Деловодна информация
00602
 
не
00602-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Мирково 000777248
ул „Ал. Стамболииски” № 35
с. Мирково BG412 2086 България
Нели Кенанова - спец. ППОП +359 7182-2286
info@mirkovo.bg +359 7182-2550

Интернет адрес/и

http://www.mirkovo.bg

http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. БУНОВО, ОБЩ. МИРКОВО“
45231300      
Строителство

Настоящата обществена поръчка предвижда изграждане на водопровод, съоръжения по водопроводната мрежа - преминавания над дерета и реки - 6 броя и преминаване под ЖП линия сондажно, вкл. Шахти за СК, монтажни работи в сухата камера на напорни резервоари, преобразуване на сграда хлораторно в ПС – ще се изпълнят част „Архитектура“, част Технология, доставки и оборудване и част Ограда и СОЗ, изграждане на временни водопроводи - 30 участъка по 150 метра.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5661781.62      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
45232100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

с. Буново, община Мирково

Настоящата обществена поръчка предвижда изграждане на водопровод, съоръжения по водопроводната мрежа - преминавания над дерета и реки - 6 броя и преминаване под ЖП линия сондажно, вкл. Шахти за СК, монтажни работи в сухата камера на напорни резервоари, преобразуване на сграда хлораторно в ПС – ще се изпълнят част „Архитектура“, част Технология, доставки и оборудване и част Ограда и СОЗ, изграждане на временни водопроводи - 30 участъка по 150 метра.
Критериите по-долу
 
ДА „Организация на персонала и строителството”    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
5661781.62      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
540

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В съответствие с чл. 114 от ЗОП изпълнението на договора ще се счита за възложено под отлагателното условие след осигурено финансиране.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват четвърта група, втора категория по смисъла на чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, издаден от Председателя на КСБ, обн. ДВ бр. 101 от 22.11.2013г., която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са предмет на настоящата обществена поръчка, или декларация от участника, че е предприел действия за извършване на съответната регистрация.
Участникът попълва раздел А: „Годност“, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Относно участникът, определен за изпълнител, възложителят извършва справка в Електронната страница на Камара на строителите в България - Централен професионален регистър на строителите, за наличие валидно Удостоверение от Камара на строителите в България, че същият е вписан в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на строежи с обхват четвърта група, втора категория, съобразно Правилника за реда и вписване и водене на ЦПРС или еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейност по извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът, определен за изпълнител представя копие на 1.Годишните финансови отчети или техни съставни части, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която изпълнителят е установен, същите не следва да се представят.
2.Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Участникът попълва раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.
2.Участникът, определен за изпълнител представя копие на застраховка „Професионална отговорност“, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват втора категория.
Участникът попълва раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.


1. Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот в размер на не по-малко от 10 000 000.00 /десет милиона/ лева за последните три приключили финансови години, или в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2. Участниците трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват втора категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1) Участникът, определен за изпълнител представя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
2) Участникът, определен за изпълнител представя списък с имената на инженерно-технически екип, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който е посочено образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, упоменати в минималните изисквания.
Забележка: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно - квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.
Когато Участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт.
По отношение ключовите експерти - чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Както и съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/З6/Е0 на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации.
Участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
3) Участникът, определен за изпълнител представя Декларация за оборудването което ще използва за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя.
Участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
4) Участникът, определен за изпълнител представя Копие на сертификат EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват строителство на ВиК.
Участникът попълва раздел Г: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
5) Участникът, определен за изпълнител представя Копие на сертификат EN ISO 14001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват строителство на ВиК.
Участникът попълва раздел Г: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.


1) Участникът трябва да има опит в изпълнение на строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата: под „предмет и обем, идентичен или сходен“ с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи и/или изграждане на нови водопроводни и/или канализационни мрежи с обща дължина не по-малка от 15 700 л.м.
2) Участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип, който да отговаря на следните изисквания:
2.1. Ръководител обект - Инженер със завършено висше образование, с придобита професионална инженерна квалификация магистър/бакалавър или еквивалентна. За чуждестранни лица - еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Лице, притежаващо професионален опит от минимум 3 (три) години или участие като ръководител при изпълнението на поне 1 (един) обект за строителство на ВиК;
2.2. Технически ръководител - технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 и чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ или за чуждестранни лица с еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Лице, притежаващо професионален опит от минимум 3 (три) години или участие като технически ръководител при изпълнението на поне 1 (един) обект за строителство на ВиК
2.3. Специалист - контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.
Лице, притежаващо професионален опит от минимум 3 (три) години или участие като специалист контрол по качеството при изпълнението на поне 1 (един) обект за строителство на ВиК;
2.4. Специалист по безопасност и здраве (СБЗ) - да притежава валидно удостоверение за Безопаснст и здраве в строителството; съгласно № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Лице, притежаващо професионален опит от минимум 3 (три) години или участие като специалист по безопасност и здраве при изпълнението на поне 1 (един) обект за строителство на ВиК;
Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе.
3) Да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, както следва:
Багер – мин. 1 бр.
мини багер – мин. 1 бр.
мини челен товарач – мин. 1 бр.
товарен автомобил – мин. 1 бр.
булдозер – мин. 1 бр.
валяк – мин. 1 бр.
къртач – мин. 1 бр.
машина за челно заваряване на пластмасови тръби – мин. 1 бр.
ръчна трамбовка – мин. 1 бр.
4) Участникът трябва да има система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват строителство на ВиК.
5) Участникът трябва да има система за управление на околната среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват строителство на ВиК
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Към момента на откриване на обществената поръчка не е осигурено финансиране, необходимо за изпълнение на обекта. На основание чл. 114 от ЗОП, в проекта на договора възложителят е предвидил клауза за отложено изпълнение. Това обстоятелство е посочено в договора и обявлението за обществена поръчка.
Срокът на договора за изпълнение на обществената поръчка е 3 (три) години при условията на отложено изпълнение на договора, по реда на чл. 114 от ЗОП. В случай, че възложителят осигури финансиране за обекта и същият бъде изпълнен, в цялост, то действието на договора може да приключи преди изтичане на 3 (три) години. Договорът ще се счита изпълнен след въвеждане в експлоатация на обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. БУНОВО, ОБЩ. МИРКОВО“.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/04/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/11/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

с. Мирково, ул. "Ал. Стамболииски" № 35, в сградата на Общинска администрация - Мирково, Конферентна зала №2

На заседанието могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват: лица, за които са налице основанията по чл 54 и 55 от ЗОП и лица за които са приложими националните основания за изключване, освен ако не са предприели мерки за доказване на надеждност/когато е приложимо/. Основанията за отстраняване са подробно описани в РАЗДЕЛ ІІI.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, т.2 УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ от Документацията за обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 198, от ЗОП в 10-дневен сроки от зтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация и решението за прекратяване на процедурата; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва