Деловодна информация
00565МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД
4012 18/10/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
18/10/2019 (дд/мм/гггг)
00565-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД 109501412
град Дупница, Ул. Свети Георги №2
Дупница BG415 2600 България
Боян Авджийски +359 879881-049
mbaldupnitsa@gmail.com +359 29759011

Интернет адрес/и

https://mbal.org/

https://mbal.org/category/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://mbal.org/category/profil-na-kupuvacha/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на рентгенов апарат и обучение на персонала за работа с него за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД
33100000      
Доставки

Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на рентгенов апарат за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата.
Избраният изпълнител се задължава да осъществи и следните придружаващи дейности:
- демонтаж на наличния в лечебното заведение бракуван рентгенов пост
- изготвяне на лъчезащитен проект
- подготовка на необходимите документи за изменение на Лицензия за използване на ИЙЛ от АЯР
- пусково изпитване на доставената и монтирана апаратура.
Договорът ще се сключи за период от 12 месеца, като доставката ще се извърши след писмена заявка от Възложителя. Лечебното заведение няма задължение за закупуването на пълния обем медицинска апаратура, предмет на процедурата и описана в документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
140000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД

Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на рентгенов апарат за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата.
Избраният изпълнител се задължава да осъществи и следните придружаващи дейности:
- демонтаж на наличния в лечебното заведение бракуван рентгенов пост
- изготвяне на лъчезащитен проект
- подготовка на необходимите документи за изменение на Лицензия за използване на ИЙЛ от АЯР
- пусково изпитване на доставената и монтирана апаратура.
Договорът ще се сключи за период от 12 месеца, като доставката ще се извърши след писмена заявка от Възложителя. Лечебното заведение няма задължение за закупуването на пълния обем медицинска апаратура, предмет на процедурата и описана в документацията за участие. Участието е комплексно, като участниците подават само една оферта за изпълнение на поръчката и не се допуска представяне на варианти. Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 45 календарни дни, считано от получаване на писмена заявка от Възложителя. Участниците следва да предложат гаранционно обслужване на предлаганата медицинска апаратура. Гаранционният срок е по предложение на участника, в месеци, като не може да бъде по-малък от 12 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за извършена доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала. Срокът за реакция при повреда е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 48 часа от получаване на уведомление от страна на Възложителя.
Плащането се извършва в левове, по банков път, отложено, в срок, предложен от участника, но не по-кратък от 12 месеца след представяне на писмена заявка, фактура, гаранционна карта и приемо-предавателен протокол с отразени следните дейности: доставка на апаратурата, монтаж, въвеждане в експлоатация, проведено обучение на персонала, посочен от Възложителя, демонтаж на наличния рентгенов пост, изготвяне на лъчезащитен проект, подготовка на необходимите документи за изменение на Лицензия за използване на ИЙЛ от АЯР и пусково изпитване на доставената и монтирана апаратура.
Към техническото си предложение всеки участник следва да приложи следните документи, които са неразделна негова част:
1. Технически документи, брошури и каталози, от които да са видни параметрите на предлаганите от участника медицинска апаратура и нейното съответствие с изискванията на Възложителя, изброени в техническата спецификация
2. Ръководство за употреба на български език
3. Оригинал или нотариално заверено копие на оторизационно писмо от производителя на медицинската апаратура или негов оторизиран представител с правото участникът да търгува с негови продукти. Оторизационно писмо не се изисква само в случаите, когато участникът и производителят са едно и също лице
4. Сертификат EN ISO 13485:2003 или ЕN ISO 9001:2008 или еквиваленти на производителя на оферираната медицинска апаратура.
5. Писмо/Декларация от производителя на оферираната медицинска апаратура, че същата е нова, неупотребявана и недемонстрационна.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
140000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Под сходни Възложителят ще приеме доставки, свързани с доставянето на медицинска апаратура за лечебни заведения.
2.Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентна. Съответствие с изискването се доказва с представяне на копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; БДС ЕN ISO 9001:2008 с обхват, сходен с този на обществената поръчка или еквивалентен.
3.Участникът следва да разполага с разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл.77 от ЗМИ. Съответствие с изискването се доказва с представяне на копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ.
Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП и описана като критерии за подбор в обявлението и документацията за участие, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Място на изпълнение: гр. Дупница, ул. „Свети Георги” №2, Болнична аптека
2.Срок за изпълнение на поръчката - до 45 календарни дни, считано от получаване на писмена заявка от Възложителя
3.При сключване на договор с избрания изпълнител същият следва да представи гаранция за добро изпълнение на договора. Размерът на гаранцията за добро изпълнение е 5% (пет процента) от стойността на възложената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/11/2019 (дд/мм/гггг)   15:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/11/2019 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

Административната сграда на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД, Ул. "Свети Георги" №2

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3, във връзка с чл.197, ал.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва