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:
1. за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата;
2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
3. за когото важат забраните по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, освен ако са приложими изключенията по чл.4 от същия закон;
4. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
5. който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета, съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
6. участници, които са свързани лица.
II. Гаранцията за изпълнение е в размер на 4 % (четири процента) от стойността на договора по съответната обособена позиция за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията се дължи от участника/участниците определени за изпълнители за всяка обособена позиция и се внася по една от формите посочени в чл.111, ал.5 от ЗОП, а именно - парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III. Всеки участник може да подава оферти и да бъде избран за изпълнител за една, за две или за всички обособени позиции. На основание чл.47, ал.10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една позиция, Възложителя допуска представяне на един ЕЕДОП, като в него посочва наименованията на всички обособени позиции, по които желае да направи оферта.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва