Деловодна информация
00373Тракийски университет
5479 18/10/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
18/10/2019 (дд/мм/гггг)
00373-2019-0033 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Деловодство - стая 335
Стара Загора BG344 6000 България
П. Дечева +359 42699270
petya.decheva@uni-sz.bg +359 042672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191017BpTo2491256
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на медицински и лабораторни консумативи в изпълнение на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“
33140000      
Доставки

„Доставка на медицински и лабораторни консумативи в изпълнение на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“.
Поръчката е обособена в позиции:
- обособена позиция № 1 – "Консумативи"
- обособена позиция № 2 – "Химикали и хранителни среди"
- обособена позиция № 3 – "Китове"
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
18510.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Консумативи 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е франко склада на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора съгл. адресите посочени в Приложение № 3.

1-Блюдо"Петри",стъклени- Диаметър - 150 mm, височина - 25 mm.-20 бр;
2-Блюдо"Петри",стъклени - Диаметър - 200 mm, височина - 30 mm.-20 бр;
3-Цилиндър, мерителен, Синя градуировка- Синя градуировка, обем 100 ml, диаметър 31,3mm, и височина 240 mm.-5 бр;
4-Покривни стъкла-20/20, 100 бр. в пакет-3 оп;
5-Покривни стъкла-24/24,100 бр. в пакет- 3 оп;
6-Предметни стъкла-26/76, 50 бр. в пакет-3 оп;
7-Пинсета права-дължина 200 mm-1бр;
8-Пинсета за предметни стъкла-2бр;
9-Пинсета закр.край-дължина 140 mm-2 бр;
10-Кутия за предметни стъкла-230/97/35 mm-2 бр;
11-Почвен индикатор за pH, плодородие, влажност и осветеност -1 оп;
12- pH тест за почва-1 оп;
13-автоматична вариабилна пипета -Обем: 100-1000 µl-1 бр.
14-Накрайници за пипети Епендорф - светло сини- 200-1000 µL 500 бр./опаковка-3 оп;
15-Minisart® Syringe Filters 0.2 ?m 50 бр.-2 оп;
16-Спринцовки Syringe 5 ml-50 бр.-2 оп;
17-Накрайници за автоматични пипети - стерилни с филтри-100-1000µL, 96 бр./кутия-10 оп;
18-streptomycin sulphate-5 mg-1 оп;
19-penicilinum procaine salt-5 mg-1 оп;
20-Стерилни тампони дървени, индивидуално опаковани-1000 бр./опаковка-1оп;
21-Кювети за UV/VIS-100 бр/опак. -10 оп;
22-Филтърна хартия "синя лента" 100 бр/кутия-5 оп;.
23-Комбинация от три антибиотика-(Antimycotic Solution)за клетъчно култивиране-3x20 ml/оп.-2 оп;
24-Епруветки за крио-консервация 2 мл.; 50 бр./оп.-1 оп;
25-епруветки 13 мл плоско дъно-40 бр./оп.-4 оп;
26-епруветки 15 мл конични-50 бр./оп.-4 оп;
27-матрак Т 25 -10 бр/оп.-6 оп;
28-пипети 10мл.-50 бр./оп.-5 оп;
29-пипети 2мл.-50 бр./оп.-2 оп;
30-пипети 5 мл. -50 бр/оп. -10 оп;
31-плаки -12 ямкови TTP-1бр./опаковка-15 оп;
32-плаки -24 ямкови TTP-1 бр./опаковка-10 оп;
33-плаки-6 ямкови 1бр./опаковка-28 оп;
34-накрайници за пипети 1000 µl оп. Х 1000 бр.-1 оп;
35-накрайници за пипети 200 µl оп. Х 1000 бр.-1 оп;
36-флакони 50 мл-ТТР оп. Х 25 бр. -3 оп;
37-матрак Т 75 -5 бр./оп.-3 оп;
38-пипети 25 ml ТТП,- 25 бр./оп.-6 оп;
39-пипeти 10мл.-50 бр./оп.-3 оп;
40-Петри - стерилни, 90 мм -480 бр./оп-4 оп;
41-TTC (2,3,5-Triphenyl tetrazolium chloride)1% solution-5 бр./опак.-5 оп;
42-Horse-Power Taq DNA Polymerase Master Mix (2x), Colorless - лабораторен реактив-2х1.25 мл, опаковка-2 бр;
43-BrightMAX™ 100 – 2,000 bp DNA Ladder - молекулен маркер - 50 ?g-опаковка- 1бр;
44-праймер -16S ДНК регион -1 бр.- 1бр;
45-UV кювети микрокювети за еднакратна употреба, над 220 nm, 10x10 mm-200бр;
46-Блюдо"Петри" пластмасово стерилно -диаметър 90 mm-200 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4119.15      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Химикали и хранителни среди 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е франко склада на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора съгл. адресите посочени в Приложение № 3.

1-(+/-) Cathechin hydtrate-Referent standard for Spectroscopy, 10 g-1оп;
2-Vanillin-Purity for analysisр 100 g-1оп;
3-Anhydrous soda (Na2CO3)-Purity for analysis, 0,5 kg-1оп;
4-Al(III) chloride-Purity for analysis,1kg-1оп;
5-Disodium hydrogen phosphate (Na2HPO4)-Purity for analysis, 0.5 kg-1оп;
6-Rosmarinic acid -Referent standard for HPLC, 50 mg-1оп;
7-Caffeic acid-Referent standard for HPLC, 25 mg-2 оп;
8-Ethanol-HPLC grade, 2.5 l-1 оп;
9-glutaraldehyde-Grade II, 25% in H2O- разфасовка от 100 mL-2 оп.
10-genipin (2x25 mg) -разфасовка от 25 mg-2 оп;
11-POLYOXYETHYLENE SORBITAN MONOOLEATE Tween 80 viscous liquid-разфасовка от 1L-1 оп;
12 -"TRIPOLYPHOSPHATE PENTASODIUM*HEXAHYDRATE~98%"-разфасовка от 1g-2 оп;
13-Muller Hinton Agar -500 гр.-1 оп;
14-Potato Dextrose Agar-500 гр.-1 оп;
15-Стерилно обезмаслено мляко-500 гр.-3 оп;
16-100% етанол for spectroscopy 2,5 L-1 оп;
17-100% метанол for spectroscopy 2,5 L-1 оп;
18-Спирт за горене -1 L-5 оп;
19-Фенол-1 кг-2 оп;
20-Сярна киселина-1 л-10 оп;
21-Азотна киселина 1 л-10 оп;
22-Солна киселина, чза-1 л -10 оп;
23-Амонячна вода 25%-1 л -30 оп;
24-Неслеров реактив-500 мл-3 оп.
25-Сегнетова сол-1 кг-3 оп.
26-Амониев хептамолибдат-1 кг-2 оп;
27-Калаен дихлорид-1 кг-2 оп;
28-Калиев хлорид-1 кг-10 оп;
29-Хидроксиламинхидрохлорид-1 кг-1 оп;
30-Натриева основа, чза-1 кг-8 оп;
31-Trypsin-500 ml/опаковка -1 оп;
32-Мюлер-Хинтън агар, 500 g/оп-2 оп;
33-MRS Agar, 500 g/ оп-2 оп;.
34-MRS Broth, 500 g /оп-2 оп;
35-L.S Differential Medium Base, 500 g/оп-2 оп;
36-M 17 Agar, 500 g/ оп-1 оп;
37-M 17 Broth, 500 g /оп-1оп;
38-DMEM (LG), 500 ml-4 оп;
39-DMSO; 100 ml-1оп;
40-FBS; 500ml-1оп;
41-L-Glutamine-100ml-1оп;
42-Acetoacetyl coenzyme A sodium salt,>90%-10 mg-1оп;
43-HADH бета-Никотинамид аденин динуклеотид, динатриева сол, хидрат,95 +%, редуцирана форма-250 mg-1оп;
44-"Етилендиаминтетраоцетна киселина,ди натриева сол дихидрат, 500 гр"-500g-1оп;
45-ди-Калиев хидроген фосфат трихидрат, чза, (K2HPO4.3Н2О М = 228,23 г/мол)-1kg-1оп;
46-Калиев дихидроген фосфат, чза, (KH2PO4, М = 136,09 г/мол)-1 kg-1оп;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7468.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е франко склада на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора съгл. адресите посочени в Приложение № 3.

1-Ер-САМ Antibody (9С4)-кит – антитела- 1 бр;
2-Sox-17 Antibody (3.5СН)-кит – антитела-1бр;
3-Sox-9 Antibody (H-90)-кит – антитела-1бр;
4-PDX-1 Antibody (B-11)-кит – антитела-1бр;
5-Кит за изолиране на тотална ДНК от G + и G - бактерии, 50 preparations-опаковка-2бр;
6-Кит EZ:faast GC/FID Free(Phys) Amino Acid Analysis -1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6923.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински и лабораторни консумативи, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта.Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка по съответната обособена позиция. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи: списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените дейности по доставка.

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински и лабораторни консумативи, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта.
Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/11/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет, Ректорат, Тракийски унивреситет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва