Деловодна информация
2538
3188 22/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
2538-2019-0021 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Софийска районна прокуратура 1218173091476
бул. Ген. Михаил Скобелев № 23
София BG411 1463 България
Румен Пасков +359 29079248
rp_sofia@prb.bg +359 28665877

Интернет адрес/и

https://prb.bg/bg/srp

https://prb.bg/bg/srp/obshestveni-porchki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://prb.bg/bg/srp/obshestveni-porchki
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Надзор за законност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Софийска районна прокуратура"
30125000      
Доставки

Поръчката има за цел да осигури доставка на оригинални и съвместими консумативи за копирни и печатащи устройства за нуждите на Софийска районна прокуратура.
Кодът на обществената поръчка, съобразно кодовете на номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г., относно Общия терминологичен речник, свързан с обществени поръчки (CPV), e: 30125000 - части и принадлежности за фотокопирни машини.
Доставките ще са периодични (не не повече от 3 месеца), съгласно заявки от възложителя - подадени в електронен вид по електронната поща или на хартиен носител, чрез факс и се извършват с транспорт на изпълнителя до административния обект на възложителя.
Вида и количеството на консумативите предмет на настоящата поръчка, са подробно описани в техическата спецификация към общественат поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
110000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30125000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Административната сграда да Софийска районна прокуратура -гр. София, бул. "Ген. Михаил Скобелев" № 23

Поръчката има за цел да осигури доставка на оригинални и съвместими консумативи за копирни и печатащи устройства за нуждите на Софийска районна прокуратура. Възложителят си запазва правото да не заяви цялото посочено количество консумативи и части за копирни машини и принтери, по вид и/или по брой, без от това за него да произтичат каквито и да са неблагоприятни последици.
Посочените по - долу количества са прогнозни и могат да се коригират в хода на изпълнение на поръчката до размера на прогнозната стойност на поръчката, представляваща и максимално допустима цена на договора.
№ Вид артикул – Описание Прогнозно количество
01. Барабан за Xerox Work Centre 5020 DN - 1 бр.
02. Тонер за Xerox Work Centre 5020 - 5 бр.
03. Тонер за копирна машина Toshiba e-studio 257 - 6 бр.
04. Девелопер за копирна машина Toshiba e-studio 257 - 3 бр.
05. Барабан за Kyocera ECOSYS P2135DN - 5 бр.
06. Maintenance Kit за Kyocera ECOSYS P2135DN - 5 бр.
07. Тонер за копирна машина Kyocera ECOSYS M3565idn - 15 бр.
08. Тонер за лазерен принтер Kyocera ECOSYS P2040dn - 30 бр.
09. Maintenance Kit за лазерен принтер Kyocera ECOSYS P2040dn - 2 бр.
10. Тонер за копирна машина Kyocera ECOSYS M3550idn - 5 бр.
11. Барабан за копирна машина Kyocera ECOSYS M3550idn - 2 бр.
12. Тонер за лазерен принтер Brother HL-L5100DN - 260 бр.
13. Барабан за лазерен принтер Brother HL-L5100DN - 90 бр.
14. Тонер по програмата за връщане за лазерен принтер Lexmark MX511dte - 50 бр.
15. Барабан по програмата за връщане за лазерен принтер Lexmark MX511dte - 10 бр.
16. Тонер за лазерен принтер Samsung M2675F - 2 бр.
17. Барабан за лазерен принтер Samsung M2675F - 10 бр.
18. Тонер за лазерен принтер Xerox Phaser 3610 - 2 бр.
19. Черна касета с тонер по програмата за връщане за лазерен принтер Lexmark CX725de - 1 бр.
20. Cyan касета с тонер по програмата за връщане за лазерен принтер Lexmark CX725de - 1 бр.
21. Magenta касета с тонер по програмата за връщане за лазерен принтер Lexmark CX725de - 1 бр.
22. Yellow касета с тонер по програмата за връщане за лазерен принтер Lexmark CX725de - 1 бр.
23. Черен Барабан по програмата за връщане за лазерен принтер Lexmark MX725de - 1 бр.
24. Waste Toner Bottle за лазерен принтер Lexmark MX725de - 1 бр.
25. Цветен комплект барабани (CMY) по програмата за връщане за лазерен принтер Lexmark MX725de - 1 бр.
26. Консуматив за етикетен принтер Brother P-touch P750W, 18mm, Black on White Tape - 5 бр.
27. Консуматив за етикетен принтер Brother P-touch P750W, 12mm, Black on White - 5 бр.
28. Тонер за лазерен принтер Kyocera ECOSYS P2135 DN - 20 бр.
29. Тонер за лазерен принтер Samsung M2675F - 50 бр.
30. Тонер за лазерен принтер Lexmark MX511dte - 20 бр.
31. Тонер за лазерен принтер Brother HL-L5100DN - 20 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
110000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансовите средства за доставка са осигурени от бюджета на Софийска районна прокуратура.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти (чл. 61, ал.1, т. 1 от ЗОП), за последните три приключили финансови години в зависимост от дата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 200,000.00 (двеста хиляди) лева без ДДС.
Участникът трябва да прилага въведена и сертифицирана система за управление на качество, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на поръчката (чл. 63, ал. 1 т. 10 от ЗОП).


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).
Минимално изискване:
Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата, минимум 5 /пет/ доставки, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Всички предложени консумативи следва да са нови, оригинални и нерециклирани, произведени от производителя на съответната марка техника и съответстващи на посочения продуктов номер на производителя - за точка А.
Всички предложени консумативи следва да са нови, неупотребявани и нерециклирани. За всеки артикул от техническата спецификация е допустимо да се оферират консумативи само от един производител. Общи изисквания за А. Оригинални консумативи и Б. Съвместими консумативи. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да доставя стоки, които отговарят на техническите спецификации на възложителя, определени в настоящата документация; Тонер касетите да са опаковани във фабрична опаковка, вкл. плътно прелепнала транспортна опаковка. На опаковката да е поставен стикер, удостоверяващ произхода на доставката, датата на производство и стока на годност на артикулите, които се доставят. Доставяните консумативи за печатащи устройства трябва да притежават съответните обозначения, сертификатиидр
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Административнат сграда на Софийска районна прокуратура на адрес: гр. София, бул. "Ген. М. Скобелев" № 23

Офертите ще бъдат отворени на открито заседание, на което могат да присъстват участниците или техни представители, при спазване на пропускателния режим в СРП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


месец октомври 2020 година

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва