Деловодна информация
00338
12-00-396 22/10/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
22/10/2019 (дд/мм/гггг)
00338-2019-0025 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Кристина Колева и Недим Тахиров +359 84618171
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191022PvBU4057369


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191022PvBU4057369
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А, партерен етаж, стая 06 Деловодство
Разград BG324 7200 България
Хафизе Кадриева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191022PvBU4057369

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за Инвеститорски контрол и строителен надзор при изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъ
71520000      
Услуги

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за Инвеститорски контрол и строителен надзор при изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“. Поръчката се изпълнява в рамките на проект, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Проектът се финансира по административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП), сключен между Бенефициента и Управляващия орган.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
520000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Мястото на изпълнение на поръчката е територията на РСУО Разград, по местонахождението на обекта/ите и офиса на изпълнителя.

Дейността ще включва независим строителен надзор на договора за инженеринг (проектиране, авторски надзор, строителство на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране, доставка на машини, съоръжения и оборудване за инсталациите). Строителният надзор ще се извършва съгласно изискванията на ЗУТ, наредбите към него и приложимото българско законодателство, които регламентират действията, които да бъдат извършени, и актовете, които да бъдат съставени в процеса на проектиране и строителство.
Дейността ще се извършва от Консултант, който ще упражнява следните основни групи дейности:
Дейност 1: Изготвяне на комплeксeн доклад за оцeнка на съответсвието на инвестиционен проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ за изпълнението на обектите;
Дейност 2:“Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на обектите;
Дейност 3: Изработване на технически паспорт на обекта, съгласно чл.176 „а", „б", ал. 2 ог ЗУТ н в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5 от28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите.;
Дейност 4: Изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за изпълнение на обектите.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
520000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
485

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“,, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Условия за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
1.1. Участникът трябва да притежава валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството или валидно Удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Лицензът/Удостоверението трябва да е в срока на неговата валидност.
Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор.
При участие на подизпълнител - съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява.
Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП в съответната част, а именно: Част IV: „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“, т. 1) като се посочи вида, номера, дата на валидност на документа, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице да изпълни предмета на поръчката.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Копие от Удостоверение/Лиценз за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ придружен/о със списъка на правоспособните физически лица или други еквивалентни документи. Горното се прилага само в случай, че няма до него достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавните членки.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи горепосочените документи, ако същите не са били предоставени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ от еЕЕДОП.1. За доказване на посочените изисквания, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1.заверено копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
2.справка за реализирания общ оборот.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.Информацията по т.1 и т.2 обхваща последните три приключили финансови години. Същата може да обхваща и по-кратът период в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
2. Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалент.Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1.1 Участникът следва за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер на не по-малко от 500 000 /петстотин хиляди/ лева.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
2.2. Участникът да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж –минимум втора категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.
Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор. При участие на подизпълнител - съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява.
Изискването за застраховка „Професионална отговорност“ на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способностиоти‘‘ от еЕЕДОП.За доказване на изискванията за извършени сходни с предмета на поръчката дейности, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1.Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
За да докаже екипа, с които ще изпълнява поръчката, участниците представят при посикване в хода на процедурата, съгл. чл.67, ал.5 от ЗОП или преди сключване на договор за обществена поръчка:
2.Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като попълват ЕЕДОПв част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, като посочи лицата от ръководния екип, които ще изпълняват поръчката в това число:
-Специалист/експерт (трите имена и позиция);
-Квалификация (направление, година на придобиване, № на документ, издател);
-Професионален опит ( период, длъжност, основни функции).


2.1.Участникът, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за услуга. Забележка: Под дейности „идентични или сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират дейности, свързани със строителен надзор на строежи от екологичната инфраструктура - минимум втора категория по ЗУТ и обем на поръчката, включващ изпълнение на дейности предвидени в техническата спецификация на настоящата поръчка.
При използване на подизпълнител, изискването по т. 2.1. се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, които съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
2.2.Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на поръчката разполага с ръководен екип от следните специалисти, притежаващи съответната квалификация за заеманата позиция:
Ръководител екип – строителен инженер.
Експерт част „Технологична”
Експерт част „Архитектура”
Експерт част „Конструктивна” – лице, отговарящо на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ.
Експерт част „Електро”;
Експерт част „ВиК”;
Експерт по част „ОВК”;
Експерт част „Енергийна ефективност” – лице с професионална квалификация: придобито удостоверение „Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради“ или еквивалент.
Експерт част „Геодезия”;
Експерт част „Озеленяване и паркоустройство”;
Експерт част „Пътна”;
Експерт част „Геология”;
Експерт по част „Пожарна безопасност”;
Експерт ,,Kоординатор по безопасност и здраве”
При възникване на необходимост и след съгласуване с Възложителя, в хода на изпълнение на поръчката участникът е длъжен да привлече или да изключи отделни експерти.
Забележка: На етап подаване на офертата чуждестранните лица е достатъчно да притежават съответната професионална компетентност, съгласно националното им законодателство, която да обуславя признаването на съответната професионална квалификация по реда на ЗППК. Преди сключването на договора по отношение на същите следва да е налице признаване на съответната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.
На етап сключване на договор с избрания за изпълнител участник, всички членове на екипа трябва да фигурират в утвърдения и/или разширения списък на правоспособните физически лица към лиценза/удостоверението по чл.166, ал.2 от ЗУТ или еквивалент.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на обществената поръчка, трябва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя, както и съгласно приложимото законодателство. Условията, при които ще се реализира предметът на настоящата поръчка, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договор към документацията за обществена поръчка.При подписване на договор избраният изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора.Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:под формата на банкова гаранция – в оригинал;парична сума (платежно нареждане в копие); застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 37А, административната сграда на Община Разград, етаж І, зала 102

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
1. Участници, за които са налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП, както и който не посочи действителния собственик по смисъла на ЗМИП.
2. Участници, които са свързани лица и са подали различни оферти за участие в настоящата поръчка.
3.Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
4.Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл.69 от Закона за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). На основание чл.104,ал.2 от ЗОП,във връзка с чл.61 от
ППЗОП,при провеждане на настоящата процедура се допуска оценката натехническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва